ESert
Llicències d'activitats
EGI1160404
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 27 d’abril i 4 i 11 de maig de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
Montse Escudé. Responsable jurídica d?activitats de l?Oficina d?Activitats de la Diputació de Barcelona.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes i altres tècnics interessats en la normativa d'aplicació, la redacció i la comprovació de les Llicències d'Activitats.

Objectius

Posar en comú els criteris sobre la normativa d'aplicació, la redacció i la comprovació de les Llicències d'Activitats, tant pel que fa als tècnics municipals com pels tècnics redactors.

Programa

LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS – dimecres 27 d’abril de 2016

 

·         Marc normatiu.

·         Els principis que regeixen la intervenció municipal de les activitats.

·         La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa.

·         La Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.  

·         La Llei  20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

·         La Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el seu reglament.

·         Eines de gestió: censos d’activitats, aplicacions informàtiques, formularis, FUE

·         Els plans de verificació

·         Preguntes més freqüents: clubs de cànnabis, centres de suport familiar, canvis de titularitat, caducitats, activitats no classificades....

DOCENT: Montse Escudé. Responsable jurídica d’activitats de l’Oficina d’Activitats de la Diputació de Barcelona.

 

 

 

NORMATIVA SECTORIAL EN LA TRAMITACIÓ DELS DIFERENTS TÍTOLS HABILITANTS DE LES ACTIVITATS– dimecres 4 de maig de 2016

 

·         Règim d’intervenció ambiental en projectes d’equipaments i serveis de titularitat municipal.

§  Integració de l’avaluació ambiental en la tramitació del projecte

 

·         Vectors de l’avaluació ambiental

§  Sorolls

§  Contaminació lumínica

§  Altra normativa ambiental

§  Regulació dels espectacles públics i activitats recreatives

 

·         Sorolls

§  Contingut d’un estudi d’impacte acústic per a les noves activitats

 

·         Contaminació lumínica. Instal·lacions d’enllumenat exterior

§  Normativa

§  Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior

§  Llei 6/01 d’ordenació de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i Decret 190/15 de desplegament

 

·         Altra normativa ambiental

§  Justificació normativa sanitària

§  Residus

 

·         Regulació d’espectacles públics i activitats recreatives

§  Contingut de la documentació. Justificació de:

·         Mesures per a la protecció de la seguretat

·         Condicions d’higiene i salubritat

·         altres.

 

·         Plans d’autoprotecció

§  Àmbit d’aplicació

§  Contingut

 

 

DOCENT: Gabriel Castelló i Miró, Enginyer tècnic municipal de l’Ajuntament de Palamós.

 

LES MESURES DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS EN LES ACTIVITATS – dimecres 11 de maig de 2016

 

 ·         Marc Normatiu Específic

§  - Llei 20/1009, de 4 de Desembre (apartat incendis)

§  - Llei catalana 3/2010, Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (DOGC 10/3/2010)

§  - ORDRE/INT/3230/2014, Documentació tècnica en matèria d’incendis

§  - Real Decret Legislatiu 7/2015, pel qual s’aprova el text Refós de la “Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana” BOE 31/10/2015

 

·         Enfoc general de la LOE i el CTE de la Edificació en les exigències de

protecció contra incendis.

 

·         Compliment del DB SI en edificis existents

§  - Flexibilització d’aplicació

§  - Perfils de risc. Casuística

 

·         Reglamentació de referència

§  - Fitxes tècniques del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya

§  - Fitxes tècniques de l’Ajuntament de Barcelona

§  - TINSCI

 

·         Exemples d’intervencions en edificis existents.

 

DOCENT: Francesc Labastida Azemar, Arquitecte, Assessor Tècnic del COAC i del CSCAE


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 27 d’abril i 4 i 11 de maig de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
Montse Escudé. Responsable jurídica d?activitats de l?Oficina d?Activitats de la Diputació de Barcelona.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.