ESert
Elaboració de Projectes de Control de Soroll i Aïllament Acústic
ELL1160502
COAC

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
30 juny i 7/14 juliol,
Horari

16:00 a 20:00,
Durada 12 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, enginyers i altres professionals interessats en conèixer la metodologia per poder crear un informe sonomètric i per dur a terme un projecte d’aïllament o condicionament acústic.

Objectius

El curs pretén dotar a l'alumne de coneixements relatius a acústica bàsica i legislació aplicable per encarar un projecte acústic senzill. Es repassaran els conceptes d’acústica i vibracions per tenir una base sobre la qual afermar els coneixements sobre instrumental, metodologia de mesura, legislació, requeriments tècnics i legals per a la realització de mesures, projectes i informes.

Programa

Es defineixen els continguts bàsics d'un informe sonomètric i d'un projecte d’aïllament / condicionament acústic, incloent casos pràctics, realització de mesuraments, càlcul d’aïllament acústic, etc. per a diferents fonts de soroll i activitats.


1. ACÚSTICA BÀSICA: Conceptes bàsics d’acústica i vibracions
So / Soroll
Paràmetres físics: Cicle, freqüència (f), període (T), velocitat so (c), unitat de mesura (dB) i ponderació,...
Nivell de pressió sonora (Lp) / Nivell potència sonora (Lw)
Conceptes bàsics d’acústica de sales (TR, Intel.ligibilitat, Claredat, RASTI, ECO,...)
Propagació. Influència factors ambientals (T, humitat, vent,..)
Tipus de font (puntual, lineal, plana)
Pressió i Nivell de pressió sonora; Intensitat i Nivell d'intensitat sonora; Potència i Nivell de potència sonora
Audició humana; Sensació sonora i sonoritat
Ponderació A, B i C
Interpretació de escala valors nivells de pressió sonora.

2. MESURA DEL SOROLL: Instrumental de mesura:
Analitzadors, transductors (micròfons i acceleròmetres), calibradors.
Tipus de soroll.
Fonts i característiques.
Anàlisi freqüencial: Octava i 1/3 octava.
Tonalitats.
Paràmetres/índexs de mesura: Leq, Ln, Soroll de fons.
Tractament.
Mesurament d’aïllaments entre recinte (ISO 140, ISO 717, ISO 16283)
Bones pràctiques en la mesura de soroll i vibració

3. LEGISLACIÓ I NORMATIVA DE SOROLL i VIBRACIONS
Llei del Soroll 37/2003
Llei del Soroll 16/2002 i reglament 176/2009
Ordenança reguladora del Soroll i les Vibracions de l’Ajuntament de Lleida
Altres Ordenances Municipals de Soroll i vibració (d’interès específic dels alumnes)
Competències en la mesura del soroll: Acreditació ENAC, EPCA, Unitat d’Acreditació Generalitat, I.A.C, enginyeries,...
RD 286/2006: Protecció dels treballadors enfront del soroll. Exposició.
Codi Tècnic de l’edificació: CTE DB-HR Protecció enfront del soroll (RD 1371/2007)
RITE ITE02.2.3. Soroll i Vibracions
Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
UNE-EN ISO 717
Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción.
UNE-EN ISO 140
UNE-EN ISO 140-4:1991 >> UNE-EN ISO 16283-1:2015
Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción.
UNE-EN ISO 16283-1:2015

4. ELABORACIÓ I CONTINGUTS D'UN PROJECTE ACÚSTIC: Tipologia de projectes:
Informe mesurament sonomètric / Vibracions
Grau compliment legal
Aïllament acústic i de vibracions
Condicionament acústic
Acústica arquitectònica o de sales
Caracterització de focus de soroll o nivells de pressió sonora de l'activitat: Mesura nivells pressió sonora, dades fabricants. Dades comercials d'equips i materials.
Aïllament acústic d'activitats i focus de soroll (reforços aïllament sales, càlcul i tipologia de barreres acústiques, silenciadors acústics,... Aïllament de vibracions
Interpretació pràctica de dades tècniques, fitxes tècniques de fabricants de materials.
Legislació, normativa o criteris de confort requerit (corbes NC)
Simulació Informàtica, tipologia de software i explicació de casos pràctics.
Mesuraments sonomètrics comprovació final.

5. CASOS PRÀCTICS:
Mesuraments d’aïllament in situ de paraments verticals i horitzontals (ISO 140, 717 i 16283).
Mesura de paràmetres resposta sala: TR
Mesuraments d’immissió interior i exterior segons normativa local
Caracterització de maquinària: Equips de climatització i ventilació, ascensors, estacions transformadores, activitats.
Presentació de casos pràctics de justificació de HR Protecció Contra Soroll CTE.

6. GUIA PRÀCTICA de recomanacions d’execució en obra. Solucions per tractament de paviments flotants.
Solucions per tractament de tancaments verticals.
Tractament acústic d’ instal·lacions.
Solucions i detalls constructius de sostres acústics.
Solucions constructives per tractaments de façanes.

 

A càrrec de: Jesús Uriol i Chavarriga, Enginyer Tècnic Industrial, Consultor Acústic  

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
30 juny i 7/14 juliol,
Horari

16:00 a 20:00,
Durada 12 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.