ESert
Curs bàsic de Revit (3a edició)
EEL0160901
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
26, 28, 30 de setembre, 3, 5 i 7 d'octubre 2016,
Horari

Dilluns, dimecres i divendres de 16.00 a 19.00 h,
Durada 18 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

El curs està dirigit a arquitectes, aparelladors, enginyers, delineants, estudiants i interioristes.

Objectius

Aprendre a desenvolupar projectes amb la tecnologia BIM a través de l’aplicació Autodesk Revit.

Al final del curs el assistents tindran una visió global del procés de disseny amb la tecnologia BIM amb els següents coneixements:

 • capacitat per gestionar i editar un arxiu en format Revit
 • tècniques de modelatge amb elements constructius intel·ligents
 • definició y edició de tipologies constructives pròpies
 • capacitat d’extraure documentació gràfica del model (plànols, detalls, perspectives, etc.)
 • obtenció d’amidaments bàsics
 • obtenció d’imatges renderitzades
 • capacitat per interactuar amb altres participants en el procés constructiu

 

Programa

 • Introducció a BIM i a Revit. 
 • Arrencada de projecte en Revit des d’altres formats (arxius CAD, croquis, etc.)
 • Definició bàsica de la estructura (eixos, fonaments, murs de carrega, forjats, etc.)
 • Definició de façana convencional, murs cortina i coberta.
 • Definició de distribucions interiors (envans, fusteria, paviments, cel-rasos, etc.)
 • Definició d’elements de circulació vertical (escales, rampes i baranes)
 • Creació de vistes (plantes, alçats, seccions, axonometries explotades, perspectives, seccions fugades, etc.)
 • Obtenció de quadres superfícies útils i construïdes en temps real.
 • Tractament gràfic de les vistes (ombres, llegendes d’usos, estils gràfics, etc.)
 • Creació de plànols d’impressió. Impressió en paper i format .pdf.
 • Obtenció d’imatges renderitzades (llums, càmeres i materials)

PROGRAMA:

INTRODUCCIÓ GENERAL A REVIT
 • Introducció a BIM. Antecedents: Dibuix manual, cad i la problemàtica actual. Tecnologia BIM.
 • Aspecte Revit Architecture 2015: Pantalla de inici. Barra d'opcions, paleta de propietats, navegador de projectes, controls de vista, barra d'estat.
 • Introducció a les eines bàsiques de modificació i a eines de modelat 
EIXOS, NIVELLS I ESTRUCTURA
 • Fonaments - Datum, model, anotacions i vistes. Comportament dels elements de Revit. Terminologia. Estructura i classificació.
 • Datum - Creació del esquelet del edifici. Definició del context del Projecte. Plantes, eixos estructurals i alineacions.
 • Model – Pilars, sabates i bigues. Tipus. Relacions i restriccions entre diferents elements. Carregar noves famílies.
FORJATS, MURS I OBERTURES
 • Model - Sòls: Forjats i paviments. Inclinacions. Particularitats.
 • Model - Murs I: Línia d'ubicació. Enllaços. Edicions en alçats. Unions.
 • Model - Murs II: Estructura composta. Estructura interna en murs compostos. Control de capes en trobades.
 • Model - Portes i finestres: Elements basats en murs.
 • Model – Mobiliari: Components de Model allotjats o independents. Alineacions.
COBERTES, FALS SOSTRES. VISTES 2D I 3D
 • Model – Cobertes: Cobertes inclinades. Cobertes planes. Cobertes per extrusió. Plans de treball i control de gruixos. Unions.
 • Model - Falsos sostres: Elements delimitadors. Control de visualització.
 • Model - Forats: Forats en murs. Forats en elements vinculats a un nivell.
 • Model - Creació de vistes ortogonals i perspectives: Plantes, alçats i seccions. Axonometries i perspectives còniques.
PLÀNOLS. ESCALES I DISTRIBUCIONS
 • Vistes - Creació plànols: Plànols d’impressió.
 • Vistes – impressió: Configuració d'impressió. Impressió en formats digitals.
 • Model - Escales i baranes: Trams, petja i contrapetja. Escales de cargol. Baranes allotjades o independents.
 • Model - Habitacions (superfícies útils): Delimitadors de recintes. Plànols de distribucions.
 • Anotacions - Etiquetes: Personalització de la informació a mostrar. Particularitats.
 • Model - Àrees (superfície construïda): Plànols de treball pel càlcul de superfícies construïdes.
MATERIALS, ILUMINACIÓ I RENDERS, TOPOGRAFIA
 • Vistes - Render: Càmeres. Assignació i edició de materials. Control de la il·luminació.
 • Model – Terreny: Superfícies topogràfiques. Unions i divisions. Moviments de terres i amidaments. Corbes de nivell.
 • Model - Entorn i emplaçament: Elements d'urbanització i de topografia.

Professor: Xavier Barceló, arquitecte

Els continguts es desenvoluparan a partir d'un exercici pràctic amb suport de sessions teòriques. Es farà una aproximació resumida per poder modelar i documentar un projecte en un termini reduït de temps.

Per a la realització del curs, es recomanarà als inscrits descarregar–se la versió de prova gratuïta que facilita Autodesk a través de la seva pàgina web, i no fer-ho abans de l‘inici del curs, ja que la durada és d’un mes.

Aquest curs s'impartirà online a través de la VIDEOAULA. Aquesta metodologia consisteix en la transmissió de les sessions formatives a través d'Internet. Les classes es poden seguir en directe, amb l'opció de participar amb dubtes i comentaris a través d'un xat, o visualitzar la sessió gravada un cop finalitzada la classe. Les gravacions estaran disponibles per als alumnes durant tot el curs.


Aclariments

Aquest curs s'impartirà online a través de la VIDEOAULA. Aquesta metodologia consisteix en la transmissió de les sessions formatives a través d'Internet. Les classes es poden seguir en directe, amb l'opció de participar amb dubtes i comentaris a través d'un xat, o visualitzar la sessió gravada un cop finalitzada la classe. Les gravacions estaran disponibles per als alumnes durant tot el curs.

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
26, 28, 30 de setembre, 3, 5 i 7 d'octubre 2016,
Horari

Dilluns, dimecres i divendres de 16.00 a 19.00 h,
Durada 18 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.