ESert
Curs de control de qualitat i d'execució en obres de reforma o rehabilitació
EGI1161102
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimarts 15, 22 i 29 de novembre de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
Josep Arjona, arquitecte tècnic, Grau en Enginyeria de l?Edificació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, estudiants d'arquitectura, i altres tècnics .

Objectius

L'objectiu d'aquest curs és oferir els coneixements, les eines i els recursos indispensables per al desenvolupament integral del Control de Qualitat i la Direcció d’Execució en una obra on només hi hagi un tècnic.   

Programa

És normal que, quan és fa una obra de reforma o rehabilitació de nivell mitjà o reduït, sigui un sol tècnic qui ha de gestionar totalment els processos de l’obra, ja sigui tant a nivell de projecte com a nivell d’execució.

Aquest curs pretén que el tècnic tingui les eines i coneixements necessaris per a poder encarar la fase d’execució d’una reforma, o la rehabilitació d’un immoble, de forma adequada i puguin aplicarlos de manera ordenada i professional. La idea és que el responsable de l’obra tingui la capacitat per a la gestió del control de qualitat i de l’execució amb la redacció, aplicació, implantació i actualització de manuals i plans de qualitat, així com del seguiment i justificació, en execució, de tot allò que ha de constar en el certificat final d’obra.

És a càrrec d’en Josep Arjona, arquitecte tècnic, Grau en Enginyeria de l’Edificació, col.laborador del programa de Control de Qualitat en la Construcció (CQC) del Col.legi d’Aparelladors.


1 Introducció

. Concepte de control de qualitat. Progrés històric.

. Control i gestió de la qualitat total o integral (TQM).

. Organismes i entitats relacionats amb el control de qualitat.

 

2 – Aplicació del control de qualitat en la construcción

. Decrets i ordres sobre control de qualitat. Normes ISO9000.

. Normativa obligatòria i no obligatòria.

. Marques i segells de qualitat.

. Codi Tècnic de l’Edificació.

 

3 – Tècniques de control de qualitat

. Tècniques de control de qualitat.

. Interacció del control de qualitat amb el control d’execució.

 

4 – Control de recepció de productes, equips i sistemes

 

5 – Control d’execució d’obra

. Estructures

. Cobertes

. Tancaments exteriors

. Tancaments interiors

. Impermeabilitzacions

. Aïllaments

. Acabats (verticals i de sostres)

. Paviments

. Elements practicables

. Elements de protecció i senyalització

. Instal∙lacions:

-       De sanejament

-       Calefacció

-       Climatització

-       Calefacció

-       Gas

-       Aigua, ACS, contribució solar

-       Protecció al foc (IPC)

-       Parallamps

-       Telecomunicacions (ITC)

-       Transport i aparells elevadors

-       Altres instal∙lacions

 

6 – Control de qualitat de l’obra acabada

. Proves de servei

. Documentació a generar

 

7 – Programa de Control de qualitat 

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimarts 15, 22 i 29 de novembre de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 12 hores  

Director/docent
Josep Arjona, arquitecte tècnic, Grau en Enginyeria de l?Edificació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.