ESert
Jornada d'urbanisme en àrees de regeneració
EGI1161002
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimecres 26 d'octubre de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:30 h,
Durada 4.5 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 Arquitectes i altres tècnics municipals

Objectius

Presentar i reflexionar sobre les problemàtiques i les experiències dutes a terme, tant des del punt de vista de l'administració com des de certs col.lectius, per afrontar l'urbanisme en les àrees de regeneració urbana.

Programa

10:00 – 12:15 –  REGENERACIÓ URBANA DES DE L’ÀMBIT ADMINISTRATIU

 

10:00-11:00 El Pla de Barris de Barcelona, un pla per revertir les causes estructurals de la desigualtat

 

La lluita contra les desigualtats és el principal repte que hem d’afrontar col·lectivament a Barcelona com a ciutat i societat. D’ençà 1996 les desigualtats entre els barris de Barcelona han augmentat fortament, agreujades per la crisi econòmica. Si bé moltes de les causes que expliquen les desigualtats són fenòmens d’abast global que van molt més enllà de la ciutat (globalització, especialització econòmica dels territoris...) els seus efectes es fan particularment palesos a l’escala local allà on es concentra la població que disposa de menor nivell de renda. 

Els barris més desafavorits de Barcelona requereixen que s’intervingui de forma urgent sobre les causes estructurals que impacten sobre les condicions de vida de les seves veïnes i veïns. L’acusat augment de la diferència de rendes i de condicions de vida entre barris de la ciutat, que segueix augmentant malgrat l’incipient creixement econòmic recent, es concreta en més situacions de risc de pobresa i d’exclusió social, en la manca d’ocupació i l’impacte de l’atur de llarga durada sobre les llars, en l’empitjorament progressiu de les condicions laborals, en la pèrdua de serveis del sistema de protecció social i la manca de medis  per a les polítiques preventives de garantia social, entre d’altres, i convida a repensar el model de desenvolupament econòmic territorial així com les polítiques i serveis municipals  des d’una major proximitat al territori.

El Pla de Barris de Barcelona es concep com a un programa d’actuació integral que ha de ser capaç d’abordar l’emergència alhora que desplega projectes i actuacions estratègiques per a equiparar les oportunitats dels barris més desafavorits a les del conjunt de la ciutat. Un pla, per tant, que es dota de recursos extraordinaris així com d’eines específiques de coordinació, gestió i coproducció de polítiques públiques i actuacions amb veïnes i veïns que han de permetre intervenir sobre les causes estructurals de la desigualtat tot abordant l’emergència des del primer segon.

 

Els trets principals del Pla de Barris de Barcelona són la transversalitat de les actuacions, la col·laboració interadministrativa per a definir programes d’actuació integral, l’apoderament veïnal tant en la definició com en el seguiment i gestió del programa, i la coproducció de polítiques públiques tot promovent un major reforç i protagonisme de la xarxa associativa i d’entitats, així com la implantació de “projectes pilot” que reforcin la coordinació dels serveis a la ciutadania que presten diferents administracions i permetin en el futur la seva extensió al conjunt de la ciutat. En el present mandat l’Ajuntament de Barcelona actuarà a 16 dels barris més desafavorits de la ciutat de quatre àmbits territorials: els barris del riu Besòs, els barris de muntanya a les faldes de Collserola i els turons, els barris de la Marina i a Ciutat Vella.

 

Objectius principals del Pla de Barris de Barcelona

 

El barri és l’espai quotidià de vida, l’entorn de convivència i identificació col·lectiva i l’àmbit  natural de cohesió social; tanmateix ha de ser capaç de garantir la seva millor inserció metropolitana per tal de desenvolupar tots els seus potencials. Partint des d’una diagnosi compartida amb els diferents agents del territori, es desplega un programa d’actuació per a cada barri que ha de permetre abordar les seves problemàtiques específiques tot impulsant les moltes oportunitats que hi són presents. El programa es proposa quatre objectius principals:

_ L’impuls de l’activitat econòmica i de l’ocupació de qualitat, la qual  passa necessàriament per estimular un model de desenvolupament territorial diferenciat capaç de generar ocupació entre les veïnes i veïns, més atent per tant a les iniciatives locals i enfocat a la diversificació econòmica;

_ Fer front als dèficits urbanístics , millorant la degradació de l’espai públic, corregint els problemes d’accessibilitat i de manca de zones verdes; a la baixa qualitat de l’habitatge i a la pobresa energètica, assegurant-ne l’accés, garantint un habitatge saludable i de major qualitat a través de polítiques específiques de rehabilitació a l’abast de la població amb menors rendes; a la manca d’equipaments i a la millora de les seves instal·lacions i serveis per donar resposta a les necessitats locals; així com fomentar l’accessibilitat i centralitat dels barris millorant-ne les connexions i els serveis de mobilitat.

_ Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població que resideix en aquests barris, amb especial atenció a aquelles que més ho necessiten, per tal de revertir les situacions que tendeixen a fer-se cròniques des de la integració dels diferents programes i serveis- en particular els destinats a garantir el dret a l’educació i a la formació continuada per a la capacitació professional, l’accés a la cultura i a les eines digitals, la millora de la salut comunitària i l’atenció a la dependència.

_ Apoderar veïnes i veïns per tal d’organitzar-se i establir objectius i actuacions de millora de la vida col·lectiva del barri, tot impulsant les pràctiques d’innovació social i la co-producció de polítiques, a fi de reforçar la cohesió social.

 

El Pla vol esdevenir un exemple de co-producció de les polítiques públiques: la decisió respecte de les actuacions a emprendre, el seu seguiment i la seva mateixa realització han d’esdevenir una tasca conjunta de l’Ajuntament i de la ciutadania de cada un dels barris integrats en el programa a través de les seves entitats i associacions. Amb això, el Pla vol aplegar la capacitat, els recursos i la legitimitat de l’Ajuntament amb la iniciativa, creativitat i eficàcia de l’acció ciutadana, que tan essencial ha resultat en els darrers anys per pal·liar els efectes de la crisi i fer front als fenòmens que posen en risc el benestar de la població.

 

11:15-12:15 Besòs-Maresme, Bon Pastor-Baró de Viver i Trinitat Nova: els 3 primers Plans en desplegament

 

Ponent: Tonet Font, arquitecte, Assessor d'Alcaldia de Pla de Barris, Ajuntament de Barcelona

 

12:15 – 12:30 - Pausa

 

12:30 – 14:30 - REGENERACIÓ URBANA DES DE L'ORGANITZACIÓ POPULAR

 

Tractarem el cas de Can Batlló. Ens centrarem en el procés de transformació del recinte a partir de 2011, quan el moviment veïnal organitzat en la Plataforma Recuperem Can Batlló, entra al recinte -tancat i en procés de degradació des de la darrera MPGM 2006- i s'implica en el procés de recuperació i activació de l'espai. Destacar l'activació i recuperació dels espais -Bloc Onze de Can Batlló- així com en la definició de l'estratègia d'intervenció a nivell general plantejant unes fases d'intervenció per a l'activació de l'espai públic i l'obertura del recinte al barri, així com en la proposta d'una futura modificació del PGM que permeti una major reutilització dels edificis existents i una major obertura del recinte al barri, entre d'altres. 

 

Ponent: Arnau Andrés Gallart, Arquitectes de La Col, COOPERATIVA D'ARQUITECTES 

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Diputació de Girona
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimecres 26 d'octubre de 2016,
Horari

de 10:00 a 14:30 h,
Durada 4.5 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.