ESert
Curs BIM - Organització i coordinació en el treball col·laboratiu
EBC1161205
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 21/12/16 al 27/03/17,
Horari

(enllaç al programa),
Durada 36 hores  

Director/docent
Miguel Villamor, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Professionals dedicats a projectes direcció d’obres, així com Project Managers, que vulguin formar-se en la generació i ús de models BIM, i en la seva implantació a despatxos professionals i oficines tècniques.

El curs es dirigeix també a professionals orientats a la consultoria d’implantació de sistemes BIM i a Administracions Públiques interessades en incorporar el BIM als requeriments dels seus projectes i licitacions, i que vulguin formar a l’equip tècnic encarregat del control de projectes i obres.

Objectius

Treballar amb difrents arxius vinculats entre ells és una bona idea i especialment útil en grans projectes o molt detallats.  És molt important definir el tipus de vinculació que es realitaza entre els diferents arxius, tenint en compte les coordenades reals i les coordenades del projecte.  El treball en equip és un dels requisits indispensables per a l'èxit de qualsevol projecte.

A un projecte són molts els agents que intervenen, que han de treballar conjuntament, compartir informació, revisar i aprobar documents i fases.  Es necessari establir un Entorn Comú de Col·laboració on es defineixin tots els processos i fluxes de treball del projecte, i es comparteixin els documents.  Es poden establir uns permisos d'edició o visualització de cada un dels documents a cada persona.  D'aquesta manera, es garantitza el correcte ús dels arxius, la seva corresponent responsabilitat devant qualsevol dubte i els drets de propietat.

La tendencia és digitalitzar i integrar el Pla de Projecte i el Pla d'Execució BIM a una única plataforma de col·laboració al Núbol, completament independent del software de modelat BIM fet servir, i compatible a més a més amb qualsevol tipus de document que formi part del projecte.  És necessari crear una serie de subprojectes que delimitaran l'abast de cada modelador dividint el projecte per zones, disciplines, plantes o qualsevol altre sistema segregatiu.

Cada fase de projecte requereix d'un software determinat per a realitzar aquesta tasca.  Per aquesta raó és molt important reconeixer les compatibilitats que hi ha entre els diferents software de modelat, aixó com amb els softwares de càlcul, control de model, pressupost, eficiència energètica o faciliy management.  Per a permetre aquesta traçabilitat del model durant tota la gestió del projecte existeixen diferents formats d'exportació que tenen un llenguatge comú de lectura.  Els més coneguts són el format IFC y el COBie.

Per a garantir l'èxit, tots els que intervenen han de conèixer en tot moment a on es vol arribar, de quina manera s'ha de portar a terme i quins nivells d'informació s'ha de treballar a cada fase.  Per a fer efectiva aquesta metodologia de treball és fonamental desenvolupar un Pla de Projecte amb el seu corresponent capítol BIM o BEP (BIM Execution Plan) abans de començar un projecte.  Són documents que defineixen l'abast del projecte, l'estratègia que s'ha de seguir, els processos i les tasques BIM, els intercanvis d'informació, la infraestructura necessaria, els rols i les responsabilitats, etc

La implantació BIM a cada empresa no és la mateixa.  Per a cada cas s'ha d'analitzar amb profunditat, tant a nivell de programes informàtics com en processos interns de treball i comunicació amb proveidors i els seus clients.

Programa

 
En aquest curs l'alumne aprendrà:
 
. Com estructurar i codificar arxius i components del projecte.
. Quan i com treballar amb models vinculats, mantenint la posició relativa i compartint els paràmetres entre els arxius.
. Com funciona l'organització interna d'un arxiu a través de subprojectes i classificació segons diferents paràmetres interns que existeixen i nous que podem crear.
. Com treballar la creació de cada arxiu, remarcant la importància de la qualitat de la configuració de cada plantilla segons la disciplina que desenvoluparà.
. Com es treballa col·laborativament fent servir tot l'equip de disseny la mateixa eina de modelat, en aquest cas en centrarem en Revit.
. Com escollir un sistema informàtic que possibiliti el fluxe de comunicació i la sincronització d'arxius.
. Com està estructurat un projecte compartit mitjançant Revit Server.
. Com treballar en equip amb arxius multidisciplinars seguint uns protocols.
. Els diferents tipus d'entorns de col·laboració disponibles.
. Relacionar software CAD amb BIM.
. La importància de generar un bon model apte per a totes les fases de projecte evitant duplicitat de treball i pèrdues d'informació.
. Com exportar arxius originals de programes de modelat com AECOsim o de disseny o càlcul d'estructures i d'instal·lacions com CYPECAD o Tekla per a que siguin llegibles des de Revit mitjançant el format IFC.
. Què és el format COBie.
. com i quan codificar els elements del model segons els catàlegs i bancs de preus de la construcció i la seva relació amb programes de planificació i pressupostos.
. Quina és la estructura que ha de tenir un BEP (BIM Execution Plan), capítols que el composen i estàndards internacionals.
. Com analitzar una empresa en tres aspectes: programes informàtics existents, processos interns que han de respectar-se i necessitats del seus clients potencials.
. Com implantar uns programes o altres, minimitzant el risc en la gestió del canvi.
 
 

Aclariments

CONEIXEMENTS PREVIS
 
Els alumnes del curs han de tenir coneixements bàsics de modelat en Revit. És necessari portar el portàtil a classe amb el programari instal·lat. IDESIE facilitarà a tots els alumnes les llicencies i instruccions per a instal·lar el programa.
 
TIPUS DE CERTIFICATS
 
Si l'assistència és superior al 80% de les classes, l'alumne rebrà un certificat d'assistència. 
S'estima que per cada quatre hores lectives, l'alumne haurà de dedicar una hora de treball personal. 
 
PREUS I MATRÍCULA
 
Preus del Curs:
576 € / 504 € / 432 € / 540 €
 
L'Escola Sert COAC es reserva el dret d'anul·lar o ajornar un programa formatiu si considera insuficient el nombre d'inscrits. 
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 21/12/16 al 27/03/17,
Horari

(enllaç al programa),
Durada 36 hores  

Director/docent
Miguel Villamor, arquitecte,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.