ESert
Càlculs senzills i aspectes constructius per al projecte d'estructures i fonaments_15a edició
EBC1170303
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 13/03/2017 a 03/04/2017,
Horari

Dilluns de 16:00 a 20:00h,
Durada 16 hores  

Director/docent
Josep Ignasi de Llorens, doctor arquitecte Catedràtic de Construccio ETSAB/UPC,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, enginyers, graduats i altres professionals de la construcció interessats en els càlculs senzills, el predimensionat i les comprovacions.

Objectius

Hi ha projectes senzills – com, per exemple, els de molts habitatges unifamiliars – que no tenen la complexitat ni els honoraris que justifiquin el tractament especialitzat dels aspectes estructurals. No obstant això, els coneixements i la documentació necessaris per abordar-los solen estar dispersos i quasi oblidats. Per això s’ha organitzat aquest curs de càlculs senzills necessaris per a desenvolupar en aquests casos el projecte de l’estructura i els fonaments. S’hi tractaran els elements bàsics i habituals, que són les parets de càrrega, els forjats, les bigues, pilars, murs i fonaments amb fórmules simplificades, promptuaris intel·ligibles i programes clars. També s’exposaran els detalls constructius típics i es justificarà l’acompliment de la normativa actual

S’ensenyarà a realitzar alguns càlculs amb el programa EXCEL

Programa

1.- Introducció. Plantejament. Tipologia. Materials. Elements

2.- Càrregues: permanents (pes propi i accions del terreny), variables (sobrecàrrega d’ús, accions sobre baranes i divisions, vent, tèrmiques i neu) i accidentals (sisme, incendi, impacte). El recorregut de les càrregues. L’estudi de l’equilibri.

3.- Sostres unidireccionals de biguetes. Plantejament. Contingut de la planta de sostre. Llum de càlcul. Dades inicials. Predimensionat i càlcul del cantell. Comprovació de les condicions geomètriques, recobriment, grandària màxima del granulat i de que hi caben les armadures. Càlcul de moments flectors i esforços tallants. Elecció i comprovació de la bigueta. Armadures superior i de repartiment. Fletxes admissibles. Detalls constructius. Documents del projecte: memòria i plànols. Documentació final d’obra.

4.- Escales. Dades necessàries. Estesa i davanter. Desalineació en planta dels graons. Cantell mínim. Moment flector de càlcul. Armadures principal i de repartiment. L’empenta al buit. Detall constructiu. L’escala volada. La NTE EHZ. Escales metàl·liques. La NTE-EAZ.

5.1- Bigues de formigó armat. Predimensionat. Càlcul del moment flector. Armat a flexió. Comprovacions addicionals: armadura de compressió, quanties mínimes. Longitud de les armadures. Càlcul dels esforços tallants. Comprovació de que no s’aixafa el formigó. Càlcul de la contribució del formigó i dels estreps. Fletxes: limitacions, relacions mínimes cantell / llum i comprovació aproximada. El cas particular de la biga en voladís. Consideracions constructives i de projecte. Detalls constructius. Control NTE EHV.

5.2- Bigues d’acer. Guió del dimensionat. Característiques mecàniques de l’acer estructural. Càlcul de la fletxa. Tallant. Combinació de moment i tallant. Unions amb cargols i soldadura. Detalls constructius. La biga alveolar. El nus Siza-Vieira. Control NTE-EAV. Toleràncies CTE DB SE-A.

6.- Murs de maó. La fàbrica de maó està obsoleta ? Principis bàsics de les estructures de fàbrica. Peces: designació i tipus. La fàbrica: resistència a la compressió. Categories de control de fabricació i d’execució. Coeficients de seguretat. Comprovació de la capacitat portant. El mètode de la secció cobaricèntrica. Excentricitat dels recolzaments. Acompliment de la NCSE 2002. Les taules del DAV – CSCAE. Baranes i tanques. Junts. Murs de soterrani.

7.1 - Pilars de formigó armat. Predimensionat. Models. Esforços de càlcul: axial i moment. Compressió simple i composta. Armat. Comprovació del pandeig. Detalls constructius. Control NTE-EHS.

7.2 - Pilars d’acer. Predimensionat. Els perfils tubulars. Compressió simple. Coeficient de pandeig. El perfil H: menys és més (avorrit). Detalls constructius. Plaques base a compressió simple i composta amb i sense carteles o placa doble. Detalls de l’ancoratge del pilar. Control NTE-EAS.

8.- Fonaments. Pressió admissible. Influència de l’estratificació. Predimensionat de la planta i del cantell. Comprovació de la pressió de contacte. Comprovació de la transmissió de  pressions en profunditat. Comprovació de l’excentricitat. Estrebat de l’excavació. Armat de sabates flexibles i rígides. Assentament. Mòdul de deformació. Detalls constructius. Sabates associades o combinades. La sabata correguda sota mur. 
La sabata de vora amb biga centradora. Bigues centradora i riostra.

9.- Murs de contenció. Tipologia. Càlcul de l’empenta. Murs que s’autosuporten per gravetat. Murs de gabions. Predimensionat. Moments de bolcada, estabilitzador i excentricitat. Posició de la resultant. Pressió de contacte.

Murs que s’autosuporten a flexió. Murs amb contraforts. Deformacions. Murs amb punta, taló i mixtes. Predimensionat. Comprovacions: estabilitat, bolcada, lliscament i enfonsament. Armat. Detalls constructius. Quanties mínimes. Junts.

Murs suportats. Predimensionat. Càlcul de l’empenta. Armat. Impermeabilització CTE DB HS. Detalls constructius. El pati anglès. Control i manteniment NTE-CCM. Manteniment CTE DB HS.
 

10.- Conversió d’unitats. Conversió d’unitats. Sistema de unitats. Taules de conversió. Instruccions. Densitat. Força, pes. Longitud. Velocitat. Moment. Pressió. Superfície. Volum. Versió abreujada OCT.

Bibliografia: J.C.Arroyo et al. 2001: “Números gordos en el proyecto de estructuras”. Editorial Cintra, Madrid 

 

El curs es realitzarà de manera presencial a les aules de l'Escola Sert (c/Arcs 1-3 Barcelona) i a la vegada es podrà seguir en directe a través d'Internet per la VIDEOAULA

La metodologia de la Videoaula permet escoltar i visualitzar el docent en directe, alhora que veure les diapositives preparades pel professor i participar en la classe mitjançant un xat actiu durant la sessió. Els alumnes podran plantejar dubtes i qüestions que el professor podrà resoldre al moment.

Cada sessió quedarà gravada i es podrà tornar a veure en qualsevol moment mentre duri el curs. Per tant, si no es pot seguir el curs presencialment o en directe, es podrà fer en diferit a través de les sessions gravades.

Aclariments


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 13/03/2017 a 03/04/2017,
Horari

Dilluns de 16:00 a 20:00h,
Durada 16 hores  

Director/docent
Josep Ignasi de Llorens, doctor arquitecte Catedràtic de Construccio ETSAB/UPC,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.