ESert
Cursos BIM: TRICALC 10 - model estructural, càlcul i comunicació BIM
EBC1170603
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 16/11/17 al 21/12/17,
Horari

Dijous de 10:00 a 14:00 h,
Durada 20 hores  

Director/docent
Alejandro Sarró,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a les persones encarregades d'utilitzar el programa Tricalc, amb coneixements de càlcul d'estructures, fonamentalment: arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics i enginyers tècnics.

Objectius

Guanyar pràctica en la utilització del programa Tricalc mitjançant la realització per part dels assistents dels exemples pràctics proposats pel professor. El curs aportarà els coneixements necessaris indispensables per a la realització de posteriors cursos d'especialització. Situar a l'usuari en situacions pràctiques mitjançant la realització de diferents casos pràctics proposats pel professor.

Programa

El contingut temàtic del curs és tancat i s'ajusta a les pràctiques especificades al programa. El professor és l'encarregat de proposar les pràctiques en la durada prevista. El curs s'estructura en Unitats Temàtiques.
 
UT.1: Quina informació puc integrar en BIM?
BIM-Estructures: Model Tridimensional de l'estructura de formigó, acer, fusta o alumini. Barres, eixos, lloses, sabates, murs.
En Formigó: Model sòlid de les armadures.
En Acer: Model sòlid d'unions, amb els seus elements detallats.
 
UT.2: Estructures-BIM: Model 3D.
Formigó, acer, fusta o alumini.
Pilars, bigues, diagonals.
Forjats o lloses horitzontals o inclinades.
Murs de formigó, maó, blocs de formigó, termoarcilla o maçoneria.
Fonamentació.
Control de canvis.
 
UT.3: Estructures-BIM: Unions i armadures 3D.
Detall d'unió 3D d'elements d'acer: xapes i cargols.
Armadures 3D d'elements de formigó armat.
 
UT.4: Estructures-BIM: Crear un únic model estructural BIM amb Tricalc.
Integració de tots els elements en un únic model.
Definició d'eixos fixos a cares, cantonades, distàncies, etc.
Perímetres de forjats.
 
UT.5: Càrregues. Introducció.
Concepte d'hipòtesi i combinacions de càrregues.
Coeficients de mayoración de càrregues.
Càrregues sobre barres, nusos i plànols.
 
UT.6: Seccions. Definició.
Predimensionado manual i automàtic de l'estructura.
Assignació de diferents opcions particulars a pòrtics i barres, incloent barres de formigó i d'acer.
Modificacions del predimensionado proposat pel programa. Assignació de seccions de forma manual a algunes barres.
Visualització dels eixos principals i locals d'una barra.
Visualització de seccions girant i canviant el creixement a algunes d'elles.
 
UT.7: Càlcul d'esforços.
Revisió mèdica de la geometria, funcions “renumerar” i “reordenar”.
Càlcul d'esforços. Opcions de càlcul.
Opcions de llistats i gràfiques.
Obtenció de llistats de desplaçaments, sol·licitacions, reaccions i per seccions.
Obtenció de gràfiques de moments, tallants, axiles, desplaçaments, etc.
 
UT.8: Barres de formigó. Càlcul i Resultats.
Definició de materials i Nivells de Control.
Opcions d'armat.
Assignació d'opcions particulars d'armat a les barres de formigó.
Càlcul d'armat.
Llistat d'errors i gràfica d'errors. Finestra de llistats.
Llistat i gràfica d'errors.
Obtenció de plànols d'armat de pòrtics i barres així com quadre de pilars.
Retoc i peritatge de l'armat d'un pòrtic.
 
UT.9: Seccions d'acer. Comprovació.
Definició de materials i Nivells de Control. Opcions de comprovació de seccions.
Assignació d'opcions particulars de comprovació a perfils metàl·lics.
Comprovació de perfils. Llistat i gràfica d'errors.
Gràfica de tensions d'acer.
Llistat de comprovació de seccions d'acer.

UT.10: Fonamentacions superficials. Càlcul i Resultats.
Definició de materials i Nivells de Control. Opcions generals i particulars d'armat.
Càlcul de fonamentació.
Obtenció de quadres de sabates simples i combinades i plànols d'armat de bigues de
fonamentació.
Obtenció de croquis de fonamentació.
Obtenció de llistats de sabates i armadures de bigues de fonamentació.

UT.11: Forjats unidireccionals. Càlcul i Resultats.
Assignació d'opcions d'armat de forjats unidireccionals.
Calculo de forjat. Interpretació del llistat d'errors.
Càlcul i obtenció de plànols de croquis.
Modificació d'opcions de dibuix.

UT.12: Murs resistents. Càlcul i resultats.
Definició de materials i Nivells de Control. Definició d'Opcions d'armat.
Llistat i gràfica d'errors.
Llistat de murs resistents i llistat de tensions en els nodes de murs resistents.
Obtenció de plànols d'armat.

UT.13: Forjats reticulars. Càlcul i Resultats.
Definició de materials i Nivells de Control.
Definició d'Opcions d'armat.
Llistat i gràfica d'errors.
Llistat de punzonamiento.

Aclariments

- Tots els professors del curs són professionals d'Arktec.
- Els curs s'impartirà amb l'última versió disponible del software.
- Llicencia de formació gratuïta pels assistents.
- Es facilitaran instruccions de descarrega i instal·lació del programa.
- Es facilitarà documentació en format pdf. 
- Certificat oficial d'Arktec per a l'alumne en finalitzar el curs amb l'assistència al 80% de les sessions.
- Certificat d'aprofitament de l'Escola Sert amb l'assistència al 80% de les sessions.
Vídeoaula per al seguiment online tant en directe com en diferit de les sessions.
 
Preus i matrícula: 
200€ · preu bonificat gràcies a l'acord de formació amb Arktec.
(Cursos equivalents tenen un preu lliure de mercat de 400€. Sense la bonificació a l'Escola Sert tindria un preu de 320€.)
 
Material necessari:
Els alumnes hauran de disposar d'un ordinador en el qual s'hi pugui instal·lar el programa Tricalc, per seguir el curs. Si el curs es realitza de manera presencial, hauran de portar cada dia a classe el seu ordinador portàtil.
La configuració mínima per a fer servir el programa és:
Ordinador personal compatible amb processador Pentium IV o superior. Des de la versió 7.5 suporta ús de pantallas tàctil (touch), per a funcions de zoom, desplaçament de la imatge.
Sistema operatiu:
- Windows XP amb Service Pack 3 (totes les edicions excepte Starter Edition)
- Windows Vista amb Service Pack 2 o posterior (totes les edicions excepte Starter Edition)
- Windows 7 y Windows 8
- Windows Server 2003 con Service Pack 2 o posterior
- Windows Server 2003 R2 o posterior
- Windows Server 2008 con Service Pack 2 o posterior
- Windows Server 2008 R2
- Windows 10 (Tant les edicions de 32 bits como ‘x64’ de 64 bits)
2 GB de memòria RAM mínima i 4 GB recomanada
Unidad de CD o DVD
Pantalla gràfica XGA (1024x768), recomanada SXGA (1280x1024)
Ratolí o assenyalador compatible amb Windows
Opcionalment una impressora o plòter, compatibles amb Windows
Protocols de comunicació IPX, TCP/IP i/o NetBIOS. (Només amb claus de protecció en xarxa)
Tarjeta de Xarxa. (Només amb claus de protecció en xarxa)
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Arktec
Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 16/11/17 al 21/12/17,
Horari

Dijous de 10:00 a 14:00 h,
Durada 20 hores  

Director/docent
Alejandro Sarró,
Idioma Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.