ESert
MONOGRÀFIC: Eines pericials: Com estructurar un bon discurs
AGF170424
COAC

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 24 d'abril de 2017,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Judit Feliu i Cortès, Traductora i Intèrpret,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes col·legiats i membres de l'AAEPFMC.

Objectius

Comunicar significa, a grans trets, ‘posar en comú’ la informació de què disposem. Ara bé, per tal que aquesta informació compartida sigui entesa pels nostres receptors, cal que entrin en joc diferents paràmetres comunicatius que fan que la comunicació tingui èxit. La llengua, és a dir, el codi és un element essencial de l’intercanvi, però no només l’únic. Tot un conjunt de màximes, principis i regles regeixen els intercanvis comunicatius entre humans i fan que no es produeixin malentesos, si no és que volem transgredir el missatge... En el marc del curs, anirem del sentit recte a la transgressió, i de l’anàlisi formal i semàntica a l’anàlisi pragmàtica.
 
CONTINGUTS:
 1. La comunicació oral formal. L’enfocament de la retòrica. Fases del procés de composició del discurs oral monologal i escenificació. Les presentacions orals professionals i acadèmiques: la seva estructura. El registre formal oral. Funcions de l’entonació. Ajudes visuals i llenguatge corporal.
 2. Antropologia i etnografia de la comunicació. Components de l’esdeveniment comunicatiu. El context (cognitiu, cultural, situacional, lingüístic) i les representacions internes del context (individuals i compartides). Relacions entre comunicació, cultura, identitat i comunitat de parla. Arquitectura de la conversa. El model SPEAKING.
 3. Anàlisi de la conversa. Funció de la prosòdia, la cinestèsia i la proxèmia de l’oralitat. La construcció de significat. Teoria de la rellevància. El principi de cooperació i les màximes de Grice. Implicatures conversacionals. Processos ostensius i inferencials i coneixement compartit en la comunicació. Gestió de la informació sobre dades explícites i implícites. Marcs conceptuals i guions.
 4. Semiòtica social i multimodalitat. Caràcter arbitrari o motivat del signe. Principals modes de representació i comunicació. La comunicació. Tipus i modes de comunicació: social, verbal, mediada; oral, audiovisual, multimodal. Pràctica social, comunicativa i verbal. Modes, gèneres i tipus discursius en diferents àmbits i esferes socials.

COMPETÈNCIES, RESULTATS D'APRENENTATGE I OBJECTIUS ESPECÍFICS:
 
Pel que fa a les competències:
 • Capacitat per analitzar els fets comunicatius
 • Comunicació oral i escrita en la llengua pròpia
 • Capacitat per poder reflexionar sobre el coneixement de la llengua.
Pel que fa als objectius:
 • Entendre com funciona la comunicació, els principis, els mecanismes i els factors que la determinen.
 • Desenvolupar la capacitat de comunicació oral i escrita en la llengua pròpia.
 • Adquirir els conceptes bàsics i les eines fonamentals per a l’anàlisi dels distints tipus de comunicació.
 • Aplicar diferents mètodes de recerca (etnografia de la comunicació, anàlisi conversacional, etc.) per descriure la comunicació verbal i desenvolupar la competència comunicativa.
 • Analitzar críticament diversos modes de comunicació i gèneres de discurs.
Pel que fa als resultats d’aprenentatge:
 • Distingir els diversos components d’un esdeveniment comunicatiu.
 • Conèixer les bases per a elaborar i valorar presentacions orals formals breus.

 

Programa

Aclariments

Els membres de l'AAEPFMC, AUS, AAUC, AADIPA, AJAC i AASAP, tindran entrada gratuïta sempre i quan, s'apuntin dins del termini establert i assisteixin a la jornada.

En cas que l'assistent finalment li sigui impossible venir, haurà de comunicar previament i per escrit la seva absència, en cas contrari haurà d'abonar l'import íntegre de la jornada (12€). 

1. Les places de les activitats són limitades i és imprescindible la matriculació prèvia.
2. En cas de no poder assistir a la jornada a la que prèviament t’has matriculat, és necessari comunicar la baixa enviant un email a aaepfc@coac.net
3. Es prega puntualitat. Un cop hagi començat, no es podrà garantir l’accés a la sala tot i estar inscrit
 

Lloc:
 
Sala d'Actes - COAC
08002 Barcelona
93.306.78.28

Les anul·lacions d'una matrícula han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 50% de l'import de la mateixa en concepte de despeses administratives.

Per a qualsevol consulta sobre el curs, us podeu dirigir a Marta Marín, Departament d'Agrupacions del COAC: agrupacions@coac.net o al telèfon 93.306.78.28
 
Organitza:

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Barcelona
Seu de Plaça Nova
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona
93 301 50 00

Dates
Dilluns 24 d'abril de 2017,
Horari

de 19:00 a 21:00 h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Judit Feliu i Cortès, Traductora i Intèrpret,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.