ESert
Curs d'arquitectes municipals per a petits municipis
EGI1170502
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el divendres 19 de maig i els dimecres 24 i 31 de maig, 7, 14, 21 i 28 de juny, 20 i 27 de setembre i 4, 11, 18 i 25 d’octubre de 2017,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 52 hores  

Director/docent
Anna Baldó, arquitecta, cap de l'àrea d'Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, estudiants d'arquitectura i personal de l'administració. 

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és conèixer les matèries pròpies de l’Administració local relacionades amb el desenvolupament de la funció de l’arquitecte municipal i aprofundir-hi.

L’activitat s’adreça als arquitectes municipals que presten serveis a municipis petits o mitjans, que són els majoritaris de les comarques de Girona. 

Programa

BLOC 0. L'ARQUITECTE MUNICIPAL DE PETITS MUNICIPIS

Sessió 1. Divendres 19 de maig del 2017

10:00 – 12:00

-       Presentació del curs.Funcions de l'arquitecte municipal: El context local, els petits municipis.

Ponent: Anna Baldó, arquitecta, cap de l'àrea d'Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa.

12:00 – 13:00

-       Relacions contractuals entre l'arquitecte i l'administració municipal.

 

Ponent: Maria Puigdemont.

 

 

Sessió 2. Dimecres 24 de maig del 2017

10:00 – 12:00

-       Administració local a Catalunya. Ordenament jurídic administratiu.

12:00 – 14:00

-       Acta administratiu i procediment administratiu. Administració electrònica

Ponent: Victoriano Sánchez, secretari de l'ajuntament de Santa Coloma de Farners.

 

 

BLOC 1. FUNCIONS RELACIONADES AMB L'URBANISME

Sessió 3. Dimecres 31 de maig del 2017

10:00 – 12:00

-       Marc legal de l'urbanisme a Catalunya. Principis de la Llei d'urbanisme. Règim urbanístic del sòl: règim urbanístic i classificació del sòl. Sistemes urbanístics generals i locals. Aprofitament urbanístic. Règim d'ús provisional sòl.

Ponent: XALOC

12:00 – 14:00

-       Sòl no urbanitzable. Drets i deures dels propietaris. Procediments per l'atorgament de llicències urbanístiques en aquesta classificació de sòl.

Ponent: A confirmar.

 

Sessió 4. Dimecres 7 de juny 2017

10:00 – 12:00

-       Ordenació territorial i planificació urbanística, marc legal.

12:00 – 14:00

-       Planificació territorial i planejament urbanístic: tipus de plans, contingut, procediment d'aprovació i efectes

Ponent: a concretar

 

 

Sessió 5. Dimecres 14 de juny 2017

10:00 – 12:00

-       Gestió urbanística. Concepte de la gestió urbanística. Sistemes d'actuació urbanística.

Ponent: Xaloc

 

12:00 – 14:00

-       Anàlisi, redacció d'informes tècnics i valoracions

 

Ponent: Jordi Duatis, arquitecte

 

Sessió 6. Dimecres 21 de juny 2017

10:00 – 12:00

-       Intervenció administrativa en matèria d'edificació i d'ús del sòl i del subsòl. Actes subjectes a llicència urbanística i actes en règim de comunicació. Llicències d'ús provisional del sòl. Ordres d'execució.

12:00 – 14:00

-       Llicència de parcel.lació i llicències de divisió en propietat horitzontal.

 

Ponent: Joan Falgueras, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Figueres

 

 

Sessió 7. Dimecres 28 de juny 2017

10:00 – 12:00

-       L'informe de les llicències, causes de denegació.

Ponent: Joan Falgueras, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Figueres

12:00 – 14:00

-       Tècniques d'elaboració d'informes.

Ponent: Lluís Buch, arquitecte municipal de l’Ajuntament d’Aiguaviva

 

 

Sessió 8. Dimecres 20 de setembre 2017

10:00 – 12:00

-       Protecció de la legalitat urbanística, concepte i procediments. Procediment de restauració de la realitat física alterada i de l'orde jurídic infringit. Procediment sancionador. Procediment de rescabalament.

12:00 – 14:00

-       Les actes i els informes de la inspecció: contingut i valor probatori.

 Ponent: XALOC

 

BLOC 2. FUNCIONS RELACIONADES AMB ELS BÉNS DEL PATRIMONI MUNICIPAL.

Sessió 9. Dimecres 27 de setembre 2017

10:00 – 12:00

-       Patrimoni dels ens local, marc normatiu. Classes de béns i les seves característiques.

12:00 – 14:00

-       Inventari i registre.

Ponent: Victoriano Sánchez, secretari de l'ajuntament de Santa Coloma de Farners.

 

 

BLOC 3. FUNCIONS RELACIONADES AMB OBRES LOCALS

Sessió 10. Dimecres 4 d’octubre 2017

10:00 – 12:00

-       Obres locals. Legislació vigent. Classificació de les obres i concepte. Documentació per a cada tipus d'obres, contingut mínim.

12:00 – 14:00

-       Aprovació, modificació i revisió dels projecte d'obres locals ordinàries.

Ponent: A concretar.

 

 

Sessió 11. Dimecres 11 d’octubre 2017

10:00 – 12:00

-       Contractació d'obres públiques. Redacció de plecs de condicions. Informes d'adjudicació.

12:00 – 14:00

-       Certificacions d'obra

Ponent: Secretari/Alícia Vila

 

 

BLOC 4. FUNCIONS RELACIONADES AMB EL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA

LOCAL

Sessió 12. Dimecres 18 d’octubre 2017

10:00 – 14:00

-       Eines de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Tipus de dades. Accés a les dades. Utilització de les dades.

 

BLOC 5. FUNCIONS RELACIONADES AMB HABITATGE

Sessió 13. Dimecres 25 d’octubre 2017

10:00 – 12:00

-       Implantació de polítiques d'habitatge en municipis petits:

               • LLEI 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar

             l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

               • LLEI 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a

             l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.

               • Elaboració de cens d'habitatges buits.

Ponent: Anna Pla, Tècnica cap del Servei d'Habitatge de la Diputació de Girona

12:00 – 13:00

-       - Responsabilitats legals i penals de l'arquitecte.

Ponent: A concretar.

  

Ponent: Anna Pla, Tècnica cap del Servei d'Habitatge de la Diputació de Girona

13:00 – 15:00

-       TAULA RODONA

. Participants:  1 representant de l'associació de micropobles

                                  1 representant de l'AASAP

 

                                  1 Alcalde de petit municipi


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el divendres 19 de maig i els dimecres 24 i 31 de maig, 7, 14, 21 i 28 de juny, 20 i 27 de setembre i 4, 11, 18 i 25 d’octubre de 2017,
Horari

de 10:00 a 14:00 ,
Durada 52 hores  

Director/docent
Anna Baldó, arquitecta, cap de l'àrea d'Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.