ESert
Modificacions puntuals del Planejament- noves dates
ELL1170901
COAC

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
2/ 9/23 nov i 14/21 des 2017,
Horari

16:00h a 20:00 h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Aquest curs va dirigit a diferents professionals (arquitectes, enginyers diversos, advocats...) vinculats a l'elaboració dels documents de les Modificacions puntuals del planejament general i als que tenen responsabilitats diverses en l'àmbit de l'Urbanisme en l'àmbit de l'Administració local, amb la finalitat d'orientar la sistematització d'aquests tipus de documents, que són els que més s'elaboren i es tramiten en el nostre país. 

Per aquest motiu, també va directament dirigit a Ajuntaments i a institucions supramunicipals locals que donen suport als ajuntaments elaborant els documents de planejament. 

Objectius

 El curs tracta de com afrontar els documents i els instruments urbanístics tècnics i jurídics de les modificacions puntuals del planejament general. 


S'explicaran experiències diverses de Modificacions puntuals de planejament (MPG) i intercanvi de problemàtiques concretes dels tècnics assistents al curs. També es tractarà els aspectes fonamentals dels instruments del règim urbanístic relacionats amb la qualificació, que no canviaran amb la nova Llei de Territori, en procés d'elaboració (avantprojecte de maig 2017), i també en la relació amb les noves figures del planejament municipal que la nova llei proposa, per analitzar la realitat diversa en que ens afrontem actualment en la transitorietat d'un possible nou marc legal urbanístic. Malgrat ens trobem en aquest tràmit transitori, la realitat és que sempre es troben casuístiques diverses de necessitat actual de l'Administració local en iniciar modificacions puntuals en aquesta segona etapa del mandat municipal, i la nova Llei encara tardarà un temps mínim i raonable per ser aplicable. 

En la darrera sessió es tractaran propostes i casos concrets que els tècnics i els ajuntaments plantegin, i així en el marc d'una classe pràctica es poden donar alternatives i solucions als reptes o objectius que es plantegin. 

Programa

 S1. Dijous 02.11.2017. MARC GENERAL I LEGAL de les modificacions puntuals del planejament general. Legislació actual i reptes de l'avantprojecte 2017 de la Llei de Territori. 


1ªp: (2 h) Motivació i conveniència de la MPG. Conceptes bàsics tècnics i jurídics de la MPG. Els aspectes tècnics dels informes sectorials que condicionen l'ordenació urbanística. Apunts sobre els canvis proposats a l'esborrany de la nova Llei de Territori (maig 2017). Criteris pràctics en la transició legislativa en relació a les Modificacions puntuals del planejament general. Docent: Francesc Santacana, Cap de Serveis de la Comissió Territorial de Tarragona de la Direcció General de Política Territorial i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya 


2ªp: (2h) El marc legal actual. Criteris d'aplicació i interpretació de la jurisprudència recent en els MPG. Tipus, obligatorietat i casuístiques vinculants dels informes sectorials. Procediment i tramitació de les MPG. Tipus d'aprovacions definitives i suspensió. Docent:  Jordina Freixenet, advocada dels Serveis Territorials de Lleida del Departament de Territori i Sostenibilitat. S2. Dijous 09.11.2017. TIPUS DE MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PLANEJAMENT GENERAL I DEL PLANEJAMENT DERIVAT. Jerarquia i relació entre rangs de planejament. Les casuístiques diverses de la iniciativa de les MPG. El cas específic dels tipus d'Actuacions de Dotació i les plusvàlues urbanístiques que es generen. La relació amb la simultaneïtat de la llicència urbanística. Exemples pràctics. 


1ªp i 2p: Docent (ambdues parts): Directora del curs. S3. Dijous 23.11.2017. LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA I JUSTA per un projecte de Modificació puntual de planejament general. PLÀNOLS INFORMATIUS I D'ORDENACIÓ. LA NORMATIVA URBANÍSTICA i paràmetres urbanístics d'APLICACIÓ A LES MODIFICACIONS PUNTUALS. Sistemàtica de les zones i subzones resultants de les modificacions en relació al planejament general. 


1ªp i 2p: Docent (ambdues parts): Directora del curs. S4. Dijous 30.11.2017. EXEMPLES DE MODIFICACIONS PUNTUALS i la relació amb les noves propostes de la Llei del territori. 


1ªp i 2p: Docent (ambdues parts): Sebastià Jornet, de Llop-Jornet-Pastor SCP, professor associat de l' ETSAB i President de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (COAC) i representant del COAC en el grup de treball de la nova Llei del Territori. S5. Dijous 14.12.2017. LA SISTEMÀTICA TÈCNICA-URBANÍSTICA DE LES MODIFICACIONS DE PLANEJAMENT des de la gestió en els ajuntaments. 


La relació amb el documents bàsics de les normes i plànols del planejament vigent. La informació del planejament vigent. El refós de planejament vigent i la seguretat jurídica de la informació del planejament des dels ajuntaments. Certificats urbanístics relacionats. La importància de la metodologia de l'arxiu municipal del planejament urbanístic en relació a les modificacions puntuals i el planejament derivat de desenvolupament. 


1ªp i 2p: Docent (ambdues parts): Directora del curs. 
S6. Dijous 21.12.2017. LA PRÀCTICA DE CASOS CONCRETS PLANTEJATS PELS ALUMNES. 


Propostes concretes amb objectius i reptes de casos concerts de Modificacions del planejament general presentades pels alumnes. Orientació, alternatives i solucions. La pràctica d'elaboració de la documentació en aquesta casos i altres exemples concrets que ja s'han fet. Intercanvi professional entre els alumnes i professorat. 


Docent: Directora del curs. 


Direcció del Curs : Montserrat Hosta i Privat, Arquitecta en especialitat d'Urbanisme. Oposicions públiques a la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Mataró, amb càrrecs a diferents administracions públiques. Assessora de la Tinència d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. 
Aquest curs va dirigit al professional tècnic i jurídic que vulgui elaborar documents de les Modificacions puntuals del Planejament general, com instrument urbanístic que més s'elabora i es tramita en el nostre país. 


Es tractaran temes tècnics i legals de l'actualitat, i també es relacionarà amb els canvis que es proposen en el marc de l'Avantprojecte de la Llei de Territori (maig 2017), per tenir una visió global i de futur en relació als nous instruments dels plans d'ordenació que es plantegen. 


Es tractarà bàsicament l'estructura dels documents mínims i necessaris per els MPG, com també la sistemàtica de la qualificació i paràmetres urbanístics vinculats a aquestes modificacions que condicionen el règim urbanístic, i són temàtiques i tècniques habituals que no es modifiquen amb el nou avantprojecte de llei. 


Els alumnes participaran aportant casuístiques concretes de problemàtiques, reptes i objectius de casos concrets, sigui des de l'Ajuntament on treballen o des del marc de la professió lliberal. 

 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Lleida
Canyeret, 2
25007 Lleida
973 22 89 21

Dates
2/ 9/23 nov i 14/21 des 2017,
Horari

16:00h a 20:00 h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.