ESert
Curs d'especialització de l'Arquitecte i Tècnics en l'Administració Pública
ETA170926
COAC

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
Del 26 de setembre del 2017 al 7 de juny del 2018,
Horari

De 16h a 20h,
Durada 200 hores  

Director/docent
Montserrat Hosta i Privat, arquitecta-urbanista, amb 35 anys de treball a l'Administració pública. Assessora de la 4a Tinència d?Alcaldia d?Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l?Ajuntament de Barcelona.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Aquest curs està dirigit als arquitectes i altres tècnics que vulguin aprendre i conèixer més les diferents temàtiques relacionades amb el territori, projectes diversos i la seva gestió que es desenvolupen en l’Administració pública.
El curs abordarà també tècniques i procediments concrets vinculats a la millora de la feina dels arquitectes i tècnics municipals, en relació als recents marcs legislatius, en constant evolució.

Objectius

Conèixer i aprofundir en les diferents temàtiques relacionades amb el territori que es desenvolupen en l’Administració pública i relacionar-les amb els procediments, tant d’iniciativa privada com pública, en especial en el camp de l’Urbanisme, on és una temàtica rellevant de caràcter i interès públic, pròpia de l’Administració pública.

 
Per estar en procés l’elaboració de la nova Llei del territori, també el curs també aportarà debat i diàleg en relació a noves propostes legislatives que es desprenen del recent procés de participació ciutadana.

S’aprofundirà en l’àmbit del planejament urbanístic i la seva gestió contrastant amb els reptes de la nova llei, com també es consolidarà les tècniques bàsiques del planejament urbanístic (classificació, qualificació, usos i paràmetres urbanístics), que no canvien en el futur marc legislatiu.  

El curs també aporta nous instruments de gestió, en relació als aspectes ambientals, econòmics i d’estalvi energètic del patrimoni i manteniment dels espais i equipaments públics, com un aspecte fonamental i d’actualitat en el camp de l’administració pública.

Per tractar-se d'un curs específic i d'acreditació de 200 hores, té un nivell alt de puntuació en els processos de selecció en els concursos públics de l'Administració Pública. 

 

Programa

 Es reforçarà l’àmbit del planejament urbanístic motivat per la nova llei, com també els aspectes ambientals, econòmics i d’estalvi energètic del patrimoni i manteniment dels espais i equipaments públics, com un aspecte fonamental i d’actualitat en el camp de l’administració pública. 


El curs està estructurat en:
 
a)  Docència104 hores de ponències (*) estructurades amb els següents 4 mòduls:

M1. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I PROCEDIMENTS (24 h)
M2. LES TEMÀTIQUES SECTORIALS DEL TERRITORI EN RELACIÓ AMB EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC (24 h)
M3. L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI. EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC I LA GESTIÓ (32 h)
M4. GESTIÓ DE L’HABITATGE, ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS. EL MANTENIMENT I ESTALVI ENERGÈTIC EN EL PATRIMONI PÚBLIC (24 h) 
 
b) Treball de pràctiques i tutories: 96 hores de dedicació i acreditació de l’alumne relacionades directament amb la dimensió del treball pràctic obligatori amb l’opció de participar o no a totes les hores de tutoria que el curs ofereix (**).

Per la dimensió i dedicació del treball pràctic a realitzar els treballs es desenvoluparan de dos en dos alumnes, a partir de la proposta d’un dels arquitectes que ja estigui treballant en un ajuntament. La decisió del treball a realitzar serà consensuada amb la directora del curs i el resultat tindrà continguts pràctics finalistes en l’obtenció d’un document urbanístic d’utilitat directa per l’ajuntament concret. 

Les 96 hores de tutoria s’organitzaran segons els treballs escollits pels alumnes.   Cada tarda de tutoria de 4 hores es faran 5 sessions, al voltant de 45 minuts cada sessió (a ajustar segons temàtica). Per tant es programaran al voltant de 120 sessions de tutoria (segons calendari específic), de les quals els alumnes podran assistir a totes.

Per rebre el certificat d'aprofitament és obligatori assistir al 80% de les ponències i assistir presencialment al menys a 5 jornades de tutories, on a més de corregir el seu treball, l'alumne podrà conèixer el desenvolupament dels treballs dels companys.
Els alumnes inscrits a través de la Diputació de Tarragona tindran unes condicions d'assistència específiques que se'ls comunicarà en el moment de la inscripció.
 
MÒDUL 1. PROCEDIMENTS, GESTIÓ ECONÒMICA I LLICÈNCIES

S1. L’arquitecte en el marc de l’ administració pública. La interacció i responsabilitats del treball tècnic amb els procediments
S2. La relació dels tècnics amb la gestió econòmica municipal
S3. Llicències urbanístiques
S4. Protecció de la legalitat urbanística
S5. Les llicències d’activitats
S6. Els recursos contenciosos-administratius i l’actuació pericial dels arquitectes

MODUL 2.  L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI. EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC I LA GESTIÓ URBANÍSTICA

S1.  Cap a una nova llei de territori
S2.  Planejament territorial i urbanístic. Figures de planejament vigents i criteris de la nova Llei del Territori
S3.  
La tècnica d’elaboració del planejament urbanístic. Sistemàtica dels documents bàsics (no canvien amb la nova llei territori) del planejament general i les seves modificacions puntuals, i la casuística dels plans derivats o locals
S4.  La informació territorial i urbanística. La sistemàtica SIG del planejament
S5.  Les normes urbanístiques. Els paràmetres d'ordenació i usos urbanístics en el planejament com a instruments bàsics de la norma urbanística
S6.  L'experiència pràctica del planejament. Tipus i escala del planejament: oportunitats actuals i reptes en la futura Llei del Territori
S7.  La informació urbanística i els refosos del planejament vigent. Participació ciutadana. La integració tècnica-urbanística del desenvolupament del planejament general, en modificacions puntuals i planejament derivat
S8.  Gestió urbanística. Actualitat i reptes de la nova llei del territori
 
MODUL 3.  LES TEMÀTIQUES SECTORIALS DEL TERRITORI EN RELACIÓ AMB EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC
 
S1.  Mobilitat urbana i transport públic. Infraestructures i planejament
S2.  Espais oberts, medi ambient i planejament
S3.  La protecció del patrimoni històric i arquitectònic. El paisatge i patrimoni rural
S4.  
Els estudis viabilitat econòmica en el planejament. Valoracions urbanístiques 
S5.  La pràctica d’aplicació dels instruments sectorials diversos en l’elaboració del planejament urbanístic
S6.  La memòria social i l’habitatge en el planejament
 
MODUL 4. LA GESTIÓ MUNICIPAL DE L’HABITATGE, ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS. EL MANTENIMENT I ESTALVI ENERGÈTIC EN EL PATRIMONI PÚBLIC. GESTIÓ DE PROJECTES
 
S1.  La gestió municipal de l’habitatge 
S2.  La contractació administrativa de projectes i obres públiques. Gestió i seguiment. Exemples concrets
S3.  La gestió energètica municipal
S4.  La gestió dels equipaments
S5.  Criteris i gestió dels espais lliures públics
S6.  Introducció al BIM i aplicacions pràctiques en projectes diversos
 
TEMES DE TREBALL PRÀCTIC A DESENVOLUPAR PER UN AJUNTAMENT:
 
a)   Elaborar una Modificació puntual d’un PGO/POUM
b)   Elaborar un Projecte de planejament derivat (Pla parcial o Pla de Millora urbana)
c)   Elaborar un Pla Especial temàtic (Memòria, normes i models de fitxes), com el Pla Especial de Patrimoni històric o el Pla Especial de masies i cases rurals en els espais oberts.
d)   Elaborar un refós de planejament vigent d’un municipi que no estigui fet.
 
Veure calendari (actualitzat 08.09.2017)

Aclariments

912€ arquitectes inscrits als Serveis de la Demarcació de Tarragona

Els tècnics dels ens locals tindran unes condicions especials de preu i assitència que se'ls hi comunicarà en el moment de la pre inscripció a través de la Diputació de Tarragona

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Demarcació de Tarragona
Sant Llorenç, 20-22
43003 Tarragona
977 24 93 67

Dates
Del 26 de setembre del 2017 al 7 de juny del 2018,
Horari

De 16h a 20h,
Durada 200 hores  

Director/docent
Montserrat Hosta i Privat, arquitecta-urbanista, amb 35 anys de treball a l'Administració pública. Assessora de la 4a Tinència d?Alcaldia d?Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l?Ajuntament de Barcelona.,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col·legiats i altres professionals del sector

(**)Col·legiats d’altres col·legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.