ESert
Curs Bàsic de Prevenció i Seguretat en Matèria d´Incendis
EBC2171012
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 19/10/2017 al 08/03/2018,
Horari

De 16:00 a 19:00h (consultar l'horari de cada sessió),
Durada 51 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Persones amb titulació universitària de primer o segon cicle, de caire científic o tècnic, que desenvolupin la seva professió o bé pretenguin fer-ho en entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de prevenció d’incendis, en ajuntaments, consells comarcals o d’altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d’obres i/o d’activitats, i també personal tècnic redactor i/o director d’execució de projectes tècnics en matèria de prevenció d’incendis.

Objectius

L’objectiu del curs és dotar d’una visió global i específica de tot el ventall de reglamentacions, normes, guies i instruccions tècniques, així com saber interpretar i analitzar qüestions tècniques específiques que configuren la prevenció i la seguretat en cas d’incendi als edificis, per tal de formar personal tècnic amb una base sòlida en aquest camp.
 
Aquest curs prepara per l’accés a l’examen oficial per obtenir la Certificació tècnica de Nivell Bàsic de Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi, expedida per l'ISPC, ja que desenvolupa el contingut formatiu mínim del Nivell Bàsic en prevenció d’incendis que s’estableix en l’annex de l’Ordre INT/22/2013, d’1 de febrer, per la qual s’aprova el procediment per a l’habilitació dels tècnics i tècniques d’entitats col·laboradores de l’Administració per actuar en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis.
 
Curs desenvolupat amb la col·laboració de l'Oficina Consultora Tècnica OCT del COAC.
 

 

Programa

Competències específiques
 
 
Introducció i conceptes tècnics bàsics en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi:
 
- Conèixer el règim d’intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d’incendis per establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Conèixer el marc normatiu bàsic que determina les condicions de seguretat en cas d'incendi en tots els edificis i establiments.
- Conèixer els principis bàsics de la hidràulica clàssica i el comportament dels fluids per poder entendre el funcionament de les instal·lacions contra incendis que utilitzen aigua. Saber reconèixer els diferents tipus de bombes. Saber interpretar una corba característica d’una bomba, una corba resistent d’una instal·lació i identificar el punt de funcionament teòric del sistema. 
- Identificar i avaluar  les necessitats d’abastament d’aigua contra incendis i les seves característiques bàsiques. Saber determinar la classe i la categoria d’un abastament d’aigua.
- Saber interpretar plànols i conèixer la normalització específica en protecció contra incendis.
- Conèixer el concepte de risc d’incendi i com l’interpreten les diferents normatives de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. Conèixer el concepte de càrrega de foc. Saber calcular la densitat de càrrega de foc ponderada i corregida mitjançant diferents mètodes descrits a l’annex I del RSCIEI. 
 
 
Equips i sistemes de protecció activa contra incendis:
 
- Identificar els elements que composen els equips i sistemes i conèixer els principis bàsics de funcionament de les instal·lacions de protecció activa contra incendis. Tenir nocions de les normes harmonitzades d’aplicació (sistemes automàtics de detecció d’incendis, sistemes manuals d’alarma d’incendis, sistemes de comunicació d’alarma, sistema d’hidrants contra incendis, extintors d’incendi, sistemes de boques d’incendi equipades, sistemes de columna seca, sistemes d’extinció per ruixadors automàtics d’aigua, sistemes d’extinció per aigua polvoritzada, sistemes d’extinció per escuma física de baixa expansió, sistemes d’extinció per pols i sistemes d’extinció per agents extintors gasosos), la seva interacció amb d’altres sistemes i els seus elements de control. Saber seleccionar els paràmetres bàsics de disseny de les instal·lacions i saber interpretar correctament els resultats. 
- Conèixer les prescripcions bàsiques del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).
- Conèixer els principis bàsics de funcionament dels sistemes de ventilació en aparcaments, dels sistemes de ventilació d’espais protegits i dels sistemes de control de temperatura i evacuació de fums (SCTiEF) en edificis. Identificar clarament els objectius dels sistemes i saber seleccionar els paràmetres bàsics de disseny, així com interpretar correctament els resultats.
- Conèixer les característiques principals i requeriments d’implantació dels elements de senyalització de les vies d’evacuació i dels equips manuals de protecció. 
- Conèixer les característiques principals i requeriments d’implantació dels sistemes d’enllumenat d’emergència.
 
 
Equips, sistemes i elements de protecció passiva contra incendis:
 
- Reconèixer les principals tipologies d’estructures, elements constructius i façanes: saber relacionar una fotografia o una secció amb una tipologia determinada.
- Reconèixer quins elements estructurals s’han de protegir i quins no. Conceptes d’estructura principal i estructura secundària. Saber com es determina si una coberta és lleugera, diferències entre el CTE i el RSCIEI.
- Entendre els conceptes bàsics de reacció al foc. Conèixer les diferents classificacions de la normativa, les vies justificatives i assaigs necessaris per obtenir les Euroclasses. Saber identificar productes (recepció, control documental) i interpretar un assaig. Saber verificar un marcatge CE. Dotar de criteris per acceptar o rebutjar un certificat.
- Reconèixer les característiques dels diferents tipus d’incendis: incendi desenvolupat, incendi puntual i incendi exterior. Saber identificar les diferents corbes d’incendis: ISO 834, corba natural, paramètrica. 
- Entendre els conceptes bàsics de resistència al foc. Conèixer les diferents classificacions de la normativa, les vies justificatives. Conèixer el comportament general de les estructures enfront el foc: escalfament, pèrdua de resistència, fallada habitual. Saber interpretar casos reals. Saber verificar un marcatge CE. Dotar de criteris per acceptar o rebutjar un certificat.
- Entendre i realitzar càlculs bàsics de resistència al foc: Temps equivalent (conèixer l’àmbit d’aplicació, calcular casos senzills i interpretar resultats); Formigó (saber determinar la distància a l’eix equivalent, calcular elements senzills com una biga o un pilar); Acer (calcular factors de forma per diferents seccions, conèixer i utilitzar el nomograma europeu, calcular un micratge de protecció); Fusta (calcular casos senzills de secció cremada, conèixer les característiques dels diferents tipus de fusta); Fàbrica de ceràmica (saber identificar diferents tipologies de maons, calcular elements senzills). 
- Conèixer els diferents sistemes de protecció passiva disponibles per als diferents elements constructius i materials. Conèixer i saber utilitzar les taules de micratge de producte de protecció. Entendre i saber interpretar el concepte temperatura crítica, reconèixer els tipus d’assaig adequats.
- Conèixer els diferents sistemes de sectorització de conductes, patinets i passos d’instal·lacions,  fixos i mòbils, i entendre el seu funcionament general. Saber escollir el sistema de protecció idoni per a cada cas. Saber dur a terme la comprovació d’una sectorització (recepció del material, execució i control dels elements mòbils o fixos de sectorització).
- Propagació d’incendis per façana: saber identificar els tipus de façanes i el tipus d’incendi que es produeixen a les façanes. Conèixer les mesures idònies per evitar la propagació exterior. 
 
 
Les reglamentacions tècniques de prevenció i seguretat en cas d’incendi:
 
- Conèixer i saber interpretar els Documents bàsics de seguretat en cas d'incendi (DB-SI) i seguretat d’utilització i accessibilitat (DB-SUA), del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i saber aplicar-los en casos pràctics, assimilables a establiments de competència municipal, segons Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures.
- Conèixer i saber interpretar el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI) i saber aplicar-lo en casos pràctics, assimilables a establiments de competència municipal, segons Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures.
- Conèixer i saber interpretar l’Ordenança Reguladora de les Condicions de Protecció Contra Incendis de Barcelona 2008.
- Conèixer les reglamentacions de seguretat en cas d'incendi anteriors al CTE i els seus períodes de vigència.
 
 
Guies, documents i instruccions tècniques:
 
- Conèixer i saber interpretar les Instruccions Tècniques Complementàries publicades pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
- Conèixer i saber interpretar els Documents i Acords publicats per la Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis (TINSCI).
- Conèixer i saber interpretar les fitxes sobre la normativa de prevenció d'incendis publicades per Bombers de Barcelona.
 
 
 
Competències transversals 
 
- Capacitat d’anàlisi i de síntesi crítica.
- Capacitat d’aplicar el raonament científic-tècnic.
- Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica.
- Capacitat de comprensió i ús del llenguatge normatiu, llenguatge administratiu i terminologia especialitzada.

Aclariments

Podeu consultar els criteris d'inscripció, matriculació, facturació, anul·lació, certificat i visites de curs al següent enllaç.
 
 
Calendari detallat amb els horaris:
 
Sessió 01 - 19/10/2017 de 16:00 a 20:30h
Sessió 02 - 26/10/2017 de 16:00 a 19:00h
Sessió 03 - 02/11/2017 de 16:00 a 19:00h
Sessió 04 - 09/11/2017 de 16:00 a 19:30h
Sessió 05 - 16/11/2017 de 17:00 a 20:00h
Sessió 06 - 23/11/2017 de 16:00 a 19:30h
Sessió 07 - 30/11/2017 de 16:00 a 19:00h
Sessió 08 - 14/12/2017 de 16:00 a 19:30h
 
Sessió 09 - 11/01/2018 de 16:00 a 19:30h
Sessió 10 - 18/01/2018 de 16:00 a 19:00h
Sessió 11 - 25/01/2018 de 16:00 a 19:00h
Sessió 12 - 01/02/2018 de 16:00 a 19:00h
Sessió 13 - 08/02/2018 de 16:00 a 19:00h
Sessió 14 - 15/02/2018 de 16:00 a 19:00h
Sessió 15 - 22/02/2018 de 16:00 a 21:00h
Sessió 16 - 08/03/2018  - a determinar -
 
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 19/10/2017 al 08/03/2018,
Horari

De 16:00 a 19:00h (consultar l'horari de cada sessió),
Durada 51 hores  

Director/docent
Pendent de confirmació,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.