ESert
Jornada Arquitectes i dret penal
EBC4171110
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
El 12/12/2017,
Horari

De 16:00 a 18:00h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Beatriz Gago i Marc Molins, advocats,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.

A qui va dirigit

 
Arquitectes amb projectes o previsió d'encàrrecs.

Objectius

Ser conscients dels delictes que es poden cometre relacionats amb la pràctica professional. Orientat a situacions que els arquitectes es poden trobar i que potser ni saben que els hi podrien generar responsabilitat penal.

Programa

I. Introducció. Presentació dels ponents, “idees força” i desenvolupament de la ponència.
 
II. Anàlisi de les possibles figures delictives associades, directa o indirectament, amb la funció dels arquitectes:
a. Delictes que es poden cometre durant la fase prèvia a l'execució del projecte (en singular referència a l'adjudicació del contracte):
i. Delicte de fraus i exaccions il·legals (Art. 436 CP).
ii. Delicte d'Infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets (Art. 417.1CP).
iii. Delicte de suborn (funcionaris públics, art. 419 i ss CP).
iv. Delicte de tràfic d'influències (art. 429 CP).
v. Delicte de Negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l'exercici de la seva funció (Art. 439 CP).
vi. Delicte de corrupció entre particulars.
vii. Delicte de malversació (Art. 432 CP).
viii. Delicte de falsedat documental (art. 390 CP).
b. Delictes associats a l'execució del projecte:
i. Delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme (Art. 319 i 320 CP).
ii. Dels delictes relatius a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics (Art. 332 CP).
iii. Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient (Art. 325 CP et seq. en relació amb 331 CP).
iv. Seguretat i higiene en el treball.
c. Delictes associats a la concreció dels paràmetres econòmics associats al projecte:
i. Delicte de falsedat documental (art. 390 CP).
ii. Delicte d'estafa.
iii. Delicte de malversació de cabals públics.
 
III. Conclusions.
 
IV. Preguntes.

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
El 12/12/2017,
Horari

De 16:00 a 18:00h,
Durada 2 hores  

Director/docent
Beatriz Gago i Marc Molins, advocats,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.