ESert
A.I. : CURS INTENSIU D'ESTIU AUTODESK® REVIT® ARCHITECTURE 2016 - BÀSIC a GIRONA (10ena Ed)
EGI1180702
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Els dilluns, dimecres i divendres 2, 4, 6, 9, 11 i 13 de juliol de 2018 ,
Horari

de 10:00 a 14:00 h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Pixel 51,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres tècnics interessats en el BIM.  

Objectius

Al final de la formació l'alumne serà capaç de realitzar un projecte arquitectònic amb el programari Autodesk Revit Architecture.       

Programa

MOTIVACIÓ

Aquesta és una formació presencial dirigida a persones que vulguin introduir-se en el disseny BIM (Building Information Modeling).

 

REQUISITS

No es requereix cap coneixement previ d'aquest programari, encara que és aconsellable tenir experiència en el maneig d'eines CAD.

 

METODOLOGIA

Durant el curs s'introduiran els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i s'ensenyarà l'ús dels elements constructius bàsics que permetran a l'alumne crear estructures arquitectòniques. També s'ensenyarà a afegir superfícies topogràfiques i a com documentar el projecte, així com modelat amb masses i renderizat el que permetrà a l'alumne crear projectes arquitectònics. El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d'aquest programari per part dels alumnes.

  

PROGRAMA

SECCIÓ 1: REVIT BÀSIC: MODELAT

MÒDUL 1: PRESENTACIÓ REVIT

1.1 INTRODUCCIÓ AL BIM: Presentació de la metodologia BIM i el nou paradigma per a la realització de projectes arquitectònics.

1.2 INTRODUCCIÓ A AUTODESK® REVIT®: Explicació de les característiques de Revit i els seus principals objectius.

1.3 BIM VS. CAD: Comparació entre un projecte CAD i un projecte BIM i explicació dels avantatges i inconvenients del BIM.

1.4 ENTORN DE TREBALL: Introducció a l'entorn de treball en Revit: barres d'eines, navegació, àrea de dibuix, panells i propietats.

1.5 INTRODUCCIÓ A VISTES: Introducció als diferents tipus de vistes: plànols, alçats, secció, detall i vistes 3D. Creació i duplicació de vistes.

1.6 INTRODUCCIÓ A PLÀNOLS: Creació de plànols mitjançant la incorporació de vistes, taules i llegendes.

1.7 INTRODUCCIÓ A FAMÍLIES: Definició i classificació de famílies, tipus de famílies, importació de famílies des de biblioteques locals i online.

 

MÒDUL 2: INICI D'UN PROJECTE EN REVIT

2.1 ORGANITZACIÓ D'UN PROJECTE: Configuració inicial del projecte i assignació d'unitats de treball.

2.2 OPCIONS DE VISUALITZACIÓ: Utilització de la barra de controls de vista: escales, estils visuals, ombres, renderizat, regió de retallada i ocultar /

mostrar elements.

2.3 VINCULACIÓ D'ARXIUS: Interrelació amb arxius externs.

2.4 INSERTAR / EXPORTAR: Inclusió d'arxius externs al nostre arxiu base i generació d'arxius a partir del nostre projecte.

2.5 EXPORTACIÓ AVANÇADA: Consideracions a tenir en compte en inserir i exportar arxius.

2.6 EMPLAÇAMENT I UBICACIÓ: Situació del projecte per coordenades geogràfiques, orientació i rotació del nord de projecte i nord real.

 

MÒDUL 3: CREACIÓ I EDICIÓ D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS (I)

3.1 NIVELLS I GRAELLES: Creació de referències visuals per proporcionar context i directrius en el modelatge.

3.2 FORJATS: Creació i edició de forjats, vores de llosa, sòls amb pendents i amb elevacions.

3.3 MURS: Creació i edició de murs, unions, desplaçaments, murs apilats i consells pràctics.

3.4 ESTRUCTURA: Ubicació de pilars, jàsseres i sistemes de biguetes.

3.5 FONAMENTACIÓ: Col·locació de lloses, sabates corregudes i aïllades.

 

MÒDUL 4: CREACIÓ I EDICIÓ D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS (II)

4.1 PORTES: Col·locació i edició de portes, portes en murs cortina, paràmetres i particularitats.

4.2 FINESTRES: Col·locació i dimensionament de finestres, paràmetres i particularitats.

4.3 BUITS: Creació i edició de buits en murs i forjats.

4.4 ESCALES I BARANES: Sistemes de creació d'escales (per esbós o per component), paràmetres, creació de baranes.

4.5 COBERTES: Mètodes de creació de cobertes (per perímetre, per extrusió i per cara), estructura.

  

SECCIÓ 2: REVIT INTERMIG: MODELAT I DOCUMENTACIÓ 

MÒDUL 5: DOCUMENTACIÓ D'UN PROJECTE EN REVIT

5.1 CÀLCUL I GESTIÓ DE SUPERFÍCIES: Etiquetatge d'habitacions i superfícies. Creació d'esquemes de color.

5.2 TAULES DE PLANIFICACIÓ PER A AMIDAMENTS: Creació de taules per a l'extracció de dades i la seva exportació.

5.3 CREACIÓ DE DETALLS CONSTRUCTIUS: Creació de crides i vistes de detall.

5.4 ANOTACIÓ, ETIQUETES I LLEGENDES: Incorporació de notes, creació d'etiquetes, càrrega de famílies d'etiquetes, edició d'estils de text.

5.5 PREPARACIÓ DE PLÀNOLS I CAIXETINS: Inclusió d'elements: imatges, textos, vistes, llegendes i taules de planificació. Introducció a la

representació gràfica amb grossors i tipus de línia.

 

MÒDUL 6: TOPOGRAFIA I PLATAFORMES

6.1 TOPOGRAFIA: Creació i edició de superfícies topogràfiques: per punts o importació des de CAD. Taules de planificació topogràfica.

6.2 PLATAFORMES: Creació de plataformes, subregions i línies de propietat.

6.3 ANOTACIÓ: Incorporació de cotes de nivell, de pendents i de coordenades en plànols topogràfics.

 

MÒDUL 7: MODELAT AMB MASSES

7.1 MASSES CONCEPTUALS: Creació de formes sòlides i buides per línies de referència i línies de model. Afegir i treballar amb masses conceptuals.

7.2 MASSES IN SITU: Creació de masses dins del projecte.

 

MÒDUL 8: RENDERITZAT

8.1 EDICIÓ DE MATERIALS: Canvi de patrons i colors, ús de fotos i relleus.

8.2 LLUMS: Il·luminació i col·locació de llums.

8.3 CÀMERES: Creació de càmeres i configuració de vistes, altures, camp visual. Secció escapolida a partir d'una càmera.

8.4 RECORREGUTS: Realització d'un recorregut en una edificació.

8.5 RENDERITZAT: Mètodes de renderizat, exportació d'imatges i vídeos. Render in Cloud.

 

DOCENTS: Pixel 51 – www.pixel51.net

Carles Vilá, arquitecte 

 

NOTES:

1.       L'alumnat ha de portar un ordinador portàtil en el qual s'hi pugui instal•lar el programa Revit.

 Les característiques mínimes de l'ordinador han de ser:

Sistema operatiu: Windows®7 32-bit Enterprise, Ultimate, Professional o Home Premium.
Processador: Intel: Intel® Pentium®, Intel® Xenon® o i-Series. AMD: equivalent a l'Intel amb tecnología SSE2. RAM: 4 GB. Disc dur: 5 GB d'espai lliure. Monitor: 1280 x 1024 amb true color.Targeta gràfica: 256 MB.

2.       Aquestes son les característiques de la formació:

-          Tots els professors són Autodesk Revit Certified Instructors

-          Els cursos sempre es fan sobre l'última versió disponible del software.

-          Llicencia Estudiant (100% funcional) de Autodesk vàlida per 3 anys pels assistents.

-          Instruccions de descarrega, instal·lació.

-          Documentació en pdf.

-          Certificat oficial de Autodesk per a l'alumne en finalitzar el curs

-          Vídeos online per a la recuperació de sessions a alumnes que no puguin assistir a classes.

 

-          Possibilitat per a l'alumne d'aconseguir el Revit Certified Professional després de completar els dos nivells (és necessari superar un examen presencial)  


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Els dilluns, dimecres i divendres 2, 4, 6, 9, 11 i 13 de juliol de 2018 ,
Horari

de 10:00 a 14:00 h,
Durada 24 hores  

Director/docent
Pixel 51,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.