ESert
CURS DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA
EGI1180901
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre i 7 de novembre de 2018,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 24 hores  

Director/docent
Anna Casas i Arcadi de Bobes, arquitectes,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes i altres tècnics interessats en la Rehabilitació i la sostenibilitat 

Objectius

La situació generada a partir de la crisi econòmica i els darrers desplegaments normatius sembla que comencen a situar en un lloc central la rehabilitació i la regeneració urbana.

La previsió dels elevats preus dels combustibles fòssils i la manca de recursos energètics i el seu efecte sobre el clima fa dels edificis un dels principals sectors on focalitzar les polítiques d'estalvi i eficiència energètica.

Aquesta jornada pretén donar una visió global de la rehabilitació energètica del parc residencial a l'actualitat.  

Programa

Jornada 1 – L’entorn energètic i comportament energètic dels habitacles

 

Lectura de l’entorn energètic que afecta al parc edificat. Actuacions adequades a l’edifici existent enfront les condicions energètiques ambientals.

- Entorn energètic i sostenibilitat energètica en l’edificació.

- Recorregut solar i condicions ambientals.

- Afectació a l’envolvent de l’edifici existent.

- Accions a considerar.

Avaluació crítica del comportament energètic dels habitacles. Planteig de les possibles actuacions de rehabilitació energètica. Anàlisi de la reglamentació específica aplicable.

- Anàlisi del comportament energètic de diferents tipologies constructives i sistemes.

- Detecció de les virtuts i mancances de les diverses casuístiques.

- Actuacions de rehabilitació per a diferents façanes, cobertes o patis.

 

Jornada 2 – Diagnosi de l’edifici

Anàlisi de la causa del comportament energètic inadequat i establiment del diagnòstic previ. Replanteig de les actuacions òptimes per a la rehabilitació a realitzar. Balanç de la ventilació natural i del comportament higrotèrmic, lumínic i acústic. Definició del full de ruta.

- Anàlisi exhaustiva del comportament tèrmic dels diferents components de l’edifici.

- Full de ruta.

- Exemples de projectes de rehabilitació.

 

Jornada 3 – Eficiència energètica de l’envolvent tèrmica

Detall de les diferents tipologies constructives de l’envolvent del parc edificatori construït. Necessitats d’actuació i rehabilitació específiques en cada cas. Anàlisi del comportament energètic de les diverses solucions tècniques proposades. Anàlisi de fluxos energètics degut a la disposició dels paraments i les seves obertures. Actuació específica en funció del tipus de façana, coberta o pati. Diagnosi i exemples d’aplicació.

- Propostes de rehabilitació de les diferents solucions constructives en funció del diagnòstic establert.

- Comparativa del comportament energètic de cada solució proposada.

- Afectació energètica de la composició de l’envolvent.

- Solucions compositives de rehabilitació per a cadascuna de les façanes, cobertes o patis.

- Millora dels fluxos energètics degut a les possibles modificacions de la pell i la composició de l’envolvent.

- Exemples de projectes.

 

Jornada 4 – Eficiència energètica de les instal·lacions

Anàlisi de l’eficiència energètica dels diferents sistemes energètics d’il·luminació, de climatització, de producció d’aigua calenta sanitària i de les energies renovables per l’aprofitament de la llum natural, per la producció tèrmica i la producció elèctrica.

- Detall de les diferents tipologies d’instal·lacions.

- Definició de les característiques bàsiques i dels paràmetres específics d’eficiència energètica.

 

Jornada 5 – Rehabilitació energètica global de l’edifici

Resolució i aplicació de la màxima eficiència energètica de l’envolvent i de les instal·lacions tèrmiques en un cas pràctic. Anàlisi de la viabilitat de les solucions de rehabilitació i anàlisi crítica de la millora de comportament.

- Compliment de la reglamentació aplicable.

- Valoració de l’actuació global de la rehabilitació energètica.

- Priorització de les solucions que cal adoptar dins les limitacions d’aplicabilitat. Replanteig del procés de rehabilitació.

Verificació de l’equilibri higrotèrmic, lumínic i acústic de l’envolvent i de les instal·lacions d’un cas pràctic. Anàlisi crítica de la viabilitat tècnica i econòmica de les actuacions. Certificació energètica.

- Anàlisi dels diagnòstics establerts i el balanç energètic obtingut.

- Solucions i resultats finals del projecte de rehabilitació energètica. 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
els dimecres 3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre i 7 de novembre de 2018,
Horari

de 10:00 a 14:00 h.,
Durada 24 hores  

Director/docent
Anna Casas i Arcadi de Bobes, arquitectes,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.