ESert
JORNADA ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA D'INCENDIS EN EDIFICIS NOUS I EXISTENTS
EGI1180902
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimecres 26 de setembre de 2018,
Horari

de 10:00 a 14:00 h. ,
Durada 4 hores  

Director/docent
Francesc Labastida,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, personal tècnic de l'administració i altres tècnics interessats en l'aplicació de la normativa d'incendis. 

Objectius

El CTE es va desenvolupar i redactar fonamentalment per a la seva aplicació en edificis de nova construcció, tot i que el RD 314/2006 contempla a l’article 2 que l’àmbit d’aplicació tindrà l’abast en les obres d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació. A la pràctica, però s’han presentat dificultats i possibles incompatibilitats en la seva aplicació en les obres de reforma, canvi d’ús o ampliació.

En la intervenció en edificis existents no s’ha disposat mai d’una normativa tècnica específica deguda a la dificultat que suposa la seva regulació a causa de que cada edifici i intervenció parteix d’una situació i/o problemàtica diferent.

És cert que una reglamentació redactada des d’una òptica d’aplicació per a la nova construcció és impossible traspassar-la directament a les obres que es realitzin en edificis existents. Es fa necessari realitzar l’esforç d’elaborar uns criteris d’aplicació tenint en consideració la compatibilitat amb l’edifici existent i l’abast de la intervenció així com el coneixement del grau de risc.

L’Administració, coneixedora d’aquesta circumstància i dificultat, ha elaborat unes propostes de modificació del CTE i la LOE incloses a l’Avantprojecte de “Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas” i uns criteris per a facilitar el compliment de les exigències del CTE en les intervencions en edificis existents.

El temari a exposar contempla de forma general el contingut de les exigències SI i els Documents Bàsics DB SI del CTE, així com la casuística d’aplicació en edificis existents.

Un altra normativa de tipus local o autonòmic també seran motiu de comentari i debat. 

Programa

PROGRAMA

 

EL CTE: EXIGÈNCIES (SI) DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC I DESENVOLUPAMENT DELS DOCUMENTS BÀSICS (DB SI) 

CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA EN EDIFICIS EXISTENTS 

APLICACIÓ PRÀCTICA DE LES EXIGÈNCIES SI DEL CTE A LES INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS

 

 a)  Exposició del CTE i la seva relació amb la LOE.

 b)  Exposicions de les característiques de les exigències SI (Parte I del CTE)

Criteris generals d’aplicació en edificis existents i abast del criteri de flexibilitat en les diferents exigències d’acord amb el risc existent i mesures alternatives (actualment en fase d’aprovació)

 c)   Desenvolupament dels DB SI (Part II del CTE)

 

Exigència SI 1: DB SI 1 Propagació interior

Exigència SI 2: DB SI 2 Propagació exterior

Exigència SI 3: DB SI 3 Evaquació dels ocupants 

Exigència SI 4: DB SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis

Exigència SI 5: DB SI 5 Intervenció de Bombers

Exigència SI 6: DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura

 

d) Exposició de treballs i estudis efectuats per a l’Administració en

edificis existents per a comprovar l’abast possible del compliment per l’aplicació directa dels sistemes i sol.lucions continguts en els DB SI.


Exposició d’exemples d’intervencions concretes en edificis existents i aplicacions o mesures alternatives utilitzades per al compliment del les exigències SI del CTE. 


Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
Diputació de Girona
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
el dimecres 26 de setembre de 2018,
Horari

de 10:00 a 14:00 h. ,
Durada 4 hores  

Director/docent
Francesc Labastida,
Idioma Català El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.