ESert
Curs de preparació d'oposicions públiques per arquitectes
EBC1190401
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 25 d'abril al 8 de Juliol + 19 setembre,
Horari

Dilluns i Dijous de 16h a 20h,
Durada 84 hores  

Director/docent
Montserrat Hosta i Privat, arquitecta-urbanista, amb càrrecs en l´àmbit d´Urbanisme a diverses administracions públiques,
Idioma Català 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 23/04/19

Selecciona:

Preu general (*):
1075.00 €

COAC JOVE :
941.00 €

Col·legiats amb quota bàsica:
941.00 €

Entitats conveniades (**):
941.00 €

Col·legiats amb tram complementari:
806.00 €


Places totals: 40El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigitEl curs va dirigit a arquitectes que vulguin aprofundir en les tasques específiques d'arquitecte en l’Administració pública i vulguin preparar les proves per una oposició d’arquitecte superior (grup A1) en qualsevol administració pública.

Objectius

  • Assolir coneixements per la pràctica de l’arquitecte en l’Administració Pública.
  • Aprofundir de manera determinant en els temaris específics habituals de les oposicions d’Arquitecte en l’Administració pública Local i Autonòmica.
  • Orientació i assessorament específic vinculat a oposicions d’arquitecte en el procés previ a les proves corresponents i convocades: exposició de temes, proves tipus test, i proves pràctiques.
  • Curs de dimensió notòria de 84 hores amb continguts específics per poder comptabilitzar per el mòdul/hora en la fase de concurs de qualsevol oposició d’arquitecte en l’Administració pública.

Programa

El curs s'estructura en:
  • 3 MÒDULS generals (20 sessions - 80h) +
  • 1 jornada pràctica (19 setembre)
A més a més, es pot complementar amb:
  • 1 MÒDUL específic BCN (3 sessions - 12h) - La inscripció a aquest mòdul és opcional i independent a la matrícula en aquest curs, s'oferirà dins el programa de l'escola d'estiu del COAC.
Programa:
 
1. MÒDUL 1: PLANEJAMENT, LLICÈNCIES, ACTIVITATS i HABITATGE (9 sessions de 4 hores: 36h).
 
1.1. Legislació urbanística i competències. 

1.1.a.
Legislació vigent sobre règim de sòl i valoracions.
1.1.b. La legislació urbanística a Catalunya. Textos legals que la integren. Principis generals de l'actuació urbanística.
1.1.c. Administracions amb competències urbanístiques: Generalitat, municipis, comarques i altres ens locals. L'Àrea metropolitana: Origen, composició, funció i competències.
 
1.2. Planejament territorial i Planejament urbanístic general. 

1.2.a.
Planejament territorial a Catalunya.
1.2.b. Planejament general urbanístic: Plans Directors i Pla d'ordenació urbanística municipal. El Pla Director urbanístic metropolità.
 
1.3. Altre planejament urbanístic general i Planejament urbanístic derivat. 

1.3.a.
Programa d'actuació urbanística municipal i Normes de planejament urbanístic. Objecte i tramitació.
1.3.b. Planejament urbanístic derivat. Tipus, objectius, continguts i tramitació. Els Plans Especials de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. El cas de Barcelona.
 
1.4. Règim urbanístic del sòl i normativa. 

1.4.a
. Règim urbanístic del sòl. Classificació del sòl i Qualificació del sòl. Drets i deures dels propietaris. Afectacions i expropiacions. 
1.4.b. La normativa urbanística. Normes urbanístiques d’un POUM i del PGM com a matriu inicial. La normativa urbanística dels planejament derivat en relació al planejament general.
 
1.5. Reglament d’Obres, Activitats i serveis. Llicències, conservació i ruïna. 

1.5.a.
El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
1.5.b. Llicències urbanístiques. Tipus i tramitació. Pròrrogues, drets i deures.
1.5.c. Legalitat urbanística. Deure de conservació en l'edificació. Declaració de ruïna.
 
1.6. Ordenances d’edificació, rehabilitació i paisatge. La protecció del Patrimoni. 

1.6.a
. Ordenances d'edificació i rehabilitació. Les ordenances metropolitanes. 
1.6.b. Ordenances del Paisatge. La gestió del paisatge a Barcelona.
1.6.c. La protecció del Patrimoni històric-artístic. Conceptes i definicions. Normativa específica. El cas de la protecció del Patrimoni a Barcelona. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 1.7. Gestió urbanística i Valoracions.

1.7.a.
Valoracions urbanístiques. Sòl urbanitzat i sòl rural.
1.7.b. La gestió urbanística: conceptes, instruments i tramitació.
1.7.c. Sistemes d’actuació urbanística: modalitats, conceptes, condicions i procediments. 
 
1.8. Llicències d’activitats. Pública concurrència i accessibilitat. 

1.8.a.
Les llicències d'activitat. Normativa i marc general. Tipus i procediments.  
1.8.b. La llei de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives. L'Ordenança de Barcelona. 
1.8.c. La llei de promoció i de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. El codi d'accessibilitat. 
 
1.9. Habitatge.

1.9.a.
La Llei del dret a l’habitatge i les modificacions posteriors. Gestió, foment i règim jurídic i disciplinari de l’habitatge.
1.9.b. El decret d’habitabilitat. Condicions tècniques de l’habitatge i cèdula d’habitabilitat.
1.9.c. Instruments i polítiques d’habitatge. El Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona.

2. MÒDUL 2: EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS.
(7 sessions de 4 hores: 28h)
 
2.1. Contractació pública. Seguretat en el treball i edificació.
2.2. Normativa contra incendis i aïllament acústic i tèrmic.
2.3. Codi Tècnic i normativa sobre el projecte d’edificació.
2.4. Direcció d’obres: planificació, control i qualitat.
2.5. Equipament públics, manteniment i sostenibilitat.
2.6. Rehabilitació i enderrocs.
2.7. Estructura, cobertes i façanes: tipus, durabilitat i càlculs.
 
3. MÒDUL 3: ESPAI PÚBLIC i CADASTRE
(4 sessions de 4 hores: 16h)
 
3.1. Mobilitat urbana i espai públic.
3.2. Clavegueram i instal·lacions urbanes.
3.3. Pavimentació, mobiliari urbà i arbrat.
3.4. Noves tecnologies en l’espai públic, cartografia, i cadastre.
 
MÒDUL ESPECÍFIC:
Aquest programa té continuïtat amb el mòdul 
Barcelona, una ciutat amb més de 2.000 anys d‘història, urbanisme i projectes
que s'ofereix en el programa de l'escola d'estiu 2019. 
 
 
 
 
 
 

Aclariments

CALENDARI
Inici: 25 d'abril de 2019
Fi: 8 de juliol de 2019
 
Les classes es realitzaràn en sessions de 4 hores cada Dilluns i Dijous (de 16:00 a 20:00h). 
*Els dies 10 i 24 de juny no hi haurà classe per festiu. 
 
 
MODALITAT

Aquest curs es pot realitzar de manera presencial a les aules de l’Escola Sert i/o online mitjançant el Campus Virtual. A través d’aquesta plataforma pots connectar-te a la videoaula, seguir les classes en streaming i participar tenint un xat actiu en directe. O consultar les sessions gravades que es podran veure en qualsevol moment fins un mes després de finalitzar el curs. Això permet tenir gran flexibilitat a l’hora de formar-te i poder compaginar-ho amb la feina o la vida personal.

PREUS:1.344 €  / 1.176 € / 1.008 € 

10% dte per tractar-se d’un itinerari de llarga durada:

1.210 €  / 1.058 € / 907 € *

10% dte addicional per matrícula abans del 23
.04.19:
1.075 € / 941 € / 806 € *
  

* Aquests preus ja inclouen el descompte. 


MATRÍCULA
La matrícula es considerarà formalitzada amb el pagament integral de la formació. Aquest pagament s’haurà de formalitzar abans del primer dia de classe.
Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives.Si l’anul·lació de la matrícula es fa quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de l’import.

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 25 d'abril al 8 de Juliol + 19 setembre,
Horari

Dilluns i Dijous de 16h a 20h,
Durada 84 hores  

Director/docent
Montserrat Hosta i Privat, arquitecta-urbanista, amb càrrecs en l´àmbit d´Urbanisme a diverses administracions públiques,
Idioma Català 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 23/04/19

Tria una opció:

Preu general (*):
1075.00 €

COAC JOVE :
941.00 €

Col·legiats amb quota bàsica:
941.00 €

Entitats conveniades (**):
941.00 €

Col·legiats amb tram complementari:
806.00 €


Places totals: 40El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.