ESert
A. I.: AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS (PRESTO) (4a ed)
EGI1190503
COAC

Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Els dilluns 13, 20, 27 de maig i 3 i 10 de juny de 2019,
Horari

de 10:00 a 14:00h i el 10 de juny de 12:00 a 14:00 h,
Durada 18 hores  

Director/docent
Ester Gifra Bassó, arquitecte tècnica i professora del Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la Universitat de Girona.,
Idioma Català 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 13/05/19

Selecciona:

Preu general (*):
225.00 €

COAC JOVE :
180.00 €

Col·legiats amb quota bàsica:
180.00 €

Entitats conveniades (**):
180.00 €

Col·legiats amb tram complementari:
180.00 €


Places totals: 15El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

Arquitectes, arquitectes tècnics i altres tècnics d'obra. 

Objectius

L’objectiu del curs es centra en la temàtica d’Amidaments i Pressupostos a nivell fonamental, assentat els conceptes i procediments habituals utilitzats en la redacció dels documents a que donen origen i que formen part del projecte executiu. Així mateix es pretén ensenyar a l’alumnat el funcionament del programa PRESTO com a instrument que facilita la concepció del document i posterior gestió. 

Programa

Sessió 1, 2, 3 i 4

Introducció temàtica àrea Amidaments i Pressupostos:

Els documents Estat d’Amidaments i Pressupost del projecte d’execució (en obra

privada i pública).

Estructura i definició dels elements que intervenen en la redacció de l’Amidament i

Pressupost.

La unitat d’obra i/o partida. Tipus, descripció, tractament, agrupació i ordenació

d’aquestes (capítols).

La fixació de la quantitat total de partida com a resultat de l’amidament detallat.

L’establiment de la unitat de mesura i el criteri d’amidament. L’anàlisi de la

informació disponible, el desenvolupament de l’operació (presa de dades i disposició

als impresos) i la transferència o vinculació d’amidaments entre partides.

La fixació del preu de la partida. L’establiment de preus en base a costos (costos

directes i indirectes). Anàlisis del cost directe (CD) i detall del preu descompost i preu

auxiliar. Fixació i imputació dels costos indirectes (CI) per l’obtenció del preu

d’execució material. Obtenció del preu final o de contracte amb la implicació de les

despeses generals d’empresa (DGE) i el benefici industrial (BI).

Les bases de dades com a punt de referència en la redacció del pressupost (BEDEC,

generador de preus CYPE, BDGI2018, etc.)

 

Introducció a l’ús programa Presto:

Edició dels documents:

Presentació del programa i versió utilitzada. Opcions entorn de treball (configuració

general) i propietats de les obres (dades arxiu de treball).

Redacció de l’estructura del pressupost amb l’edició dels elements (capítols,

subcapítols, partides, recursos, auxiliars, ...). Mode de visualització del pressupost

normal, jeràrquica i llista de conceptes.

Còpia d’informació extreta d’altres arxius o de bancs de preus per a la redacció de

les partides del pressupost. Importació de partides de bancs de preus convencionals i

bancs de preus en format paramètric. Modificació de la informació obtinguda i

adaptació d’aquesta a les necessitats de l’obra. Coherència en l’estructura dels

elements quan s’edita i s’importen partides (preus simples).

Redacció del document Estat d’Amidaments. Introducció dels valors de l’amidament

detallat a la fulla d’amidament. Opcions d’igualar l’amidament (vinculacions) i

introducció de fórmules.

Redacció del pressupost. Fixació dels preus unitaris de cada partida (repercussió

mitjans auxiliars) i del pressupost amb la imputació dels costos indirectes, despeses

generals d’empresa i benefici industrial atenent al tipus de promoció (pública o

privada).

Extracció de la informació redactada, ja sigui impresa en llistats preestablerts,

exportada a format word o excel, en pdf,.... Revisió dels models de llistats a

disposició a la pestanya Informes. Possibilitats dins l’aplicació disseny d’informes

(modificació de llistats existents i redacció de nous informes).

 

Gestió de la informació editada:

Aplicació d’opcions habitualment utilitzades (substituir elements, duplicar, ajustar

preus, bloquejar preus, canviar el format del text, ajustar l’import del pressupost a

una xifra concreta, ...)

Possibilitats de filtratge de la informació a la visualització en mode llista de

conceptes del pressupost.

Opcions de l’apartat Obres per a la gestió dels arxius Presto (conversió a versions

anteriors, importació de versions anteriors, canvis de nom, canvi d’estat de l’arxiu, ...)

Exportació i importació de l’arxiu en format Presto a altres formats (format

d’intercanvi Standard FIEBDC, a TCQ 2000, a Excel, a Html, ...)

Repàs i visió global del procés de redacció d’un pressupost.

 

. A la 4arta sessió es fa el lliurament d’un cas senzill en el que es proposarà posar en pràctica tot que s’ha tractat al curs.

 

 Sessió 5

. A la 5ena sessió serà de conclusió on es podran exposar tots els dubtes que han sorgit al llarg del desenvolupament del cas.

Aclariments

 ACLARIMENTS:

* Per a la realització d'aquest curs, cal portar el teu portàtil a l'aula i instal·lar el visualitzador del PRESTO prèviament.

* Per a poder baixar-se el visualitzador s'ha de seguir aquests passos:

-Anar a la pàgina web de presto.es

- Clicar sobre l'apartat "PRESTO ES TODO ESTO".

- Apareix un apartat "Visualitzador de presto", clicar sobre aquesta opció i seguir els passos indicats per la instal·lació del programa. 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Patrocinadors
ASEMAS
Lloc
Demarcació de Girona
Pia Almoina, Plaça de la Catedral, 8
17004 Girona
972 41 28 96

Dates
Els dilluns 13, 20, 27 de maig i 3 i 10 de juny de 2019,
Horari

de 10:00 a 14:00h i el 10 de juny de 12:00 a 14:00 h,
Durada 18 hores  

Director/docent
Ester Gifra Bassó, arquitecte tècnica i professora del Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la Universitat de Girona.,
Idioma Català 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 13/05/19

Tria una opció:

Preu general (*):
225.00 €

COAC JOVE :
180.00 €

Col·legiats amb quota bàsica:
180.00 €

Entitats conveniades (**):
180.00 €

Col·legiats amb tram complementari:
180.00 €


Places totals: 15El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.