transparent

REFORMA DEL CASAL MUNICIPAL. FASE1

La última reforma del casal municipal de Bovera (Les Garrigues), datava de 1975. L’objectiu d’aquesta fase d’actuació ha estat la reforma de la sala de ball dotant-la, a petició del promotor, d’un nivell intermig perimetral per a la disposició de les llotges que fins aleshores ocupaven part de la sala en planta baixa disminuint la seva capacitat. Pel que fa a la resta de l’edifici la seva intervenció es preveu en altres fases consecutives. La reforma pretén també la dignificació de l’immoble, format per dos edificacions de factures i disseny diferents, com a equipament municipal, el que comporta reformes en les façanes que pretenen relligar els diferents volums configurant una sola edificació. En la façana principal es trasllada el pla de la planta altell a l’exterior, que contrapesa el volum de les llotges i es configura com un voladiu que es perllonga unint i cosint els volums de les dos edificacions existents. Les llotges s’estructuren amb uns pilars metàl•lics que es disposen paral•lelament a les façanes longitudinals a una distància de 1,20 m, recolzant l’estructura horitzontal aquests pilars i en les parets longitudinals, volant a partir dels pilars 1,45 m el que permet alliberar pràcticament la totalitat de la planta baixa. La configuració del cel ras, necessari per allotjar la preinstal•lació i conductes de climatització, s’executa atenent requeriments acústics amb l’assessorament i càlcul del Doctor en Física acústica Higini Arau.Montserrat GinË MaciÀ

montserratgine@coac.net


Higini Arau Puchades - Doctor En Física Acústica
Jordi Leiva Bautisa - Arquitecte Tecnic

Tornar
Carrer De Les Escoles, Bovera
Veure el mapa més gran