transparent

Restauració de la torre del Campanar de Vilagrassa

RESTAURACIÓ DEL INTERIOR DE LA TORRE (Accés al campanar) La actuació dona continuïtat a altres actuacions dutes a terme fins ara. La primera actuació ja executada anys enrere va consistir en la restauració de la façana de l’església i la portalada romànica amb les seves portes de fusta originals. Estat actual de l’interior de la torre.- Enlairada torre de planta rectangular d’uns 25 m. Te quatre nivells (apart del nivell de c oberta) que exteriorment s’identifiquen per una cornisa motllurada en cadascun d’ells (P0, P1, P2, P3) (l’últim nivell P4 correspondria únicament a la planta de coberta. La planta baixa te accés directe per l’interior de l’església des del presbiteri, en canvi l’accés a les plantes superiors es produeix des de l’exterior per la plaça mitjançant unes escales que accedeixen a la primera planta de la torre. El recorregut des d’aquest nivell d’accés fins a arribar a la plataforma superior del campanar es produïa mitjançant escales de volta recolzades en les parets que conformen la torre i en algun punt sobre pilastres de maó que apuntalaven les voltes d’escala. Les baranes i proteccions existents en aquest recorregut estaven composades per tancaments de fabrica de maó de molt baixa qualitat que empobrien l’aspecte general del recorregut interior al tapar les visuals sobre les parets i voltes de pedra de les diferents plantes i també al eliminar qualsevol possibilitat de profunditat visual en l’interior de la torre. El projecte.- F2 E.2. Millora escala exterior d’accés a la torre 2.1. Tram superior de la escala preexistent. Graons malmesos i insegurs. Restabliment de la solidesa. 2.2. Tram inferior de l’escala. L’escala es trobava a més, recolzada en la part baixa del seu tram sobre un volum de fabrica de pedra de factura poc cuidada que desmereixia l’acabat dels carreus de la base de la torre i trencava l’ordre geomètric tant de la composició general de façana com de la pròpia escala. L’escala no estava ni encastada ni recolzada en la seva globalitat. 2.3 A mes, es planteja la necessitat de fixar un mecanisme de seguretat en la banda exterior (passamà) que amb la necessària transparència visual permeti agafar-se amb seguretat Això ens porta a una llosa prima de formigó sobre la que es fixa un perfil metàl•lic lleuger i transparent. F2 I.1. Renovació escala interior accés al campanar Enderroc de la existent per aconseguir una major amplitud visual dels recintes i retornar el protagonisme a les parets principals de la torre. Actualment voltes d’escala realitzades amb graons i revoltons de baixa qualitat col•locats de forma improvisada sobre suports en maó i rolls de fusta que, juntament amb les baranes de maó de 4 cm acabat sense arrebossar impedeix la visió de les parets originals de la torre i els seus carreus. S’enderroca aquesta escala i es substitueix per uns conjunt de graons d’acer encastats a la paret relligats amb una barana-passamà que permetin la visió de l’espai en conjunt i retornin el protagonisme a les parets principals de la torre. F2 I.2. Tractament dels paraments (parets, voltes i sostres) 1.- La pedra bona. Paraments envoltants de pedra netejats amb sorra i/o aigua projectada a pressió per a netejar i decapar la superfície. Es reparen en els àmbits on falti pedra o estigui trencada. Els forats originals es respecten. 2.- L’espai interior. Realç per contrast. Els paviments dels replans i canvis de sentit de les escales interiors es revesteixen parcialment en planxa d’acer. Entre els diferents nivells el paviment retorna verticalment per a configurar la barana de protecció. F2 I.3. Porta d’accés a l’interior de la torre Mes protagonisme, qualitat i transparència. Situada en el nivell inferior visible en la façana Nord, era de planxa convencional grecada i cega. La nova tanca es configura amb un entramat de platines d’acer, amb els corresponents ferratges, adequant-se al protagonisme de la seva situació. Aquesta nova porta també deixarà entreveure l’interior de la torre des de la plaça que en la nit estarà il•luminada. F2 I.4. Instal•lació d’enllumenat. Rellotge existent Diferents tipus de il•luminació realçant l’espai i les voltes de pedra en diferents angles i sense enlluernaments. Restauració i re-disseny dels elements accessoris del rellotge i del entorn immediat del mateix, sense generar ornaments indeguts. Es potencia la discreció i transparència dels elements accessoris.

Obra seleccionadaSalvador Giné Macià

s.gine@coac.net

Tornar
Vilagrassa
Veure el mapa més gran