Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
acció de govern
ASSEMBLEES I JUNTES GENERALSJUNTA DE GOVERNJUNTES DIRECTIVES

Acords de dret privat Junta de Govern 2021

Desembre
Novembre
Setembre
Juliol
Baixes col·legials per incompliment reiterat de les obligacions econòmiques envers el COAC
Aprovació del calendari de reunions de la Junta de Govern i Assemblea General de setembre a desembre del 2021
- Adjudicació a l’empresa BASWA/ADEQUA SPAIN el subministrament i muntatge d’un sistema acústic fonoabsorbent continu en les obres del Centre Obert d’Arquitectura de Barcelona, a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Plaça Nova
Contractació Direcció Relacions Institucionals i Comunicació
Adjudicació a l’empresa Techos, Fachadas y Aislamientos, S.A. (TEFALS) el subministrament i instal·lació dels falsos sostres i il·luminació a les obres del Centre Obert d’Arquitectura de Barcelona, a la Seu del Col·legi d’Arquitectes de Plaça Nova
Nomenament de càrrecs accidentals durant el període estival 2021
Nombramiento de representantes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a la Asamblea del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)
Proposta d’acord de la distribució dels ingressos en concepte de patrocini d’HNA per al 2021 i 2022
- Suspensions de col·legiació per incompliment dels compromisos de pagament ajornat del deute pendent
Actualització de la carta de serveis del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Intercol·legial en l’àmbit d’atenció a les persones asilades i migrants
Proposta d'ajustament del lloguer de la Cooperativa Jordi Capell de la seu de Plaça Nova a conseqüència de les obres del Centre Obert d’Arquitectura
Ampliació del termini màxim per a resoldre i notificar els expedients disciplinaris incoats a la Demarcació de Barcelona
Calendari del Pla estratègic Escola Sert
Proposta de condonació ex ante de la quota en situacions excepcionals
Nomenament de representant del COAC pel Consell Municipal de Benestar Social
Nomenament de representants a les diferents Comissions Territorials del Patrimoni Cultural
Acceptació de la vicepresidència segona de la Fundació Municipalista d’Impuls al Territorial
Facultar a la degana per a la signatura de préstec i permuta amb Caixabank
Recurs d’alçada contra els plecs que regeixen la licitació corresponent al Servei de redacció del projecte bàsic, executiu i direcció d'obra d'adequació d'uns espais per a l'ampliació de consultes assistencials al Cap Santa Clara promoguda per l’Institut Català de la Salut
Medalles COAC 2020 i 2021
Juny
Adjudicació provisional dels ajuts a la Cooperació del COAC 2021
- Ampliació del termini màxim per a resoldre i notificar els expedients disciplinaris incoats a la Demarcació de Barcelona
- Baixes col·legials per incompliment reiterat de les obligacions econòmiques envers el COAC
- Compliment a l’acord de l’Assemblea General Extraordinària del COAC de data 26 de maig de 2021 relatiu a l’aprovació del finançament de la segona Fase del  Pla Patrimonial per al període 2021-2022
- Constitució de la Comissió Tècnica per a l’estudi del nou model de gestió econòmica i patrimonial del COAC
- Nomenament de la Comissió Gestora de l’Agrupació d’Arquitectes de Catalunya al Servei de l’Administració Pública (AASAP)
- Pacte Teletreball COAC
- Pla estratègic Escola Sert
- Expedient sancionador número 667/2020. Aprovació de la PROPOSTA DE RESOLUCIÓ a l’arquitecte (...)
- Suspensions de col·legiacions per incompliment obligacions econòmiques 
Ampliació d’honoraris d’arquitectura per la redacció del projecte i direcció d’obra del Centre Obert d’Arquitectura
Contractació -si s’escau- de March Rius Arquitectes Tècnics per la direcció d’execució de les obres, el programa de control de qualitat i la coordinació de seguretat i salut en fase d’obra
Contractació de l’ascensor del vestíbul de plaça Nova
Candidatura conjunta a les Eleccions a la Junta Directiva de l'Associació Intercol·legial
Ampliació de l’acord d’adjudicació de les obres del Centre Obert d’Arquitectura de Plaça Nova
Maig
Conveni interadministratiu de col·laboració entre l’ajuntament de Barcelona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya per a la presentació de la candidatura de Barcelona per a acollir l’any mundial d’Arquitectura de la UNESCO i el Congrés de la Unió́ Internacional d’arquitectes de l’any 2026
Col·laboració amb l'Oficina del Historiador de la Ciudad de la Havana (OHcH)
Sol·licitud de baixa col·legial voluntària de l’arquitecte Sr. (...)
Convocatòria de la Medalla d’Or i els premis UIA 2020-2021, finalitzant el termini de presentació de les candidatures el dia 10 de març de 2021
Nomenament Cap departament de Visat i d’IIT’s de Catalunya
Interposició de recurs especial en matèria de contractació contra els plecs regidors de la licitació relativa al contracte pel servei de redacció de l'avantprojecte, el projecte executiu, la direcció facultativa, la coordinació de la seguretat i salut i el control de qualitat de les obres per a la rehabilitació integral de l'edifici de Ca N'Altimira com a nou equipament cívic
Interposició de recurs de reposició contra els plecs regidors de la licitació relativa al contracte pel servei de redacció del projecte executiu d'obres de millora del camí de ronda entre Caleta d'en Trons i Cala Gran
Modificació del nou organigrama de l’Oficina de Concursos
Acord relatiu a l’actualització del nom de l’Oficina de Concursos per tal de reflectir el seu abast funcional actual
Reconeixement a determinades persones o institucions per la seva contribució al progrés de la professió o del Col·legi
Febrer
Gener
(I) En compliment del previst a l’article 10.1 de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica la part dispositiva dels acords. 

(II) Els col·legiats que desitgin conèixer el contingut d’algun dels acords poden adreçar una petició enviant un correu electrònic a l’adreça transparencia@coac.net indicant l’òrgan de govern, l’any, el mes i el títol de l’acord del que desitgen rebre el contingut.
En qualsevol cas, el text dels acords no es traslladarà literalment en atenció al previst als articles 20 i concordants de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i també en atenció al previst a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. És per l’exposat que alguns textos han estat substituïts per una menció genèrica al contingut de l’acord, i d’altres han estat parcialment suprimits.

(III) La consulta d'acords anteriors al mes de gener de 2017 pot formalitzar-se a través de l'apartat Accés a la informació pública.

Torna a la pàgina principal de Transparència

 

Versió per a imprimirPDF version