ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA 

Dimecres 16 de desembre a les 15.30 hores en primera convocatòria i a les 16.00 hores en segona, per mitjans telemàtics.

 

DOCUMENTACIÓ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

Convocatòria i ordre del dia provisional

 

1r. Lectura i aprovació -si s'escau- de l’acta de l'Assemblea General Ordinària de data 19 de desembre de 2019 i de l’acta de l’Assemblea General Extraordinària de data 16 de setembre de 2020

2n. Coneixement de la memòria i aprovació -si s'escau- de la gestió de la Junta de Govern corresponent a l'any 2019 expressada a través d'aquesta.

3r. Presentació i aprovació -si s’escau- de la liquidació del pressupost 2019 i comptes anuals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya corresponents a l'exercici 2019.

4t. Informe de la Junta de Govern.

5è.  Presentació, lectura i aprovació -si s’escau- del projecte de Pressupost del Col·legi per a l’exercici 2021, integrat del pressupost d’Òrgans Centrals i els pressupostos de les Demarcacions.

6è.  Participació dels portaveus dels grups de representants.

7è.  Propostes rebudes

8è.  Precs, preguntes i proposicions.

 

 

 

Versió per a imprimirPDF version