ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAÒRDINÀRIA DEL COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA 

Dijous 16 de juliol a les 15.30 hores en primera convocatòria i a les 16.00 hores en segona a la seu social (Plaça Nova, 5) de Barcelona, i de manera telemàtica

DOCUMENTACIÓ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

Convocatòria i ordre del dia provisional

 

1r.  Lectura i aprovació –si s'escau- de l’acta de l'Assemblea General Ordinària de data 19 de desembre de 2019.

2n. Coneixement de la memòria i aprovació, si s'escau, de la gestió de la Junta de Govern corresponent a l'any 2019 expressada a través d'aquesta.

3r. Presa de coneixement de la liquidació del pressupost 2019 i comptes anuals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya corresponents a l'exercici 2019

4t. Situació actual i resposta davant la crisi del COVID 19.

5è. Participació dels portaveus dels grups de representants. 

6è. Propostes rebudes

7e. Precs, preguntes i proposicions.


DOCUMENTACIÓ ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

 
Convocatòria i ordre del dia 
Proposta d’ampliació de la partida “variació de provisió” del pressupost dels Òrgans Centrals  2020 per a la creació del Servei d’Orientació Col·legial (SOC-COAC), per a la dotació d’un import de 240.000 € , per establir mecanismes d’ajuda als col·legiats