Complement COAC per al CE3X
(No actualitzat a les modificacions del RD 390/2021 sobre el procediment per a la certificació de l'eficiència energètica i del RD 732/2019 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació)

 L’OCT va desenvolupar un complement al programa CE3X per detallar les recomanacions de millora energètica que acompanyen el certificat d’eficiència energètica d’edificis existents. Aquesta eina permet, a partir de les recomanacions de millora proposades en el programa i des del mateix CE3X, generar el Document de detall de les mateixes de forma ràpida i senzilla. 

La finalitat d’aquest Document de detall és ajudar a l’usuari final de l’edifici a una major comprensió del Certificat d’Eficiència Energètica i de les mesures de millora que en ell s’hi proposen.
El complement pot funcionar en català i castellà, de forma que generarà el Document de detall de les millores en el mateix idioma en què s’estigui utilitzant el programa.

Per a més informació sobre el complement, podeu veure el vídeo de la jornada de presentació. (13/12/2016)

La seva descàrrega és gratuïta per als col·legiats que tenen contractat el tram de serveis complementaris.

Descarrega el complement (web d’Efinovatic).