Plec de condicions tècniques generals

Aquesta aplicació web et permet generar en word un plec de condicions tècniques ajustat a les partides del teu projecte

Per accedir a l'aplicació feu click aquí