Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

INFOMACIÓ LEGAL INSCRIPCIÓ A MOSTRES D'AQUITECTURA

Tràmits per a celebrar el contracte,

En primer lloc, cal introduir de les dades generals de l'obra que es vol inscriure a la mostra. Quan tots els camps obligatoris estan omplerts, podem passar a la següent pantalla i podem adjuntar ja un màxim de cinc imatges/fotografies i un màxim de cinc plànols. Únicament quan haguem enllaçat un mínim d'una imatge/fotografia i un mínim d'un plànol, podrem accedir al següent pas, la introducció d'una descripció de l'obra (màx. 1000 caràcters) en català, castellà i anglès. Quan les tinguem ja omplertes, podrem accedir a realitzar el pagament i finalitzar així la inscripció de l'obra i únicament mancarà enviar per correu electrònic les diferents autoritzacions sol·licitades.

Tot aquest procés es pot realitzar en una única connexió o optar per introduir primer les dades generals. Una vegada introduïdes, l'usuari rebrà un correu electrònic que li facilitarà un enllaç i un usuari i contrasenya que li permetrà accedir de nou a l'obra introduïda i poder finalitzar el procés d'inscripció.

Arxiu i accessibilitat del document electrònic

El COAC arxiva les dades aportades, a les quals s'hi podrà accedir per tal de modificar-les i/o visualitzar-les a través d'un enllaç, un usuari i una contrasenya que serà facilitat per correu electrònic a l'adreça indicada en la inscripció. L'accés a aquestes dades queda limitat al període d'inscripció de la Mostra. Un cop finalitzat aquest, es podran modificar dades sol·licitant-ho a l'adreça de correu electrònic pròpia de la Mostra.

Identificar i corregir errors en la introducció de les dades.

Els mitjans que el COAC, posa a la seva disposició per identificar i corregir els errors que es puguin cometre en la introducció de dades són:

- Durant el procés de contractació vostè podrà corregir les dades que erròniament faciliti mitjançant l'enllaç, usuari i contrasenya que li serà enviat per correu electrònic a l'adreça indicada en la inscripció.

- Un cop hagi finalitzat el procés de contractació vostè pot: a) contactar a través de l'adreça de correu electrònic pròpia de la Mostra.


Condicions generals de contractació.

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya COAC té com a funció destacable el vetllar per a la difusió de la tasca dels arquitectes que formen part del seu àmbit territorial -tant per la seva formació com per l'exercici professional col·legiat-, així com les diverses funcions de l'Arquitectura.

El programa Mostra d'Arquitectura Catalana neix, a través de la Taula de Mostres, en el sí del COAC recollint l'herència de les Biennals, Mostres, Triennals i Premis d'Arquitectura organitzats durant més de quinze anys per Delegacions i Demarcacions col·legials. Recull i impulsa aquella voluntat de potenciar i divulgar el treball dels seus col·legiats, basant la seva organització i gestió en eines NTIC, i entorns web.

Mostra d'Arquitectura Catalana, com el seu nom indica, està més a prop d'una exhibició que d'una competició. L'objectiu no consisteix en l'exaltació d'una obra per damunt de la resta, sinó en posar en valor tota la feina que els arquitectes vulguin fer pública voluntàriament a través del programa.

Mostra té, per damunt de tot, la vocació de ser un vehicle de divulgació del fet arquitectònic. Contempla diverses modalitats d'entre les quals un jurat destacarà aquelles obres que consideri mereixedores d'especial atenció, i decidirà amb quina mena de reconeixement les mostrarà públicament.

Qualsevol persona, entitat o institució interessada pot presentar les obres que consideri oportunes construïdes en l'àmbit definit en la Mostra en qüestió, seguint el procediment indicat al portal d'inscripció i les bases, i previ abonament del cost d'inscripció.

Poden optar a la Mostra les obres quina construcció hagi finalitzat entre el període definit en la Mostra en qüestió. En el cas de treballs de planejament s'exigirà que, dintre del mateix període de dates, hagin superat l'aprovació definitiva corresponent.

L'autoria ha de ser d'arquitectes o grups d'arquitectes col·legiats en el COAC a dia d'avui o amb les especificacions pròpies de la mostra en qüestió.

Les modalitats en que es poden presentar les obres són les següents, quedant però definides en funció de la Mostra:

 • -Edificis amb ús residencial:
  a) Inclou edificis unifamiliars de promoció privada o pública*;
  b) Inclou edificis plurifamiliars de promoció privada o pública*
 • -Edificis amb ús no residencial:
  a)Inclou edificis de nova planta de promoció pública*;
  b) Inclou edificis de nova planta de promoció privada*
 • -Intervencions parcials:
  a) Inclou intervencions de rehabilitació;
  b) Inclou intervencions interiors i exteriors, efímeres o permanents
 • -Intervencions paisatgístiques i ordenació d'espais urbans
 • -Intervencions urbanístiques i de planejament: Inclou qualsevol figura de planejament urbanístic amb aprovació definitiva entre les dates de la convocatòria en qüestió. 

  - Altres Modalitats (nou espai d’inscripció)

 • -Projectes: Aquesta modalitat esta reservada només als treballs que optin al Premi Fundació Banc Sabadell, (la seva descripció es troba a l'apartat dedicat al Premi), associat únicament a la Mostra d'Arquitectura Internacional.

Els requeriments d'inscripció així com la documentació a presentar telemàticament -formada per text, imatges, plànols i vídeos (opcional)- i les autoritzacions a presentar via correu electrònic amb les especificacions i descripcions precises, es trobaran al portal de la Mostra. Qualsevol dubte es pot fer arribar a l'adreça de correu electrònic pròpia de la Mostra.

Habitualment, el preu per inscriure una obra construïda a la Mostra és de 30,00€ + 21% d'IVA per a la primera obra presentada, i de 50,00€ + 21% d'IVA per a la segona obra i les posteriors (quedant però definit en funció de la Mostra). El pagament només es farà mitjançant targetes de crèdit o dèbit.

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb l'interès per difondre l'obra arquitectònica i el treball dels arquitectes, reconeixent implícitament la seva dedicació i esforç en l'exercici de la professió i posant en valor el servei que aquest exercici aporta a la societat, l'entitat es compromet a la divulgació pública de totes les obres i treballs presentats, reservant-se el dret de fer ús parcial o total de la documentació lliurada.

Seguint l'exposat a la introducció, la Mostra està més a prop d'una exhibició que d'una competició. El seu objectiu no persegueix l'exaltació d'una obra per damunt de la resta, sinó posar en valor la feina que, voluntàriament, els arquitectes volen fer pública. Serà, doncs, tasca dels membres del jurat l'analitzar i debatre sobre totes les obres presentades; destacar, si ho considera adient, aquelles obres que pels seus valors arquitectònics esdevinguin rellevants; i explicar de manera clara, sintètica i amb voluntat divulgativa les conclusions i la seva motivació. Aquest treball de divulgació i síntesi reflectit en els textos i gràfics -si s'escau- elaborats pel jurat serà el que acompanyarà les obres destacades a la web i per tant de lliure accés i consulta del públic en general.

Es formarà un jurat integrat per arquitectes convidats per la Taula de Mostres, pel Degà del COAC o la persona en qui delegui, i per un secretari/a del jurat (sense veu ni vot). El jurat procedirà als acords per majoria de vots. Podrà crear els reconeixements que cregui oportuns, així com declarar desertes les categories, i reordenar o re classificar alguna de les obres, si així ho convé. El veredicte del jurat es donarà a conèixer públicament i via correu electrònic a tots els participants.

Tots els treballs presentats a la Mostra seran publicats a la xarxa i, en la mesura del possible, en altres formats de la manera més massiva disponible en aquell moment, atesa la voluntat de difondre'ls en mitjans de comunicació escrita.

La inscripció a aquesta Mostra suposa l'acceptació explícita de les seves condicions. Qualsevol consideració no especificada en aquestes bases quedarà sota la decisió del Jurat.

Avís Legal


Llengua.

La llengua en què podrà formalitzar-se el contracte és el català.

 

Desistiment.

Dret de desistiment.

El client pot desistir de l'obra/es inscrita a la MOSTRA en qualsevol moment sense cap càrrec, seguint les instruccions de baixa del servei que trobarà a l'apartat corresponent del web http://arquitectes.cat.

Té vostè dret a desistir del present contracte sense necessitat de justificació, sempre i quan no hagi finalitzat el període d'inscripció a la Mostra.

Per exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar-nos al COAC, a la següent adreça: Plaça Nova, nº 5, Cp 08002, Barcelona, o al número de telèfon:933067803  o al correu electrònic mostra@coac.net la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, es suficient que la comunicació relativa a l'exercici per la seva banda d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts per vostè sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que vostè hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Versió per a imprimirPDF version