Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Referències de preus que apliquen les administracions per a determinats treballs

En els darrers anys, les administracions han publicat els preus que apliquen en relació al desenvolupament d’alguns treballs professionals (ITEs, certificació energètica i altres). Per tal que els arquitectes i particulars tinguin la màxima informació us oferim el següent recull a mode de referència:

Administració General de l’Estat
“Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se modifican diversas tarifas generales aplicadas por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, SA (SEGIPSA)”  (BOE, 27 de maig de 2015)

En aquesta resolució es recullen les tarifes que pagaria l’Administració General de l’Estat als tècnics de SEGIPSA en cas d’encarregar-los alguna de les feines següents:
· certificació energètica de béns immobles
· certificació energètica de béns immobles amb taxació
· auditoria i certificació energètica de béns immobles

També s’inclouen tarifes per a intervenció en immobles patrimonials:
· redacció de projectes i direcció facultativa
· altres feines (valoracions de béns immobles amb finalitats
patrimonials o expropiatòries, etc)

Accés al BOE


Generalitat de Catalunya
“Ordre TES/132/2015, de 5 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat” (DOGC, 14 de maig de 2015)

A l’article 38 es recull la taxa per a la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, d’aplicació en el supòsit que siguin els tècnics de la Generalitat de Catalunya els que elaborin l’informe d’inspecció.

Aquesta Ordre també conté taxes per a altres treballs (tramitació de plans urbanístics derivats, projectes d’actuació específica, inspecció d’obres, aixecaments topogràfics, taxació d’obres i projectes, emissió de declaracions d’impacte ambiental, etc.).

Accés al DOGC


Consorci de l’Habitatge de Barcelona
“Anunci de la modificació de la convocatòria per a sol·licitud d’inscripcions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona per a l’any 2015” (DOGC, 5 de maig de 2015)

En l’àmbit de les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges a la ciutat de Barcelona, s’estableixen uns imports màxims subvencionables del cost del conjunt de l’ITE + el certificat d’accessibilitat + el certificat d’eficiència energètica.

Tot i que aquest Anunci pertany a la convocatòria de subvencions del 2015, en la convocatòria vigent s’indica que es mantenen el topalls màxims establerts en la convocatòria del 2015 per al 2016.

Accés al DOGC (apartat J)

Tornar