Suport econòmic professional puntual i excepcional

Suport econòmic professional puntual i excepcional per ajudar a pal·liar les despeses relacionades amb la professió que la situació de crisi ha ocasionat al col·lectiu d’arquitectes. Aquesta ajuda forma part de la Línia Estratègica Assistencial. 

Si tens dubtes sobre l'ajuda o necessites assessorament, pots contactar amb l'equip del SOC COAC: soccoac@coac.net

A qui va destinat

• Col·legiats que, a causa de crisi provocada per la COVID-19, estiguin en una situació de dificultat econòmica.

Aportació del SOC COAC

• Intermediació per a la condonació de quotes amb ASEMAS i HNA. I en casos excepcionals, cobertura d’aquestes fins a un import màxim de 1.200€ anuals.
• Mediació amb la propietat/entitat financera sobre lloguers o hipoteques de despatx professional. I en casos excepcionals, cobertura dels deutes fins a un import màxim de 1.200€ anuals.

Requeriments

• Estar d’alta de col·legiació i al dia de pagament de quotes col·legials.
• Valoració per part de l'equip del SOC COAC.
• Ingressos anuals de la persona sol·licitant iguals o inferiors a 13.300 € bruts* o haver vist reduïts els ingressos en més d’un 60% des de l'inici de la pandèmia fins a la finalització de l’estat d'alarma.
• Només pot fer la sol·licitud la persona col·legiada que requereix l’ajut.
• Si hi ha més d’un membre de la unitat de convivència col·legiat amb una sol·licitud del SOC COAC oberta, cal especificar-ho en el formulari d’inscripció. L’equip del SOC COAC es reserva el dret a analitzar aquests casos de forma conjunta.

*Reial Decret 231/2020, aprovat el 4 de febrer del 2020.

Documentació de la persona sol·licitant

• Formulari de sol·licitud degudament omplert.
• Informe de vida laboral actualitzat. Es pot sol·licitar telefònicament al 901 50 20 50 de la Tresoreria de la Seguretat Social o bé a la pàgina web.
• Última declaració de la renda.
• Declaració jurada on caldrà justificar la situació i indicar quin és l’import que es necessita (fins a 1.200 €).
• Comprovant bancari que garanteixi la titularitat del compte per part de la persona beneficiària de l’ajut.
• Document fiscal que s’adjunta degudament omplert (Model 145).

Arquitectes que treballen per compte d’altri:
• Certificat ERTO i/o atur.
• Nòmines dels mesos de març, abril, maig i juny del 2019 i del 2020.
• Darrera quota d’ASEMAS pagada.

Arquitectes lliberals:
• Declaració de l’IVA del primer i segon trimestre dels anys 2019 i del 2020 (Model 303).
• Balanç de pèrdues i guanys de l’activitat econòmica dels mesos de març-abril-maig-juny del 2019 i del 2020.
• Darrera quota d’ASEMAS pagada (en el cas que sigui l’objecte de l’ajut).
• Darrera quota HNA pagada (en el cas que sigui l’objecte de l’ajut).
• Darrera quota d’hipoteca del despatx pagada (en el cas que sigui l’objecte de l’ajut).
• Darrera quota de lloguer del despatx pagada (en el cas que sigui l’objecte de l’ajut).

Incompatibilitats
• Compatible amb el suport econòmic puntual i excepcional en relació amb la COVID-19 i l’aportació màxima concedida.
• Si es demanen ambdues ajudes serà d’un màxim de 1.200 €.
Versió per a imprimirPDF version