El suport econòmic puntual pretén contribuir a pal·liar les despeses que la situació de crisi provocada per la COVID-19 ha ocasionat al col·lectiu d’arquitectes i a les seves famílies. Aquesta ajuda forma part de la Línia Estratègica Assistencial. 

Si tens dubtes sobre l'ajuda o necessites assessorament, pots contactar amb l'equip del SOC COAC: soccoac@coac.net

A qui va destinat

• Col·legiats que, a causa de la crisi provocada per la COVID-19, estiguin en una situació de vulnerabilitat econòmica.

Aportació del SOC COAC

• Fins a 1.200 € anuals.

Requeriments

• Estar d’alta de col·legiació i al dia de pagament de quotes col·legials.
• Valoració per part de l'equip del SOC COAC.
• Ingressos anuals de la persona sol·licitant iguals o inferiors a 13.300 € bruts* o haver vist reduïts els ingressos en més d’un 60% durant des de l'inici de la pandèmia fins a la finalització de l’estat d'alarma.
• Només pot fer la sol·licitud la persona col·legiada que requereix l’ajut.
• Si hi ha més d’un membre de la unitat de convivència col·legiat amb una sol·licitud del SOC COAC oberta, cal especificar-ho en el formulari d’inscripció. L’equip del SOC COAC es reserva el dret a analitzar aquests casos de forma conjunta.

*Reial Decret 231/2020, aprovat el 4 de febrer del 2020.

Documentació de la persona sol·licitant

• Formulari de sol·licitud degudament complimentat.
• Informe de vida laboral actualitzat. Es pot sol·licitar telefònicament al 901 50 20 50 de la Tresoreria de la Seguretat Social o bé a la pàgina web.
• Última declaració de la renda.
• Declaració jurada on caldrà reconèixer la situació i indicar quin és l’import que es necessita (fins a 1.200 €).
• Comprovant bancari que garanteixi la titularitat del compte per part de la persona beneficiària de l’ajut.
• Document fiscal que s’adjunta degudament complimentat (Model 145).

Arquitectes que treballen per compte d’altri:
• Certificat ERTO i/o atur
• Nòmines dels mesos de març, abril, maig i juny del 2019 i del 2020.

Arquitectes lliberals:
• Declaració de l’IVA del primer i segon trimestre dels anys 2019 i 2020 (Model 303).
• Balanç de pèrdues i guanys de l’activitat econòmica dels mesos de març, abril, maig i juny del 2019 i del 2020.

Incompatibilitats
• Compatible amb el suport econòmic professional puntual i excepcional en relació amb la COVID-19 i l’aportació màxima concedida.
• Si es demanen ambdues ajudes serà d’un màxim de 1.200 €.