Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació per al conjunt urbà de Canyelles

Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació per al conjunt urbà de Canyelles

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El 19 d’octubre s’ha publicat al DOGC la Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a l’any 2021 per al conjunt urbà de Canyelles, que compta amb una dotació pressupostària de 2.500.000 euros (ref. BDNS 586261).

L’objectiu de la convocatòria és la concessió de subvencions per a la rehabilitació dels edificis d'habitatges de la Fase 7 del barri de Canyelles amb conveni específic signat entre l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona, les respectives associacions de veïns i amb l'assistència de la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Les subvencions es regeixen per les Bases Reguladores publicades al DOGC del 7 de maig de 2021.

Beneficiaris
Els beneficiaris seran les comunitats de propietaris que sol·licitin els ajuts, si bé la subvenció es pagarà a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya d'acord amb el que estableixin els convenis firmats amb les respectives comunitats de propietaris.

Quantia
La quantia de la subvenció per a la rehabilitació d'aquests edificis serà del 85% sense topall del pressupost protegible de les obres de patologies estructurals. D'aquest percentatge, el 60% anirà a càrrec de l'aportació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el 25% a càrrec de l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona, i el 15% restant fins arribar al 100% l'aportaran els veïns.

Per a aquelles obres que d'acord amb les especificacions tècniques per al barri de Canyelles no estiguin incloses en l'apartat anterior, es concedirà una subvenció addicional del 85% a càrrec de l'aportació de l'Ajuntament de Barcelona sempre que siguin obres que s'executin simultàniament d'acord amb la normativa vigent com a conseqüència de les obres protegibles.

El pressupost protegible estarà integrat pel pressupost d'execució de les obres, les despeses generals i el benefici industrial, els honoraris tècnics, els costos d'estudis previs i els costos de redacció de l'Informe Tècnic de l'Edifici i el Certificat Energètic, així com pels impostos i taxes que s'apliquin sobre els conceptes anteriors.

Termini de presentació
El termini per presentar sol·licituds s'obre l'endemà de la publicació al DOGC i finalitzarà el 31 de desembre de l'any 2021. Cal començar les obres i presentar el comunicat d'inici d'obres en un termini màxim de sis mesos a partir de l'obtenció de l'informe tècnic previ. La no presentació del comunicat d'inici d'obres en aquest termini implicarà l'arxiu de l'expedient.

Com a sol·licitud d'inscripció i ajut únicament serà vàlid el conveni signat entre l'entitat col·laboradora i la comunitat de propietaris per a l'execució de les obres. En el conveni es faran constar, com a mínim, els següents punts:

a. Identificació de la comunitat que vol realitzar les obres i sol·licitar la subvenció
b. Finançament de les actuacions de rehabilitació
c. Encàrrec a l'entitat col·laboradora per a la licitació de les obres

18/10/2021
Tornar