ajuts per a la rehabilitació a besòs i maresme

Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació per al conjunt urbà del barri del Besòs i el Maresme

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El 19 d’octubre s’ha publicat al DOGC la convocatòria del Consorci de l'Habitatge de Barcelona d'ajuts a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona per a l’any 2021 per al conjunt urbà del barri del Besòs i el Maresme, que compta amb una dotació pressupostària de 1.977.113,60 € (ref. BDNS 586255).

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases Reguladores publicades al DOGC del 7 de maig de 2021.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació al DOGC i finalitzarà el 31 de desembre de 2021.

A continuació s’exposen els aspectes més rellevants d’aquestes subvencions:

Obres protegibles
Totes aquelles obres incloses en el projecte d'obres aprovat per les respectives comunitats de propietaris i incloses en el conveni de finançament signat entre l'Institut Municipal d'Urbanisme, com a entitat col·laboradora del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, i les respectives comunitats de propietaris.

Persones beneficiàries
Les persones beneficiàries seran les comunitats de propietaris que sol·licitin els ajuts, si bé la subvenció es pagarà a l'Institut Municipal d'Urbanisme d'acord amb el que estableixin els convenis firmats amb les respectives comunitats de propietaris.

Quantia de les subvencions
La quantia de la subvenció serà:

- Per a les obres de patologies estructurals, el 85% del pressupost protegible, sense topall, d'acord amb el Decret 274/2006, de 20 de juny d'ajuts a la rehabilitació de grups de promoció pública. El 15% restant l’aportaran els veïns.

- Per a la instal·lació d’ascensors, el 60% del pressupost protegible, sense topall. El 40% restant l’aportaran els veïns.

- Per a obres de rehabilitació energètica, la que estableixin els programes d’ajuda segons el Reial Decret en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En el cas de reparacions estructurals i en el cas d’instal·lació d’ascensor, els propietaris amb unitat familiar que acreditin tenir ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC, podran sol·licitar un ajut complementari de fins al 100% de l’aportació individual que els correspongui, sempre que siguin propietaris de l’habitatge afectat, que aquest constitueixi la seva residència habitual i permanent, i que no disposin d’un altre habitatge a la ciutat de Barcelona.

Més informació al web de l'Ajuntament de Barcelona.
18/10/2021
Tornar