ESert
Rehabilitació energètica d'edificis existents
EBC1160403
COAC

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 26/04/2016 al 14/06/2016,
Horari

Dimarts i dijous de 9:30 a 13:30h,
Durada 60 hores  

Director/docent
Anna Casas, doctora arquitecta,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.

A qui va dirigit

Aquest curs està dirigit a tècnics professionals del camp de la rehabilitació energètica que vulguin aprofundir en el coneixement del comportament energètic dels edificis existents i en les seves possibilitats de millora. Així com en aquells tècnics que vulguin desenvolupar de forma pràctica un projecte de rehabilitació energètica.

Objectius

Adquirir els coneixements i les habilitats específiques, tant teòriques com pràctiques, per rehabilitar edificis amb la màxima eficiència energètica possible (de l’envoltant i de les instal·lacions), revisant alhora la reglamentació aplicable.

Entendre el concepte d’eficiència energètica i avaluar de forma crítica el comportament tèrmic dels edificis existents.

Abordar diferents sistemes d’actuació en funció del diagnòstic establert i actuar globalment de forma adequada.

Elaborar un projecte de rehabilitació energètica, calculant i desenvolupant la concreció tècnica d’un cas pràctic. Saber computar el cost econòmic que representa i jerarquitzar les propostes d’actuacions en relació al cost i estalvi econòmic i mediambiental que representen.

Programa

L’entorn energètic (classe teòrica)

Lectura de l’entorn energètic que afecta al parc edificat.

Actuacions adequades a l’edifici existent enfront les condicions energètiques ambientals. Entorn energètic i sostenibilitat energètica en l’edificació.

Recorregut solar i condicions ambientals.

Afectació a l’envolvent de l’edifici existent. Accions a considerar.

 

Comportament energètic dels habitacles (classe teòrica)

Avaluació crítica del comportament energètic dels habitacles.

Planteig de les possibles actuacions de rehabilitació energètica.

Anàlisi de la reglamentació específica aplicable.

Anàlisi del comportament energètic de diferents tipologies constructives i sistemes.

Detecció de les virtuts i mancances de les diverses casuístiques.

Actuacions de rehabilitació per a diferents façanes, cobertes o patis.

 

Diagnosi de l’edifici (classe teòrica)

Anàlisi de la causa del comportament energètic inadequat i establiment del diagnòstic previ.

Replanteig de les actuacions òptimes per a la rehabilitació a realitzar.

Balanç de la ventilació natural i del comportament higrotèrmic, lumínic i acústic.

Definició del full de ruta.

Anàlisi exhaustiva del comportament tèrmic dels diferents components de l’edifici.

Exemples de projectes de rehabilitació.

 

Aspectes més rellevants del càlcul energètic (classe teòrica)

Exposició dels aspectes més rellevants pel càlcul energètic i de les particularitats del programa CE3X, per tal de poder-lo utilitzar de forma més aurada a les necessitats de l’exercici pràctic del projecte de rehabilitació.

Anàlisi de les característiques dels elements arquitectònics i dels paràmetres d’eficiència energètica per a la qualificació de l’edifici existents (envolvent i instal·lacions).

 

Càlculs energètics I i II (classes pràctiques)

Es procedirà a la complementació i correcció de l’entrada de dades al programa CE3X de l’edifici a rehabilitar per tal de poder-lo qualificar energèticament. Estudi del projecte i anàlisi dels resultats obtinguts al programa per tal de diagnosticar i categoritzar els problemes energètics de l’edifici.

 

Eficiència energètica de l’envolvent tèrmica (classe teòrica)

Detall de les diferents tipologies constructives de l’envolvent del parc edificat construït.

Necessitats d’actuació i rehabilitació específiques en cada cas.

Anàlisi del comportament energètic de les diverses solucions tècniques proposades.

Anàlisi de fluxos energètics degut a la disposició dels paraments i les seves obertures.

Actuació específica en funció del tipus de façana, coberta o pati.

Diagnosi i exemples d’aplicació.

Propostes de rehabilitació de les diferents solucions constructives en funció del diagnòstic establert.

Comparativa del comportament energètic de cada solució proposada.

Afectació energètica de la composició de l’envolvent.

Solucions compositives de rehabilitació per a cadascuna de les façanes, cobertes o patis.

Millora dels fluxos energètics degut a possible modificacions de la pell i la composició de l’envolvent. Exemples de projectes.

 

Eficiència energètica de les instal·lacions (I i II) (classe teòrica)

Anàlisi de l’eficiència energètica dels diferents sistemes energètics d’il·luminació, de climatització, de producció d’aigua calenta sanitària i de les energies renovables per l’aprofitament de la llum natural, per la producció tèrmica i la producció elèctrica.

Detall de les diferents tipologies d’instal·lacions.

Definició de les característiques bàsiques i dels paràmetres específics d’eficiència energètica.

 

Rehabilitació energètica global de l’edifici (classe teòrica)

Resolució i aplicació de la màxima eficiència energètica de l’envolvent i de les instal·lacions tèrmiques en un cas pràctic.

Anàlisi de la viabilitat de les solucions de rehabilitació i anàlisi crítica de la millora del comportament.

Compliment de la reglamentació aplicable.

Valoració de l’actuació global de la rehabilitació energètica.

Priorització de les solucions que cal adoptar dins les limitacions d’aplicabilitat.

Replanteig del procés de rehabilitació. Exemple d’un cas pràctic.

 

Concreció tècnica  (classe teòrica)

Es desenvoluparà el projecte de rehabilitació (envolvent i instal·lacions) quantificat energèticament i es proposaran solucions tècniques (materials i sistemes) per tal d’optimitzar l’eficiència energètica i econòmica final. Es valorarà la transversalitat de la proposta, en relació a la resta de normatives i a les pròpies qüestions arquitectòniques.

Es jerarquitzaran les actuacions del projecte de rehabilitació plantejades i es desenvoluparan tècnicament les millors propostes.

 

Càlculs energètic III (classe pràctica)

Es procedirà a la introducció de les dades de noves propostes de rehabilitació dins de l’eina de càlcul, per tal de poder quantificar les millores d’eficiència que es reflecteixen al programa.

Amb els nous resultats obtinguts es procedirà a la valoració critica de les propostes per al projecte de rehabilitació. Amb l’objectiu d’optimitzar l’eficiència també es reconsideraran les millores plantejades, per tal de valorar si cal realitzar una nova combinatòria de les actuacions analitzades o si cal replantejar-ne de noves.

 

Revisió d’un exemple pràctic i resultats finals  (classe teòrica)

Verificació de l’equilibri higrotèrmic, lumínic i acústic de l’envolvent i de les instal·lacions d’un cas pràctic.

Anàlisi crítica de la viabilitat tècnica i econòmica de les actuacions.

Certificació energètica.

Anàlisi dels diagnòstic establerts i el balanç energètic obtingut.

Solucions i resultats finals del projecte de rehabilitació energètica. Exemple d’un cas pràctic.

 

Anàlisi de l’estalvi energètic i econòmic (classe teòrica i pràctica)

Desenvolupament d’una proposta de rehabilitació energètica definitiva, comptabilitzant el cost econòmic. Càlcul i amortització energètica-econòmica del projecte de rehabilitació.

 

Debat dels resultats dels càlculs energètics (classe participativa)

Es presentaran, de forma pública, els resultats obtinguts de les propostes de millora i de la qualificació energètica i, en conseqüència, s’analitzaran per part de l’equip docent les propostes dels projectes de rehabilitació realitzats pels alumnes.

 

 

DOCENTS:

Anna Casas: Doctora Arquitecta (UPC), Màster en Acústica Arquitectònica i Mediambiental i tercer mòdul del Màster en Control d’Edificis i Arquitectura Sostenible (La Salle-URLL). Especialista en eficiència energètica (solar, tèrmica, acústica i lumínica). Professora associada del Departament de Construccions Arquitectòniques de l’ETSAV (UPC), professora del Màster en Arquitectura Sostenible i Eficiència Energètica de La Salle-URLL, professora del Màster de Rehabilitació Energètica del Col·legi d’Aparelladors (CAATEEB) i docent de diversos cursos de rehabilitació energètica de l’Escola Sert del COAC.

Arcadi de Bobes: Arquitecte des de l’any 1981 per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor titular a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès com a membre del Departament de Construccions Arquitectòniques des de l’any 1990 i secretari acadèmic de l’ETSAV des de 1988 a 1993. Membre del grup de recerca GAT (Grup d’Arquitectura i Tecnologia) de la UPC. Col·labora habitualment en cursos de formació de l’Escola Sert COAC i amb altres col·legis professionals i universitats. Professor del Màster Universitari de Tecnologia a l’Arquitectura i del Màster de Sostenibilitat, ambdós de la UPC. Des del 1993 treballa realitzant obres de nova planta, rehabilitació d’edificis i interiorisme. En paral·lel, treballen com assessors sobre temes d’instal·lacions i eficiència energètica per altres professionals, abastant tot tipus d’edificis i urbanitzacions.

 

METODOLOGIA:

Format presencial. Sessions teòriques i pràctiques.

Per tal de posar en pràctica els coneixements adquirits durant les sessions teòriques, es combinaran classes pràctiques on els alumnes treballaran en un cas real de rehabilitació energètica d’un edifici. S’utilitzarà el programa CE3X com a eina de càlcul per tal de valorar les millores que representen la implementació de les diferents propostes de rehabilitació i alhora, es realitzarà una anàlisi crítica de tot el procés.

L’alumnat podrà iniciar l’entrada de dades al programa CE3X de les característiques de l’edifici a rehabilitar al seu despatx. Ja que la sessió teòrica d’explicació del programa només incidirà en les particularitats més importants del mateix i no esdevindrà una explicació general. Els professors analitzaran les propostes a la sessió pràctica i prepararan una anàlisi global de tots els treballs presentats.

NOTA: per realitzar les pràctiques d'aquest curs serà necessari que cada alumne porti el seu ordinador portàtil a classe.

Aclariments

 Curs subvencionat per:

 

Les places són limitades a 25 persones i s'assignaran per ordre d'inscripció, sempre i quan compleixin els requisits establerts pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en les seves bases reguladores. Que són:

- Com a mínim el 60% dels alumnes del curs hauran de ser persones treballadores ocupades

- El 75% dels alumnes hauran de pertànyer a algun d'aquests col·lectius:

  1. Persones treballadores ocupades: de petites i mitjanes empreses, dones, afectats/ades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, majors de 45 anys, persones treballadores de baixa qualificació, amb discapacitat

  2. Persones aturades: dones, joves, amb discapacitat, afectats/ades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, aturats/ades de llarga durada, majors de 45 anys, persones amb risc d’exclusió social.

  3. Persones cuidadores no professionals

Una vegada realitzada la inscripció, l'Escola Sert confirmarà els alumnes admesos, segons els criteris descrits anteriorment. 

Es lliurarà un diploma acreditatiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya a totes les persones que hagin assistit com a mínim al 75% de les sessions presencials. L’assistència a menys del 75% de les classes presencials no donarà dret a l’obtenció d’aquest diploma acreditatiu.

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit fins a 15 dies naturals abans de l’inici del curs. L’anul·lació de la matrícula un cop començat el curs no donarà lloc a cap acreditació i impedirà a la persona matricular-se a cap altra acció formativa subvencionada mentre no finalitzi l’activitat que ha abandonat. 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
COAC - Carrer Arcs
Carrer Arcs, 1-3, 5a planta
08002 Barcelona (Barcelona)
93 306 78 44

Dates
Del 26/04/2016 al 14/06/2016,
Horari

Dimarts i dijous de 9:30 a 13:30h,
Durada 60 hores  

Director/docent
Anna Casas, doctora arquitecta,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) No col·legiats, Arquitectes habilitats d'altres col·legis, simpatitzants simples, amics i altres professionals.
(**) Arquitectes joves i estudiants d'arquitectura donats d'alta a COACJOVE.