ESert
Tècniques de reforç de pilars, bigues i forjats (curs on line, 7a edició) (M2 del Postgrau Rehabilitar des de l'estructura)
EEL0190301
COAC

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
Del 04/03/2019 al 06/05/2019,
Horari

Sessions presencials: Dilluns de 16:00 a 19:00h ,
Durada 45 hores  

Director/docent
Robert Brufau Niubó, doctor arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

 

Es un curs on line dirigit a l'arquitecte o professional interessat en obtenir la major quantitat possible d'informació i coneixements per desenvolupar amb garanties qualsevol projecte de consolidació o reforç estructural que pogués escometre en l’exercici de la seva professió, prestant una atenció especial a les intervencions basades en l’ús de l’acer. 

El contingut del curs pretén ser un recorregut per les diferents tècniques d’intervenció en rehabilitació edificatòria i està recolzat pel treball professional continuat de l’equip d’Arquitectes B.O.M.A., S.A., del qual Robert Brufau va formar part fins l'any 2013, amb una àmplia experiència en aquest tipus d’intervencions que ve avalada per la seva implicació continuada a la docència universitària a les Escoles Tècniques Superiors d’Arquitectura de Barcelona i del Vallés, ambdues de la UPC. 

El material –textos, esquemes o fotografies- que il·lustrarà el curs és molt similar al que l’autor utilitza en els seus cursos, ja sigui a l’ETSAV, ja en alguns cursos de reciclatge de l’Escola Sert del COAC, o a les pròpies sessions de formació continuada del conjunt d’Arquitectes i Enginyers de B.O.M.A., S.A.


Aquest curs és el mòdul 2 del 
Postgrau en Rehabilitar des de l'estructura i es pot cursar de manera independent.

Objectius

En línies generals, aquest curs pretén millorar la preparació de l’arquitecte alumne perquè pugui desenvolupar la seva activitat professional en el camp de la rehabilitació, considerant prioritari el recorregut per una sèrie d’etapes amb una línia d’actuació coherent que les coordini: 

 •  Establiment d’una metodologia per la recollida de informació de la realitat de l’obra prèvia a la intervenció. 

 •  Coneixement de les dades necessàries per establir les característiques dels diferents materials estructurals trobats.

 •  Comprensió del procés constructiu previ a les comprovacions de càlcul dels elements existents, amb vistes a definir la capacitat resistent de l’estructura a conservar.

 •  Verificació de la capacitat de l’estructura consolidada per absorbir els nous usos, segons el Projecte funcional i dins dels marges raonables que defineixin les Normatives en vigor.

 •  Domini de les tècniques suficients per la redacció del Projecte de intervenció estructural, segons els requisits de tot tipus i tenint en compte el contingut de les anteriors etapes.

 • Obtenció de raonaments per la redacció de Informes i Dictàmens sobre l’estat de les realitats prèvies a la intervenció, en els que ha de quedar definida la possibilitat, o no, de que la rehabilitació es pugui portar a terme correctament.

Programa

 MÒDUL 2:  TÈCNIQUES DE REFORÇ DE PILARS, BIGUES I FORJATS

Tema 5: Tècniques de reforç de pilars

 • Introducció a la necessitat del reforç.

 • La millora de la capacitat portant d'un pilar.

 • La reparació de pilars danyats.

 • Tècniques de reforç: possibilitat de substitució integral d'un pilar.

 • Reforç per addició de material que es solidaritza amb l'existent.

 • Reforç per incorporació d'un pilar nou més fiable que es juxtaposa a l'existent.

 • Diferents formes de reforç per zunxat.

 • Tractament de pilars metàl·lics de secció tancada tubular.

 • Precaucions constructives al llarg del procés d'entrada en càrrega del pilar reforçat.

 

Tema 6: Tècniques de reforç de bigues

 • Introducció al tema.

 • La millora de la capacitat portant d'una biga.

 • Sistemes de substitució funcional de l'element.

 • Reparació de bigues roblonades.

 • Reconversió d'una biga monomaterial en biga mixta.

 • Reconversió d'una biga monomaterial en biga mixta, amb desconsideració final del material inicial.

 • Tècniques de millora per addició de peces metàl·liques acoblades.

 • Possibles tècniques de reforç mitjançant postensat.

 • La introducció de mecanismes externs de subtensat. El cas concret dels mecanismes de Fink. 

  

Tema 7: Tècniques de reforç de forjats

 • Introducció al tema.

 • Tipologies i models de forjats habituals amb els que treballar en un procés de rehabilitació.

 • La substitució funcional local d'algun tram de forjat en situació precària.

 • Sistemes de substitució funcional dels forjats.

 • Tècniques de millora d'un forjat per addició de peces metàl·liques acoblades.   

 • Altres tècniques de millora del forjat.

 • Precaucions constructives al llarg del procés d'execució dels reforços de forjats.

 • Millora del monolitisme dels forjats amb els murs.

 • Diferents tècniques per practicar obertures en un forjat existent.


Durada: 36 h on line + 9 h presencials
Dates: Del 04/03/2019 al 06/05/2019

Professor del curs: Robert Brufau, doctor arquitecte

MODALITAT I ESTRUCTURA DEL CURS

Es tracta d'un curs on line, que es podrà seguir a través de la plataforma virtual de l'Escola Sert. Cada alumne rebrà una contrasenya d'accés a aquesta plataforma i des d'allà es podrà descarregar el material docent.

El curs està compost per 3 temes de diferent complexitat. 

L’extensió mitja de cada tema és d’unes 30 pàgines, que sovint es complementen amb alguns annexes de recordatori de les teories clàssiques de la Resistència dels Materials. En total són unes 400 pàgines, a les que se’ls hi afegiran prop de 120 pàgines més amb comentaris i interpretacions sobre els qüestionaris plantejats.

Per la redacció final del text, Robert Brufau va comptar amb l’ajut de l’Arquitecte Paulino Vicente, qui va estar prop de 15 anys fent, sobre tot, rehabilitacions complexes a BOMA S.A.

El contingut abasta la major part dels temes amb els que habitualment un arquitecte s’ha d’enfrontar al llarg dels seus anys d’exercici professional, sobre tot si es dedica prioritàriament a la rehabilitació.

La major part dels exercicis pràctics i casos que es demanarà que s’interpretin són casos reals, corresponents a obres viscudes a BOMA S.A. des que varen començar a rehabilitar (allà pels inicis dels anys 80) fins l’actualitat. Són, doncs, 30 anys d’experiència i més de 900 obres –algunes d’elles prou importants- dins d’aquesta especialitat. S’acceptarà també discutir interpretacions i vivències pròpies de l’alumne-arquitecte, a les sessions presencials. 

Cal preveure una dedicació aproximada d’unes 12 hores de treball a casa per cada un dels 3 temes, repartides, més o menys, en:

      - 6 hores per llegir i estudiar el Tema. (Es lliurarà la documentació en format .pdf)

      - 1 hora per llegir i analitzar el qüestionari que us enviarem la segona setmana del temps dedicat a cada Tema.

      - 4 hores per respondre el qüestionari, fent els dibuixos i esquemes que siguin necessaris.

      - 1 hora per llegir i interpretar les respostes que us retornarem.

Tota la part mecànica del Curs es canalitzarà a través d'un delegat del curs i els qüestionaris seran corregits per Robert Brufau.

Les respostes a cada tema es poden fer informàticament, tot i que si algú vol fer-ho escrivint “a mà” també seran corregides. Els dibuixos que alguns cops es demanen també es poden fer indistintament d’una manera u altra. S’accepta que s’aprofitin les mateixes imatges del text.

Es portarà un registre dels exercicis lliurats per cada alumne per poder justificar posteriorment el Certificat d’Aprofitament de l’Escola Sert obtingut.

Al final de cada tema, es farà una classe presencial de 3 hores a la seu de l’Escola Sert de Barcelona (c. Arcs, 1-3, 5a planta) o en un aula de la UPC (pendent de concretar lloc) on es repassaran aquells temes que no hagin quedat prou clars, afegint-hi la resolució d’alguns problemes concrets, o de casos reals difícils que sigui necessari conèixer. En aquesta sessió, Robert Brufau també respondrà als dubtes o les preguntes que els alumnes hagin plantejat durant el temps d’estudi.

 

INSTITUCIONS PARTICIPANTS:

      ""     ""

Aclariments

Preu especial per als membres de l'ACE que no siguin arquitectes col·legiats i socis UPC Alumni Premium: 497.00€ (S'hauran de matricular triant l'opció PREU ESPECIAL)

La documentació i els exercicis del curs estaran disponibles en català i també en castellà. Les classes presencials es realitzaran en català o castellà.

 

La matrícula es considerarà formalitzada amb el pagament integral de la formació.

Aquest pagament s’haurà de formalitzar abans del primer dia de classe.

La inscripció al postgrau realitzada 15 dies abans del seu inici permetrà, als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (s'ha de sol·licitar a l'apartat comentaris del formulari de matriculació).

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives.

Si l’anul·lació de la matrícula es fa quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de l’import.

 
 

Certificats:

Es lliurarà als alumnes que hagin realitzat més del 80% dels exercicis d'avaluació.

 

Amb la col·laboració de:

""

 

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
Del 04/03/2019 al 06/05/2019,
Horari

Sessions presencials: Dilluns de 16:00 a 19:00h ,
Durada 45 hores  

Director/docent
Robert Brufau Niubó, doctor arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.