ESert
Curs de preparació d'oposicions públiques per arquitectes (EXCLUSIVAMENT ONLINE)
EEL0190402
COAC

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
Del 30 d'abril al 20 d'octubre de 2019,
Horari

Dimarts i Divendres,
Durada 84 hores  

Director/docent
Montserrat Hosta i Privat, arquitecta-urbanista, amb càrrecs en l´àmbit d´Urbanisme a diverses administracions públiques,
Idioma Català 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 25/04/19

Selecciona:

Preu general (*):
1021.00 €

COAC JOVE :
894.00 €

Col·legiats amb quota bàsica:
894.00 €

Entitats conveniades (**):
894.00 €

Col·legiats amb tram complementari:
766.00 €


Places totals: 80El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigitEl curs va dirigit a arquitectes que vulguin aprofundir en les tasques específiques d'arquitecte en l’Administració pública i vulguin preparar les proves per una oposició d’arquitecte superior (grup A1) en qualsevol administració pública.

El curs va dirigit a professionals que necessitin una 
gran flexibilitat a l’hora de formar-se i poder compaginar-ho amb la feina o la vida personal. Per aquest motiu, s'ofereix el curs de preparació d'oposicions per arquitectes en modalitat ONLINE. Els alumnes mitjançant el campus virtual tindran accés a tots els continguts formatius (exposició del docent en vídeo + presentacions de suport en pdf). Les classes en format virtual es penjaran de manera escalonada els dimarts i els divendres al campus virtual. 

L'alumne tindrà accés a un fòrum de consultes al campus virtual, a través del qual podrà adreçar-se al tutor de cada mòdul, qui coordinarà la resposta a la consulta en relació al contingut del curs, per a ser resposta en un termini màxim de 72 hores. Aquest fòrum de consultes és accessible per a tot l'alumnat del curs. 

Objectius

  • Assolir coneixements per la pràctica de l’arquitecte en l’Administració Pública.
  • Aprofundir de manera determinant en els temaris específics habituals de les oposicions d’Arquitecte en l’Administració pública Local i Autonòmica.
  • Orientació i assessorament específic vinculat a oposicions d’arquitecte en el procés previ a les proves corresponents i convocades: exposició de temes, proves tipus test, i proves pràctiques.
  • Curs de dimensió notòria de 84 hores amb continguts específics per poder comptabilitzar per el mòdul/hora en la fase de concurs de qualsevol oposició d’arquitecte en l’Administració pública.

 

Programa

El curs s'estructura en 3 mòduls generals (20 sessions de 80h) i 1 jornada pràctica de 4 hores que es realitzarà el 19 setembre de 2019).
 
Programa:
 
1. MÒDUL 1: PLANEJAMENT, LLICÈNCIES, ACTIVITATS i HABITATGE (9 sessions de 4 hores: 36h).

1.1. Planejament territorial i Planejament urbanístic general. Docent: Montserrat Hosta, arquitecta-urbanista, directora del curs.
1.1.a. Planejament territorial a Catalunya.
1.1.b. Planejament general urbanístic: Plans Directors i Pla d'ordenació urbanística municipal. El Pla Director urbanístic metropolità.

1.2. Legislació urbanística i competències. El Reglament d’obres, activitats i serveis. Docent: Trini Capdevila, advocada, Cap dels serveis jurídics de l’Ajuntament de Santpedor.
1.2.a. Legislació vigent sobre règim de sòl i valoracions.
1.2.b. La legislació urbanística a Catalunya. Textos legals que la integren. Principis generals de l'actuació urbanística. Administracions amb competències urbanístiques: Generalitat, municipis, comarques i altres ens locals. L'Àrea metropolitana: Origen, composició, funció i competències.
1.2.c. El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

1.3. Altre planejament urbanístic general i Planejament urbanístic derivat. Docent: Montserrat Hosta, arquitecta-urbanista, directora del curs.
1.3.a. Programa d'actuació urbanística municipal i Normes de planejament urbanístic. Objecte i tramitació.
1.3.b. Modificacions puntuals del planejament general. Condicions i paràmetres. Tramitació.
1.3.c. Planejament urbanístic derivat. Tipus, objectius, continguts i tramitació.

1.4. Llicències, legalitat urbanística i conservació de l’edificació. Docent: Trini Capdevila, advocada, Cap dels serveis jurídics de l’Ajuntament de Santpedor.
1.4.a. Llicències urbanístiques. Tipus i tramitació. Pròrrogues, drets i deures.
1.4.b. Legalitat urbanística. Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística. Deure de conservació en l'edificació. Declaració de ruïna.

1.5. Règim urbanístic del sòl i normativa. Docent: Montserrat Hosta, arquitecta-urbanista, directora del curs.
1.5.a. Règim urbanístic del sòl. Classificació del sòl i Qualificació del sòl. Drets i deures dels propietaris. Afectacions i expropiacions. Règims especials de fora d’ordenació i disconformitat.
1.5.b. La normativa urbanística. Normes urbanístiques d’un POUM i del PGM com a matriu inicial. La normativa urbanística del planejament derivat en relació al planejament general.

1.6. Ordenances d’edificació, rehabilitació i paisatge. La protecció del Patrimoni.
1.6.a. Ordenances d'edificació i rehabilitació. Les ordenances metropolitanes. Docent: Núria Matoses, arquitecta responsable de l’equip de llicències d’obres de la Direcció de Serveis de Llicències de l’Ajuntament de Barcelona.
1.6.b. La protecció del Patrimoni històric-artístic. Conceptes i definicions. Normativa específica. El cas de la protecció del Patrimoni a Barcelona. Docent: Lourdes Mateo, historiadora, Cap del Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de l’Ajuntament de Barcelona.
1.6.c. Ordenances del Paisatge. La gestió del paisatge a Barcelona. Docent: Bartomeu Antich, arquitecte de l’Institut del Paisatge urbà de l’Ajuntament de Barcelona.

1.7. Gestió urbanística i Valoracions.
1.7.a. Valoracions urbanístiques. Sòl urbanitzat i sòl rural. Docent: Jordi Duatis, arquitecte, Vocal del Jurat d'Expropiació de Catalunya i professor d'Arquitectura Legal i Valoracions de l’ ETSAB – UPC.
1.7.b. La gestió urbanística: conceptes, instruments i tramitació. Docent: Pablo Molina, advocat de Garrigues, especialitzat en Dret administratiu i Urbanístic i assessor de la Junta directiva de la ‘Asociación Española de Técnicos Urbanistas’ (AETU).
1.7.c. Sistemes d’actuació urbanística: modalitats, conceptes, condicions i procediments. Docent: Pablo Molina, advocat.

1.8. Llicències d’activitats. Pública concurrència i accessibilitat.
1.8.a. Les llicències d'activitat. Normativa i marc general. Tipus i procediments. Docent: Montserrat Escudé, advocada, responsable jurídica de l'Oficina d'activitats i urbanisme de la Diputació de Barcelona.
1.8.b. La llei de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives. L’exemple de l’ordenança de Barcelona i la seva aplicació. Docents: Marc Pinedo, enginyer tècnic, Cap de Departament de Llicències i Inspecció, i Ana Olalla, enginyera tècnica, responsable de llicències d’activitat i medi ambient, ambdós del Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona.
1.8.c. La llei de promoció i de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. El codi d'accessibilitat. Docents: Eva Mª París, Cap de l’Àrea de control del Parc, Ordenació i de R+D+I de l’edificació i rehabilitació de l’Habitatge de la Direcció de qualitat de l’edificació i rehabilitació de l’Habitatge, i Ana Ruizsanchez, responsable de la remodelació de barris de la Subdirecció d’Arquitectura, planificació de l’habitatge i Millora urbana, ambdues de la Generalitat de Catalunya.

1.9. Habitatge.
1.9.a. La Llei del dret a l’habitatge i les modificacions posteriors. Gestió, foment i règim jurídic i disciplinari de l’habitatge. Docent: Dolors Clavell, advocada de ‘Clavell Consulting’, i col·laboradora en la redacció de la Llei.
1.9.b. El decret d’habitabilitat. Condicions tècniques de l’habitatge i cèdula d’habitabilitat. Docent: Josep Casas, arquitecte, Subdirector general d’Arquitectura, Planificació d’Habitatge i Millora Urbana de la Secretaria de Habitat Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya.
1.9.c. Instruments i polítiques d’habitatge des dels ajuntaments. El Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona (PDHB). Docent: Núria Colomé, arquitecta-urbanista de la ‘Cooperativa Celobert’, col·laboradora en el PDHB.

2. MÒDUL 2: EDIFICACIÓ I EQUIPAMENTS. (7 sessions de 4 hores: 28h)

2.1. Contractació pública. Seguretat en el treball i edificació.
2.1.a. La contractació administrativa i pública. Llei de contractes de les Administracions públiques. Classes de contractes, procediments, drets i obligacions entre parts. Docent: Miquel Benito, Director de la coordinació de la contractació de l'Ajuntament de Barcelona.
2.1.b. Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals. Àmbit d’aplicació, polítiques i eines de seguretat i salut en el treball. Docent: Marc Balcebre, jurista, tècnic especialista de prevenció de riscos laborals de la Gerència de Recursos Humans i Organització de l'Ajuntament de Barcelona.
2.1.c. Tècniques de seguretat en l’obra. Estudis i plans de seguretat. Normativa d’aplicació. Estudi de seguretat i salut. Docent: Miguel Àngel Saez, arquitecte tècnic, tècnic especialista del Departament de seguretat i salut de BIMSA.

2.2. Normativa contra incendis i aïllament acústic i tèrmic.
2.2.a. Protecció contra incendis. Normativa. Docent: Montserrat Vilardaga, arquitecta, Cap de l’Oficina Consultora Tècnica del COAC.
2.2.b. Normativa sobre condicions acústiques en l’edificació. Aplicació en el planejament i en l’edificació. Docent: Lucila Calleja, arquitecta, ex-tècnica de l’Oficina Consultora Tècnica del COAC.
2.2.c. Normativa sobre aïllament tèrmic i estalvi energètic en els edificis. Aplicació en l’edificació. Docent: Eva Ginesta, arquitecta, de l’Oficina Consultora Tècnica del COAC.

2.3. Codi Tècnic i normativa sobre el projecte d’edificació. Docent: LLuís Gibernau, arquitecte especialista en normativa de l'edificació a l'ITEC i al COAC.
2.3.a. El codi tècnic de l’Edificació (CTE). Documents i solucions en projectes.
2.3.b. El projecte d’edificació. Documentació i requeriments.

2.4. Direcció d’obres: planificació, control i qualitat. Docent: Raimon Salvat, arquitecte tècnic i enginyer de l'edificació, Director tècnic d’edificació de BIMSA.
2.4.a. La direcció d’obres. Tasques, responsabilitats i el control administratiu i de preus.
2.4.b. Planificació i seguiment de les obres. Control de qualitat i normativa.

2.5. Equipament públics, manteniment i sostenibilitat.
2.5.a. Equipaments i edificis públics. Tipus i programes. Criteris de disseny i constructius. Docent: Carles Teixidor, Dr. arquitecte, responsable de projectes a BIMSA.
2.5.b. Criteris de sostenibilitat i estalvi energètic en els equipaments. Docent: Lluís Grau, arquitecte, especialista en Arquitectura Sostenible, vicepresident i membre de la junta d’AUS del COAC (2009-2017).
2.5.c. Manteniment i gestió dels equipaments. Docent: Lluís Dalmau, arquitecte i facility manager, Subdirector general de Patrimoni, Obres i Serveis del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i co-director del Postgrau de Facility Manegement de l'Escola Sert.

2.6. Estructura, cobertes i façanes: tipus, durabilitat i càlculs.
2.6.a. Estructura dels edificis. Tipologies, materials i mètodes de càlcul. Criteris de projecte i intervenció. Docent: David Lladó, arquitecte, director del curs de postgrau de rehabilitació de l’Escola Sert.
2.6.b. Cobertes i façanes. Tipus, materials, durabilitat. Docent: Oliver Fernàndez, arquitecte i pèrit judicial per la UPF, docent del curs de postgrau de rehabilitació de l’Escola Sert.
 
2.7. Rehabilitació i enderrocs. 
2.7.a. La rehabilitació de l’edificació. Tipologies constructives, tècniques, millores energètiques i patrimoni tradicional. Docent: Ramón Muñoz, arquitecte, director del mòdul d’Inspecció i diagnosis d’edificis del curs de postgrau de rehabilitació de l’Escola Sert.
2.7.b. Enderrocs i de-construcció. Tècniques i normativa. Docent: Oliver Fernàndez, arquitecte i pèrit judicial per la UPF, docent del curs de postgrau de rehabilitació de l’Escola Sert.

3. MÒDUL 3: ESPAI PÚBLIC i CADASTRE (4 sessions de 4 hores: 16h)

3.1. Mobilitat urbana i espai públic.
3.1.a. El Pla de mobilitat urbana i la relació amb el planejament urbanístic. Normes i criteris. El cas de Barcelona.
3.1.b. El disseny dels espais públics. Les mesures ambientals en la tipologia dels espais i en relació a la diversitat social. Docent: Carles Casamor, arquitecte, ex-director del Departament de Projectes urbans de l’Ajuntament de Barcelona.

3.2. Pavimentació, mobiliari urbà i arbrat.
3.2.a. Pavimentació de calçades. Tipus de vies i la pavimentació dels àmbits de vianants. Docent: Carles Casamor, arquitecte, ex-director del Departament de projectes urbans de l’Ajuntament de Barcelona.
3.2.b. L’arbrat i vegetació dels espais urbans. Tècniques d’implantació i reg. L’exemple de la ciutat de Barcelona.
3.2.c. El mobiliari urbà. Tipus i condicionants.

3.3. Instal·lacions urbanes i clavegueram.
3.2.a. Instal·lacions urbanes, rases i canalitzacions. Exemple del clavegueram a la ciutat de Barcelona. 
3.2.b. Instal·lacions d’enllumenat públic. Tipus i nivells d’il·luminació. L’estalvi energètic en l’enllumenat públic. 

3.4. Noves tecnologies en l’espai públic, cartografia, i cadastre.
3.4.a. L’ús de les noves tecnologies en l’espai públic. Docent: Miguel Mayorga, Dr. arquitecte, professor d’Urbanisme de la UPC i UOC, membre del Comité del ‘Smart City Expo World Congress’.
3.4.b. El cadastre urbà i la fiscalitat urbana relacionada. (economista de l’Institut municipal d’Hisenda Ajuntament BCN. 
3.4.c. El refós del planejament urbanístic. Mapes i cartografia de la informació urbanística.
Docent: Montserrat Hosta, arquitecta-urbanista, directora del curs.

 

 

 

 

 

 

 

Aclariments

CALENDARI
Inici: 26 d'abril de 2019
Fi: 20 d'octubre de 2019
 
MODALITAT ONLINE
Els alumnes mitjançant el campus virtual tindran accés a tots els continguts formatius (exposició del docent en vídeo + presentacions de suport en pdf). Les classes en format virtual es penjaran de manera escalonada els dimarts i els divendres al campus virtual. 

L'alumne tindrà accés a un fòrum de consultes, al campus virtual,  a través del qual podrà adreçar-se al tutor, qui en un termini màxim de 72 hores donarà resposta a la seva consult
a relacionada amb el contingut del curs. 

PREUS:  1.075 € / 941 € / 806 € 

A aquests preus s'aplicarà un 5% de descompte per tractar-se d’un curs en modalitat exlusivament online
:
1.021 € / 894 € / 766 € *
 
*Aquests preus ja inclouen el descompte.
 

MATRÍCULA
La matrícula es considerarà formalitzada amb el pagament integral de la formació. 
Aquest pagament s’haurà de formalitzar abans del primer dia de classe.
Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives.Si l’anul·lació de la matrícula es fa quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de l’import.

 

MÒDUL ESPECÍFIC (ESCOLA D'ESTIU 2019):


Aquest curs es pot complementar amb: 
  • 1 MÒDUL específic BCN (3 sessions - 12h) : Barcelona, una ciutat amb més de 2.000 anys d‘història, urbanisme i projectes que s'ofereix en el programa de l'Escola d'Estiu 2019.  
La inscripció a aquest mòdul és opcional i independent a la matrícula en aquest curs, ja que s'oferirà dins el programa de l'Escola d'Estiu del COAC.
 
 
 
 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
Del 30 d'abril al 20 d'octubre de 2019,
Horari

Dimarts i Divendres,
Durada 84 hores  

Director/docent
Montserrat Hosta i Privat, arquitecta-urbanista, amb càrrecs en l´àmbit d´Urbanisme a diverses administracions públiques,
Idioma Català 
Preus i matriculació
Data límit de matriculació: 25/04/19

Tria una opció:

Preu general (*):
1021.00 €

COAC JOVE :
894.00 €

Col·legiats amb quota bàsica:
894.00 €

Entitats conveniades (**):
894.00 €

Col·legiats amb tram complementari:
766.00 €


Places totals: 80El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.