transparent

CASA PER A NENS ORFES AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES

albert faus arquitectura

Obra destacada

BIBLIOTECA KATIOU

albert faus arquitectura

Obra destacada

CENTRE DE RECERCA ICTA-ICP DE LA UAB 1102

HARQUITECTES+dataAE

Obra destacada

57 HABITATGES UNIVERSITARIS 912

HARQUITECTES + dataAE

Obra destacada

CASA 1101

HARQUITECTES AREA PRODUCTIVA, SLP

Obra destacada

CASA 1014

HARQUITECTES AREA PRODUCTIVA, SLP

Obra destacada

Establiment Viena a Sant Pau de Riu Sec

PB2 PROJECTE SLP

Obra destacada

HUB TIC Sabadell

ROA ARQUITECTURA

Obra destacada

ANTERIOR 4 5 6 7 8 9 ... 28

Anys disponibles

Any seleccionat: 2016

Veure les obres de tots els anys

Modalitats disponibles

Inclou accions, tasques i treballs d’intervenció en el sector de serveis, consultoria i organització, en el mon de l’administració pública, la indústria,... i en altres sectors econòmics i productius que no estiguin directament vinculats -o que no aboquin necessariament- a l’edificació o al planejament (ja inclosos en els anteriors apartats), i que treballin i aportin de manera clara valors i àrees de coneixement estretament vinculades amb la formació i les atribucions pròpies dels arquitectes.( 4 )

Inclou accions, tasques i treballs no necessariament vinculats a l'edificació i el planejament (Veure descripció a les Bases)( 9 )

Inclou edificis d'habitatges plurifamiliars de promoció privada( 22 )

Inclou edificis d'habitatges unifamiliars de promoció privada( 51 )

Inclou edificis de nova planta de promoció privada( 26 )

Inclou edificis de nova planta de promoció pública( 44 )

Inclou intervencions de rehabilitació( 34 )

Inclou intervencions interiors i exteriors, efímeres o permanents( 18 )

Inclou qualsevol figura de planejament urbanístic amb aprovació definitiva entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2015( 2 )

Inclou tasques de docència -cursos, màsters, doctorsts, tallers... -sobre Arquitectura, Urbanisme i disciplines associades, creades i/o impartides en centres d'arreu del món( 5 )

Intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais urbans( 28 )

Projectes - Aquesta modalitat esta reservada només als treball que optin al Premi Fundació Banc Sabadell (la seva descripció es troba a l’apartat dedicat al Premi)( 2 )