transparent

BIBLIOTECA KATIOU

El programa es desenvolupa en un volum únic. Es dóna gruix al mur construint les prestatgeries a banda i banda de la sala per així alliberar l'espai interior, i col·locant les taules de consulta i lectura al centre. Un mur que no arriba a sostre defineix l'espai de l'administració d'una banda i del magatzem a l'altre.

L'estructura portant és un sistema mixt de murs de càrrega i pilars de fàbrica de maó BTC (terra comprimida), produït a poca distància de l'obra. Aquests maons s'utilitzen també en l'execució del sostre interior de la sala, una estesa en sec sobre rodons de ø10mm embeguts en les bigues de formigó armat. La coberta superior, totalment exempta i a dues aigües, permet evitar el sol directe en els murs i evacuar ràpidament l'aigua de pluja. Es cobreix amb plaques grecadas galvanitzades els trams rectes i placa d'igual greca però plàstica i translúcida en el tram corb central.

La Fundació KATIOU havia emmagatzemat en el poblat diverses desenes de panells de policarbonat provinents del desmuntatge d'una veranda a Madrid. Amb tal d'aprofitar la totalitat del material, es va dimensionar el mòdul de finestra+lluerna segons la mesura dels panells així com de la fàbrica de maó BTC.

Es potencia la il·luminació -i ventilació- natural mitjançant obertures que reutilitzen les plaques de policarbonat, traslúcides i aïllants. Les finestres se situen al llarg de les façanes nord i sud així com en el sostre amb la disposició d'unes grans lluernes practicables del mateix ample. El pas de la llum natural primer a través de les plaques plàstiques translúcides de la coberta superior i filtrades per les fulles de policarbonat després, confereix a les lluernes l'aspecte de grans plafons de llum difusa idònia per a la lectura.

Quan el sol es posa i la llum artificial pren, al peu de les finestres s'asseuen joves estudiants que aprofiten la il·luminació de l'edifici per fer els seus quefers escolars.


Obra seleccionada en la modalitat de: Inclou edificis de nova planta de promoció privada

Obra seleccionadaAlbert Faus Madrid

fausarch@coac.net


Antoni Espona - Càlcul Estructura

Tornar
Veure el mapa més gran