transparent

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CONJUNT HISTÒRIC-ARTÍSTIC DE POBLET - PEU CHAP

Pla Especial Urbanístic del Conjunt Històric Artístic de Poblet (PEUCHAP)

 

L'abast del PEUCHAP, aprobat en març de 2016, és la concreció normativa de les futures intervencions en el conjunt edificat detallades al document del Pla Director del monestir, mitjançant l’ordenació i regulació dels paràmetres edificadors i d’usos i la catalogació i protecció dels elements i valors del conjunt.

El PEUCHAP classifica els diferents elements i/o edificis en quatre categories: Edificis, Fragments, Elements de valor artístic i Elements vegetals; actualitza les fitxes de protecció individualitzades de cada un dels elements i estableix tres nivells de protecció: integral, parcial i ambiental.

La definició de l’àmbit propi de cada bé i la seva ordenació es determinen en la fitxa de protecció de cada element i/o en els plànols d’ordenació corresponents. La regulació detallada de cada forma d’actuació s’especifica a les disposicions particulars de la normativa.
Albert Casanovas Rancaño
Claire Palluel
Jordi Portal Liaño

jportal@coac.net

www.portalpalluel.eu


Desirée García Paredes - Arquitecte

Tornar
Plaça Corono D'aragó,
Veure el mapa més gran