© Santiago Periel

Parc del Torrent de la Font (fase 1)

AMB

El projecte del Parc Metropolità del Torrent de la Font s'ubica en el municipi de Badalona entre els barris Morera i Bufalà. Aquest imponent buit natural, resultat d'un creixement urbà no planificat amb carrers sense continuïtat i desnivells no resolts, es conserva actualment lliure d'edificació però fragmentat al llarg de tot el seu eix per l'antic Torrent de la Font, canalitzat a cel obert, que actua com a barrera física entre barris. L'àrea del futur parc presenta alteracions rellevants amb espais no arranjats ni ordenats, estrenyiments importants de la riera per moviments de terres vinculats als nombrosos equipaments escolars existents i una baixa accessibilitat a través dels camins formalitzats.


En aquesta primera fase del projecte global del parc, es prioritza la connexió per a vianants entre els barris Morera i Bufalà en el punt de més densitat d'usos i activitat que és l'entorn del cul de sac del carrer Jaume Passarell i l'entorn davant de l'accés principal de l'IES Isaac Albèniz. Se situa una passarel·la accessible per a vianants per sobre del torrent que salva el desnivell entre els carrers Alacant i Jaume Passarell, i alhora connecta el conjunt d'equipaments educatius entre barris. També es peatonalitza el tram final del carrer Jaume Passarell creant una plaça amb grans escocells arbrats i mobiliari urbà. Aquesta plaça, com avantsala d'accés a la passarel·la, l'institut i el parc, es prolonga fins a la zona de patinatge existent (skatepark) consolidant un tram del futur camí-mirador, en direcció al Parc de la Bòbila. La reducció de secció d'aquest antic vial permet enderrocar gairebé totalment el mur de contenció sobre el torrent i crear un talús vegetal per suavitzar l'escanyament dels fons del torrent en el punt on era més desfavorable.


Es diferència també una zona d'arranjaments provisionals, a l'espera dels nous equipaments segons planejament, on es millora la connexió d'accés escolar, entre el camí mirador i el carrer Sant Vicenç, amb uns recorreguts clars per a vianants eliminant la circulació de vehicles i s'inclouen millores a l'espai l'skatepark.


El projecte fomenta la màxima qualitat de la solució arquitectònica dissenyant un espai públic inclusiu i funcional per a les persones, i es fa una aposta clara per espais més verds i sostenibles. Es busca la màxima infiltració de les aigües amb paviments de sòl estructural i amb la pròpia topografia, es planten espècies autòctones i de baix consum hídric, es crea una nova plaça d'estada amb mobiliari urbà i arbrat de nova plantació que genera nous espais d'ombra, es col·loquen materials durables i s'incorporen lluminàries amb leds per garantir uns espais accessibles i segurs.


Es necessita de la continuïtat de fases futures per tal de constituir el conjunt del parc urbà donat que el Parc metropolità del Torrent del La Font és un gran espai natural que presenta valors com a prestador de serveis ambientals i socials molt importants per a la població que l'envolta.


Autors

Joan Castellví Bosch: Arquitecte

Manuel Reventós Rovira: Arquitecte

Montserrat Periel i Piquer: Arquitecte

Sara Ferrer Inaebnit  : Arquitecte

Col·laboradors

AMB: Cristina Magallón (arquitecta), David Aguilar, Jonatan Álvarez (enginyer tècnic): No especificat

AMB: Susana Casino (enginyera agrònoma paisatgista), Arnau Canyes (Graduat en enginyeria): No especificat

Jaume Guàrdia (enginyer de camins, canals i ports - Enginyeria Reventós): No especificat

Miguel Àngel Gago (Enginyeria Grupo TYPSA ): No especificat

Obra Destacada
Obra guardonada en la modalitat de: Intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais urbans

Detalls del projecte

Edició mostra Mostra Barcelona
Any 2023
Modalitat Intervencions paisatgístiques i ordenació d’espais urbans
Societat AMB      
Contractista Excavaciones y Construcciones BENJUMEA S.A
Promoció Públic
Web societat https://www.amb.cat/home
Email societat samso@amb.cat