ESert
Plantejaments bàsics i interpretació de les patologies. El llenguatge de les esquerdes. El comportament dels murs (curs on line, 7a edició) (M1 del Postgrau Rehabilitar des de l'estructura)
EEL0181102
COAC

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
Del 19/11/2018 al 25/02/2019,
Horari

Sessions presencials: Dilluns de 16:00 a 19:00h,
Durada 60 hores  

Director/docent
Robert Brufau Niubó, doctor arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.

A qui va dirigit

És un curs online dirigit a l'arquitecte o professional interessat a obtenir la major quantitat possible d'informació i coneixements per desenvolupar amb garanties qualsevol projecte de consolidació o reforç estructural que pogués escometre en l’exercici de la seva professió, prestant una atenció especial a les intervencions basades en l’ús de l’acer. 

El contingut del curs pretén ser un recorregut per les diferents tècniques d’intervenció en rehabilitació edificatòria i està recolzat pel treball professional continuat de l’equip d’Arquitectes B.O.M.A., S.A. , del qual Robert Brufau va formar part fins l'any 2013,  amb una àmplia experiència en aquest tipus d’intervencions que ve avalada per la seva implicació continuada a la docència universitària a les Escoles Tècniques Superiors d’Arquitectura de Barcelona i del Vallés, ambdues de la UPC. 

El material –textos, esquemes o fotografies- que il·lustrarà el curs és molt similar al que l’autor utilitza en els seus cursos, ja sigui a l’ETSAV, ja en alguns cursos de reciclatge de l’Escola Sert del COAC, o a les pròpies sessions de formació continuada del conjunt d’Arquitectes i Enginyers de B.O.M.A., S.A. 
 

Aquest curs és el mòdul 1 del Postgrau en Rehabilitar des de l'estructura.

Objectius

En línies generals, aquest curs pretén millorar la preparació de l’arquitecte/alumne perquè pugui desenvolupar la seva activitat professional en el camp de la rehabilitació, considerant prioritari el recorregut per una sèrie d’etapes amb una línia d’actuació coherent que les coordini:

 • Establiment d’una metodologia per la recollida d'informació de la realitat de l’obra prèvia a la intervenció. 
 • Coneixement de les dades necessàries per establir les característiques dels diferents materials estructurals trobats.
 • Comprensió del procés constructiu previ a les comprovacions de càlcul dels elements existents, amb vista a definir la capacitat resistent de l’estructura a conservar.
 • Verificació de la capacitat de l’estructura consolidada per absorbir els nous usos, segons el Projecte funcional i dins dels marges raonables que defineixin les Normatives en vigor.
 • Domini de les tècniques suficients per la redacció del Projecte d'intervenció estructural, segons els requisits de tota mena i tenint en compte el contingut de les anteriors etapes.
 • Obtenció de raonaments per la redacció d'Informes i Dictàmens sobre l’estat de les realitats prèvies a la intervenció, en els que ha de quedar definida la possibilitat, o no, que la rehabilitació es pugui portar a terme correctament.

Programa

PLANTEJAMENTS BÀSICS I INTERPRETACIÓ DE LES PATOLOGIES. EL LLENGUATGE DE LES ESQUERDES. EL COMPORTAMENT DELS MURS

Durada: 48 h online + 12 h presencials
Dates: Del 19/11/2018 al 25/02/2019 

Professor del curs: Robert Brufau, doctor arquitecte


ESTRUCTURA DEL CURS
El curs està compost per 4 temes de diferent complexitat. 

Tema 1: Plantejaments bàsics a considerar per la rehabilitació d'edificatòria
 • Introducció a la consolidació estructural d'edificis.
 • Procés de comprovació d'una estructura.
 • La comprovació estructural d'edificis existents segons els criteris del codi tècnic.
 • La vida útil d'un edifici.
 • La durabilitat de l'estructura resultant com criteri bàsic en plantejar la rehabilitació.
 • El rendiment d'una successió de reforços.
   
Tema 2: Els materials preexistents
 • Introducció al tema.
 • Els materials petris i ceràmics en les seves diverses variants. 
 • La fusta.
 • El ferro i l'acer.
 • El cas particular de la fosa.
 • El formigó.
   

Tema 3: Interpretació del conjunt d'elements estructurals amb presència habitual en un procés de rehabilitació

 • Introducció al tema.
 • Els murs portants.
 • Les columnes i els matxons.
 • Elements estructurals que treballen per la forma.
 • Les bigues.
 • Els sostres en el seu context tipològic.
 • Els tirants i altres elements traccionats.

   

 Tema 4: Operacions de consolidació de murs fracturats

 • La discontinuïtat dels murs.
 • El llenguatge de les esquerdes.
 • La reparació d'esquerdes i fissures.
 • El cosit entre murs perpendiculars sense connexió.
 • L'estabilització de murs portants afectats per assentaments.
 • La tècnica de l'escanejat per comprendre el comportament dels murs.
   

El contingut abasta la major part dels temes amb els quals habitualment un arquitecte s’ha d’enfrontar al llarg dels seus anys d’exercici professional, sobretot si es dedica prioritàriament a la rehabilitació.
L’extensió mitjana de cada tema és d’unes 30 pàgines, que sovint es complementen amb alguns annexos de recordatori de les teories clàssiques de la Resistència dels Materials. En total són unes 400 pàgines, a les que se’ls hi afegiran prop de 120 pàgines més amb comentaris i interpretacions sobre els qüestionaris plantejats.

Per la redacció final del material, Robert Brufau va comptar amb l’ajut de l’Arquitecte Paulino Vicente, qui va estar prop de 15 anys fent, sobretot, rehabilitacions complexes a BOMA S.A.
 
 
La major part dels exercicis pràctics i casos que es demanarà que s’interpretin són casos reals, corresponents a obres viscudes a BOMA S.A. des que varen començar a rehabilitar (allà pels inicis dels anys 80) fins a l’actualitat. Són, doncs, 30 anys d’experiència i més de 900 obres –algunes d’elles prou importants- dins d’aquesta especialitat. S’acceptarà també discutir interpretacions i vivències pròpies de l’alumne-arquitecte, a les sessions presencials. 
 
Cal preveure una dedicació aproximada d’unes 12 hores de treball a casa per cada un dels 4 temes, repartides, més o menys, en:
 
      - 6 hores per llegir i estudiar el Tema. (Es lliurarà la documentació en format .pdf)
      - 1 hora per llegir i analitzar el qüestionari que us enviarem la segona setmana del temps dedicat a cada Tema.
      - 4 hores per respondre el qüestionari, fent els dibuixos i esquemes que siguin necessaris.
      - 1 hora per llegir i interpretar les respostes que us retornarem.


METODOLOGIA DEL CURS

Es tracta d'un curs online, que s'haurà de seguir a través de la plataforma virtual de l'Escola Sert. Cada alumne rebrà una contrasenya d'accés a aquesta plataforma i des d'allà es podrà descarregar el material docent.

Tota la part mecànica del Curs es canalitzarà a través d'un delegat del curs i els qüestionaris seran corregits per Robert Brufau.
 
Les respostes a cada tema es poden fer informàticament, tot i que si algú vol fer-ho escrivint “a mà” també seran corregides. Els dibuixos que alguns cops es demanen també es poden fer indistintament d’una manera u altra. S’accepta que s’aprofitin les mateixes imatges del text.
 
Es portarà un registre dels exercicis lliurats per cada alumne per poder justificar posteriorment el Certificat d’Aprofitament de l’Escola Sert obtingut.

Al final de cada tema, es farà una classe de 3 hores 
presencial a la seu de l’Escola Sert de Barcelona (c. Arcs, 1-3, 5a planta) o en directe en streaming, on es repassaran aquells temes que no hagin quedat prou clars, afegint-hi la resolució d’alguns problemes concrets, o de casos reals difícils que sigui necessari conèixer. En aquesta sessió, Robert Brufau també respondrà als dubtes o les preguntes que els alumnes hagin plantejat durant el temps d’estudi.
 
Per als alumnes que no es puguin desplaçar fins a Barcelona, les classes presencials es podran seguir en directe a través d'Internet per la Videoaula.

La metodologia de la Videoaula permet escoltar i visualitzar al docent en directe, veure les diapositives preparades pel professor i 
a l'hora participar a classe mitjançant un xat actiu durant la sessió. A través de la videoaula, es podran plantejar dubtes i qüestions que el professor podrà resoldre al moment.

Cada sessió quedarà gravada i es podrà tornar a veure en qualsevol moment mentre duri el curs. Per tant, si no es pot seguir el curs presencialment o en directe, es podrà fer en diferit a través de les gravacions.
 

INSTITUCIONS PARTICIPANTS:
   ""    ""

Aclariments

Preu especial per als membres de l'ACE que no siguin arquitectes col·legiats i socis UPC Alumni Premium: 663.00€ (S'hauran de matricular triant l'opció PREU ESPECIAL)

La documentació i els exercicis del curs estaran disponibles en català i també en castellà. Les classes presencials es realitzaran en català o castellà.

La matrícula es considerarà formalitzada amb el pagament integral de la formació.

Aquest pagament s’haurà de formalitzar abans del primer dia de classe.

 

La inscripció al postgrau realitzada 15 dies abans del seu inici permetrà, als arquitectes col·legiats COAC, fraccionar el pagament en terminis mensuals sense interessos (s'ha de sol·licitar a l'apartat comentaris del formulari de matriculació).

Les anul·lacions d’una matrícula han de ser comunicades per escrit amb un mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari, s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en concepte de despeses administratives.

Si l’anul·lació de la matrícula es fa quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de l’import.

 

Certificats:

Es lliurarà als alumnes que hagin realitzat més del 80% dels exercicis d'avaluació 
 
Amb la col·laboració de:
 
"ASEMAS"

Els despatxos que tenen contractats els serveis complementaris del COAC poden oferir formació a un arquitecte del seu equip amb el 25% de descompte (encara que aquest no estigui col•legiat al COAC, tot i que s'haurà d'acreditar la seva vinculació a la societat).

 

Informació completa, Inscripcions i novetats a:
www.arquitectes.cat/escolasert

facebook twitter Likedin gooogle+
Col·legi d'arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
93 306 78 44 · infosert@coac.net
uia
ula
CSCAE

Lloc
Campus Virtual

93 306 78 44

Dates
Del 19/11/2018 al 25/02/2019,
Horari

Sessions presencials: Dilluns de 16:00 a 19:00h,
Durada 60 hores  

Director/docent
Robert Brufau Niubó, doctor arquitecte,
Idioma Català/Castellà El cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o mòdul de postgrau.


(*) Estudiants, arquitectes no col.legiats i altres professionals del sector

(**)Col.legiats a altres col.legis professionals i associacions amb els que tenim conveni.