Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Propers Actes

Del Dc, 24 juliol fins Dv, 06 setembre
De dilluns a divendres...

Exposició: Projectes presentats al Concurs de...

Exposició: Projectes presentats...

Política de Privacitat

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (en endavant, "RGPD") i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (en endavant, “LOPDGDD”), el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (en endavant, "COAC") vol que l’Usuari conegui quina és la Política de Privacitat aplicada respecte a les seves dades personals.

Informació addicional


Dades del Responsable del Tractament

IdentitatCol·legi d’Arquitectes de Catalunya “COAC”
N.I.F.Q0875010A
Direcció postalPlaça Nova, nº 5, 08002 Barcelona (Espanya)
Telèfon+ 034 93 301 50 00
Correu electròniccoac@coac.cat
DPO o contactedadespersonals@coac.net

Finalitat

S'informa a l'Usuari que les dades personals i d'informació que faciliti al COAC es tractaran d'acord amb les següents finalitats en funció de la manera en què hagin estat proporcionades:

a. Pels col·legiats i altres persones vinculades al COAC, segons els articles 16 i 28 dels estatuts col·legials: desenvolupament de les funcions públiques i privades que atribueixen al COAC la Llei 7/2006 d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya i els estatuts col·legials, entre les quals està:

- La gestió i el registre com a col·legiat.
- La comunicació d’activitats i oferiment de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser d’interès pels destinataris.

b. Per proveïdors i clients del COAC: compliment del negoci jurídic concertat. Així com, la comunicació d’activitats i oferiment de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser d’interès pels destinataris.

c. Per clients i Usuaris de serveis d'arquitectes i societats professionals col·legiades: intervenció col·legial de treballs professionals, així com l’exercici de les funcions públiques deontològiques i d’atenció a consumidors i Usuaris.

d. Enviament d'informació d'interès col·legial i, especialment, dels serveis que el COAC posa a disposició de les persones col·legiades entre les quals s’inclou els serveis de subscripció als butlletins informatius.

e. La gestió per l'ús dels serveis que el COAC ofereix a les persones col·legiades.

f. La gestió dels cursos i del campus virtual de l’escola SERT. Portar un registre d’alumnes potencials, avaluació dels seus perfils i oferir informació dels productes o serveis i esdeveniments de l’Escola Sert que siguin d’interès de l’interessat. Gestionar i fer seguiment acadèmic dels alumnes matriculats (anàlisi de l’evolució i rendiment, avaluació i suport). Realitzar les tramitacions administratives necessàries (matriculacions, gestions econòmiques, expedició de certificats i títols.

g. Respondre a la consulta telemàtica realitzada per l’interessat, i realitzar estudis d’opinió o valoracions sobre el serveis de l’Escola Sert.

h. Gestionar i organitzar esdeveniments pel manteniment de relacions professionals i d’interès acadèmic. Portar un registre d’empreses potencials, avaluació dels seus perfils i oferir informació dels productes o serveis i esdeveniments de l’Escola Sert que millor se’ls adeqüi i els siguin d’interès formatiu i comercial.

i. El registre i la gestió de la borsa de treball del COAC.

j. Tractar la informació que facilita un candidat a un lloc de treball al COAC amb la finalitat de donar curs a la seva candidatura en un procés de selecció al qual hagi aplicat, i si s'escau, per contactar en el cas de que el COAC tingui una posició afí a la seva formació i experiència.

k. La gestió del directori de cerca d’arquitectes col·legiats.

l. La gestió i control de les dades de l'arxiu històric del col·legi.

m. La gestió de les llistes d’arquitectes i perits.

n. Secretaria virtual. Completar el perfil i les dades econòmiques del col·legiat per tal de tenir tota la informació disponible en línia.

o. Realitzar determinades accions relacionades amb la seva col·legiació.

p. Realitzar els tràmits corresponents a l’apartat de visats per tal de sol·licitar i gestionar les autoritzacions corresponents als projectes d’arquitectura del col·legiat. Si en algun moment ens facilita dades de tercers o ens les facilita en un futur haurà, amb caràcter previ, haver informat i obtingut el consentiment del tercer per a la utilització de les seves dades segons aquí exposat.

q. Gestionar el registre de col·legiats i no col·legiats als seminaris, cursos o altres esdeveniments organitzats pel COAC.

r. Gestionar las sol·licituds de suggeriments, peticions, queixes i reclamacions.

s. Les imatges captades per les càmeres de seguretat de les instal·lacions del COAC són gravades amb la finalitat de controlar l’accés i garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

Legitimació

La base de legitimació pel tractament de les dades de l’Usuari com a col·legiat és el seu consentiment i la relació contractual amb el COAC, en compliment de les obligacions legals i estatutàries. 

La base de legitimació pel tractament de les seves dades com a proveïdors i clients és la relació contractual vigent amb el COAC. 

La base de legitimació pel tractament de les dades de l’Usuari per la finalitat d'enviar-li informació d'activitats, serveis i actes del COAC que resultin del seu interès és el seu consentiment, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni el tractament de les dades en base a les obligacions legals i estatutàries com a persona col·legiada. 

La base de legitimació pel tractament de les dades de l’Usuari com a alumne potencial és el seu consentiment.

La base de legitimació pel tractament de les seves dades com a alumnes de l’Escola Sert  és la relació contractual vinculada a la formació que estigui cursant cada alumne. a base de legitimació pel tractament de les dades de l’Usuari per la finalitat d'enviar-li informació d'activitats, serveis i actes de l’Escola Sert que resultin del seu interès és el seu consentiment, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni el tractament de les dades en base a les obligacions legals i estatutàries. 

La base de legitimació pel tractament de dades de candidats és el seu consentiment.

La base de legitimació pel tractament de les seves dades rebudes a través del formulari de suggeriments, peticions, queixes i reclamacions és la seva sol·licitud i consentiment per tal de portar a terme la gestió de la seva sol·licitud. 

La base legitimació pel tractament de les imatges captades per les càmeres de videovigilància de les instal·lacions del COAC és l’interès legítim.

Termini de conservació de les dades 

Les dades vinculades a la relació contractual amb el COAC (col·legiats, proveïdors, clients, alumnes i candidats de la borsa de treball) es conservaran un màxim de deu (10) anys des de la finalització del servei. No obstant, al marge del període abans esmentat, es conservaran les dades de l’Usuari durant els preceptius terminis de prescripció a fi de complir amb les nostres obligacions legals, per a la gestió dels nostres drets (interposar o defensar, si s’escau, una reclamació), aplicant així mateix el que disposa la normativa interna relativa als períodes d'arxiu i retenció de documentació. 

Les dades personals proporcionades per l’enviament d’informació es conservaran mentre no es revoqui el consentiment. L’Usuari pot revocar el seu consentiment a: dadespersonals@coac.net

Les dades vinculades a la relació contractual amb el COAC (alumnes i candidats de la borsa de treball) es conservaran un màxim de 12 mesos des de la finalització del servei. No obstant, al marge del període abans esmentat, es conservaran les dades de l’Usuari durant els preceptius terminis de prescripció a fi de complir amb les nostres obligacions legals, per a la gestió dels nostres drets (interposar o defensar, si s’escau, una reclamació), aplicant així mateix el que disposa la normativa interna relativa als períodes d'arxiu i retenció de documentació.

Les dades de candidats a un lloc de treball al COAC es conservaran durant un (1) any des de la recepció del seu currículum. En el cas que l'enviament del currículum s'hagi fet per un procés de selecció concret, les dades personals es suprimiran després de la finalització d'aquest, tret que l'interessat autoritzi la seva conservació per a futurs processos de reclutament.

Respecte a les sol·licituds de suggeriments, peticions, queixes i reclamacions, s'aplicarà el termini que correspongui legalment d’acord amb la normativa aplicable en cada cas.

Les imatges es conservaran durant trenta (30) dies, excepte en aquells supòsits en els que s’hagin de conservar per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o les pròpies instal·lacions del COAC o s’hagin facilitat a les forces i cossos de seguretat.

Destinataris de les dades: cessionaris i encarregats de tractament

Informem que les dades de l’Usuari no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal. A més, l’informem que, en determinats supòsits, podem comunicar les seves dades a altres entitats que ens presten serveis propis de publicitat, mitjans digitals i xarxes socials, que ens ajuden a prestar els nostres serveis de forma eficient i sempre a l'empara de la normativa vigent i, amb les quals, en la seva condició d'encarregats de tractament de les dades titularitat de COAC, i de conformitat amb el que preveu l'article 28 GDPR, s'ha formalitzat un contracte que legitima l'accés d'aquestes entitats a les dades personals i que inclou les obligacions que han de contemplar-se en el tractament.

Aquestes excepcions són:

Quan una norma legal exoneri del consentiment, com és el cas del compliment del deure de col·laboració amb els òrgans judicials i administracions públiques, la comunicació de les dades de col·legiats i societats professionals al Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d’Espanya, pel compliment de les seves funcions, entre elles el manteniment del Registre General d'arquitectes.

Quan la cessió és necessària per prestar el servei a través d’un tercer (encarregat de tractament), segons les següents finalitats:

- Per realitzar i gestionar el servei de correu corporatiu i trameses per a correu electrònic: CONECTA WIRELESS, S.L. Torre Sarrià II - Can Rabia 3-5, Pl. 4ª, 08017 Barcelona.

- Per realitzar la gestió administrativa de les accions formatives del COAC:  

iThink UPC. Adreça:  Edifici Nexus I, planta baixa. C/ Gran Capità 2 - 4, 08034 Barcelona.

- Per realitzar trameses electròniques de butlletins i comunicacions col·legials: 

Mailchimp (The Rocket Science Group), LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA.

- Per donar suport a la recepció i gestió de trucades al Servei d’Atenció a l’Arquitecte:

ABAST SYSTEMS, S.L. Equador, 39-45 08029 Barcelona

- Per gestionar el servei de biblioteca: 

SirsiDynix (SirsiDynix Corporation) 3300 North Ashton Boulevard, Suite 500, Lehi, UT 84043, USA.

Transferències internacionals de dades

Amb caràcter general, el COAC no realitza transferències de dades fora de la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu, però de vegades es veu obligat a emprar  proveïdors de serveis radicats fora de l’esmentat espai, produint-se per tant transferències internacionals de dades.

És el cas de:

- Mailchimp (The Rocket Science Group) pel servei d’enviament de correus electrònics informatius.  675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000 , Atlanta, GA 30308 United States. Consulteu les condicions legals i de privacitat de Mailchimp, https://mailchimp.com/legal/únicament disponibles en anglès. Mailchimp certifica els acords amb els marcs de Privacy Shield d’Estats Units i Suïssa.

- SirsiDynix (SirsiDynix Corporation) per la gestió del servei de biblioteca. 3300 North Ashton Boulevard, Suite 500, Lehi, UT 84043, United States. Consulteu les condicions legals i de privacitat de SirsiDynix, 
http://www.sirsidynix.com/privacy únicament disponibles en anglès. SirsiDynix certifica els acords amb es marcs de Privacy Shield d’Estats Units i Suissa.

Drets de l'interessat

Comuniquem a l’Usuari que té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari: 

i. Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

ii. Per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades, supòsit en el qual els responsables del tractament deixaran de tractar-les excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions; i, en cas d'haver facilitat el seu consentiment per a una finalitat concreta. 

iii. Podrà retirar, si s’escau, el seu consentiment en qualsevol moment, la qual cosa no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix, l’Usuari tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat als responsables del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que els responsables del tractament ho puguin impedir. En aquest sentit, l’Usuari podrà sol·licitar que els responsables del tractament transmetin directament, si és tècnicament possible, les dades personals al responsable del tractament que l’Usuari indiqui en la seva comunicació.

Finalment, informem a l’Usuari que podrà exercir els seus drets mitjançant l'enviament de sol·licitud a:

- COAC dirigint-se per escrit, acompanyant còpia del seu DNI, passaport o document equivalent, a la Plaça Nova, nº 5, 08002 Barcelona (Espanya), o bé enviant un correu electrònic a dadespersonals@coac.net indicant al sobre o a l’assumpte del missatge: “COAC Política de Privacitat”.

Si l’Usuari considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa aplicable o, senzillament, no està satisfet amb l'exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació davant de:

- L'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d'alguna de les vies següents:

i. A través del telèfon +34 900 293 183

ii. A través de mitjans electrònics, dirigint-se a la web https://www.aepd.es/es/la-agencia/donde-encontrarnos

- L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través d’alguna de les vies següents:
i. A través del telèfon +34 93.552.78.00; 
ii. A través de mitjans electrònics, dirigint-se a la web https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/serveis/atencio/

iii. Presencialment demanant hora al correu atenciopublic.apdcat@gencat.cat 

Veracitat de les dades

Els/Les col·legiats/des són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació d'aquestes si cal.

Versió per a imprimirPDF version