Status message

Submissions for this form are closed.

GUIA DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓ D’OBRA

Aquesta Guia documental de la direcció d’obra s'ha preparat amb l’objectiu de donar informació sobre els documents, els procediments i els tràmits que cal desenvolupar al llarg del procés de construcció d’un edifici.

Vol ser una eina que, davant la complexitat de documentació que genera la fase de l’obra, faciliti el seu accés i organització, posant de relleu les responsabilitats i obligacions  dels diferents agents intervinents.

Les obligacions i responsabilitats dels diferents agents de l’edificació queden recollides a la LOE (llei 38/1999) i és per això que aquesta guia s’adreça clarament a obres que estan a l’empara de la mateixa (edificació d’obra nova, intervencions globals en edificis existents, ...).
Per a obres no subjectes a la LOE, la majoria dels apartats són igualment aplicables, tenint present que en molts casos, l’arquitecte pot assumir les funcions del Director d’Execució d’Obres i en conseqüència les responsabilitats i tasques que se’n derivin. 

Organització:
s'organitza en els apartats següents:

 • Què es necessita per començar
 • Inici i seguiment
 • Incidències en obra
 • Final d’obra
 • Post-obra

Tot i que es centra en la Direcció d'obra, s'ha cregut convenient desenvolupar un apartat amb el nom "Què es necessita per començar" que inclou el principal contingut documental de just abans de començar l'obra. (Aquest apartat s'inicia després de l'obtenció de visats, controls, sol·licituds de llicència, etc., aspectes aquests, que no han estat incorporats a la Guia.)

Metodologia de treball emprada:
cada document i/o procediment es desenvolupa en:

 • una explicació del mateix
 • assenyalar qui és l'agent responsable
 • quin és el tràmit o procés a seguir
 • el destí del document
 • la normativa que el regula
 • models i documents d'ajuda del COAC, si se'n disposa
 • documents d'ajuda d'altres entitats, si se'n disposa
 • altres documents, inclosos dins la Guia, que hi estan relacionats

Per a facilitar la visió global del contingut de la Guia documental de la Direcció d'obra, s'ha preparat el Mapa de la Guia a partir del qual també es pot accedir a cadascun dels apartats.

Aquesta Guia documental s’ha treballat amb voluntat de que sigui dinàmica, que pugui créixer i adaptar-se a les necessitats i canvis i també als vostres suggeriments de millora. 

Esperem que us sigui d'utilitat.

 

OCT abril 2019