Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

RGPD. Tractament de dades personals

En compliment del Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades, norma europea d’aplicació directa a tot l’estat espanyol des del 25 de maig del 2018, el COAC informa a tots els seus col·legiats i persones vinculades, proveïdors, clients, consumidors i usuaris i destinataris de butlletins i comunicacions col·legials, sobre el tractament que fa de les seves dades personals:

- Responsable del tractament. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, corporació de dret públic inscrita al Registre de Col·legis Professionals del Departament de Justícia amb el número ARQ/C-20. NIF Q0875010A.

- Dades de contacte. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Plaça Nova 5, 08002-Barcelona dadespersonals@coac.net arquitectes.cat Telèfons.- 933067803 (Atenció a l’arquitecte) // 933067841 (Atenció al ciutadà)

- Finalitat del tractament:

a) Col·legiats i altres persones vinculades al COAC segons els arts. 16 i 28 dels Estatuts col·legials: desenvolupament de les funcions públiques i privades que atribueixen al COAC la Llei 7/2006 d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya i els estatuts col·legials. Comunicació d’activitats i oferiment de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser d’interès per als destinataris.

b) Proveïdors i clients del COAC: compliment del negoci jurídic concertat. Comunicació d’activitats i oferiment de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser d’interès per als destinataris.

c) Clients i usuaris de serveis d'arquitectes i societats professionals col·legiades:  intervenció col·legial de treballs professionals, així com exercici de les funcions públiques deontològiques i d’atenció a consumidors i usuaris.

d) Professionals, particulars, representants o personal de contacte d’entitats i empreses:  comunicació d’activitats i oferiment de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser d’interès per als destinataris.

- Base legal i legitimació per al tractament de les dades personals:

a) Col·legiats i altres persones vinculades al COAC segons els arts. 16 i 28 dels Estatuts col·legials, clients d’arquitectes i societats col·legiades:  Llei 7/2006 de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals pel que fa a l’exercici de funcions públiques i consentiment de les persones titulars de les dades en la resta de casos.

b) Proveïdors i clients: consentiment de les persones titulars de les dades en el marc del negoci jurídic de què es tracti.

c) Professionals, particulars, representants o personal d’entitats i empreses: consentiment de les persones titulars de les dades per a la finalitat de què es tracti.

- Cessions de dades i comunicacions publicitàries. Les dades personals que recull el COAC no se cedeixen a tercers sense el consentiment previ i informat de la persona titular de les dades, llevat dels casos següents:

a) Quan una norma legal exoneri del consentiment, com és el cas del compliment del deure de col·laboració amb els òrgans judicials i administracions públiques, la comunicació de les dades de col·legiats i societats professionals al Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d’Espanya, per al compliment de les seves funcions, entre elles el manteniment del Registre General d'arquitectes

 a) Quan la cessió és necessària per prestar el servei a través d’un tercer (encarregat de tractament), com en els casos següents:

- Trameses en paper: les trameses en paper a través de tercers es fan amb 2 entitats diferents. La Fundació Ginesta. Adreça: Passatge de Montserrat Isern, 23. 08908 Hospitalet de Llobregat. L’empresa Apunts (Fundació Joia), Av. Josep Tarradellas, 19-21, 08029  Barcelona.

- Trameses electròniques de butlletins i comunicacions col·legials: Mailchimp (The Rocket Science Group), LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA.

- Servei de correu corporatiu i trameses per a correu electrònic: ID Grup SA. Adreça: Pol. Ind. La Pedrosa. C/ Montserrat Roig, 38-40. 08908 L’Hospitalet de Llobregat.

- Gestió administrativa de les accions formatives del COAC:  iThink UPC. Adreça:  Edifici Nexus I, Planta Baixa. C/ Gran Capità 2 - 4, 08034 Barcelona.

- Suport a la recepció i gestió de trucades al Servei d’Atenció a l’Arquitecte: SELLBYTEL GROUP, S.A., Av. Diagonal, 197, 08018 Barcelona.

Això no obstant, les persones que han donat el seu consentiment —revocable en qualsevol moment— poden rebre continguts publicitaris de tercers enviats pel propi COAC en virtut d’acords o contractes de patrocini o publicitat. En cap cas l’empresa anunciant accedeix a les dades personals.

- Transferències internacionals de dades. Amb caràcter general, el COAC no realitza transferències de dades fora de la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu, però de vegades es veu obligat a emprar  proveïdors de serveis radicats fora de l’esmentat espai, produint-se per tant transferències internacionals de dades. És el cas de:

- Mailchimp (The Rocket Science Group) per al servei d’enviament de correus electrònics informatius.  675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000 , Atlanta, GA 30308 United States. Consulteu les condicions legals i de privacitat de Mailchimp, únicament disponibles en anglès. Mailchimp certifica els acords amb els marcs de Privacy Shield d’Estats Units i Suïssa.

- Conservació de les dades. Les dades es conservaran mentre duri la relació de vinculació amb el COAC o mentre la persona titular de les mateixes no revoqui el consentiment que ens permet tractar-les. Llavors seran  destruïdes o alternativament bloquejades abans de ser destruïdes, durant el temps que el COAC estigués obligat a conservar-les per imperatiu legal.

- Gestió de dades, notificacions, comunicacions i butlletins. Sense perjudici del que es dirà al punt següent, els col·legiats poden gestionar en tot moment les seves dades per a la recepció de notificacions, comunicacions i butlletins accedint a l’apartat de gestions en línia del web del COAC. Igualment, qualsevol persona pot gestionar la subscripció als butlletins públics col·legials tant a través del web col·legial com de l’enllaç que trobareu a la part inferior de cadascun dels butlletins o comunicacions.

- Exercici de drets: Les persones titulars podran exercitar els drets de transparència, informació, accés, rectificació, supressió, dret a l’oblit, portabilitat, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals adreçant-se al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a les adreces física o electrònica indicades a l’apartat «Dades de contacte», acreditant la seva identitat mitjançant DNI, passaport o document equivalent vàlid a Espanya.

- Reclamacions: Les persones que considerin que s’ha produït un tractament il·lícit de les seves dades personals  poden presentar reclamació davant d’una autoritat de control com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades


Versió per a imprimirPDF version