Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

S'allarga fins al 31.12.2018 el termini de pròrroga de llicències d’obres aturades per la crisi

El Projecte de llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat pel 2017* preveu allargar fins al 31 de desembre de 2018 el termini màxim de pròrroga de llicències d’obres aturades per la crisi.

L’article 157 del Projecte de llei preveu la modificació de la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, de forma que el termini màxim de pròrroga de llicències d’obres aturades per la crisi s’allargaria fins al 31 de desembre de 2018.

El Projecte de llei, que es tramita al Parlament de Catalunya pel procediment d’urgència, es troba actualment en fase d’esmenes a l’articulat, i contempla també la modificació dels articles 9,48,89,118 (creació art. 118 bis) del Text Refòs de la Llei d’Urbanisme, així com l’article 125.2 de la Llei del Dret a l’Habitatge.

El Servei Jurídic del COAC elaborarà, properament, un resum més extens sobre la resta de modificacions que implica l'esmentat Projecte de llei.


· Consulta aquí el text complet del Projecte de llei

· Consulta l'expedient al web del Parlament


*Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l'impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics; de l'impost sobre begudes ensucrades envasades; de l'impost sobre grans establiments comercials, i de l'impost sobre les estades en establiments turístics.
 
Un cop aprovat el Projecte de llei, la regulació de la pròrroga de llicències en obres paralitzades per la crisi quedarà tal com segueix:

Pròrroga de les llicències atorgades d'acord amb la normativa tècnica anterior en matèria d'edificació i d'habitatge

1. Les persones titulars de llicències d’obres en vigor, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei, poden sol·licitar la pròrroga de la vigència en les circumstàncies següents:

a) Si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no poden finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual de crisi econòmica en el sector de la construcció.

b) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de les obres executades a les exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei resulta inviable econòmicament.c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament urbanístics vigents en el moment de sol·licitar la pròrroga en tots els aspectes no relacionats amb les exigències especificades per la lletra b.

2. Les persones titulars de llicències d’obres que hagin caducat a partir de l’1 de gener de 2008, que hagin incorregut en les circumstàncies especificades per l’apartat 1, poden sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga.

3. El termini màxim de pròrroga de les llicències d’obres a les quals fan referència els apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2018 (segons projecte llei acompanyament 2017).

4. No són aplicables a les llicències regulades per aquest article les determinacions de l’article 189 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010.


10/01/2017
Tornar