Ajuts rehabilitació habitatges Borsa de Lloguer de Barcelona

Nova convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'interiors d'habitatges per incorporar a la Borsa d'habitatges de lloguer de Barcelona

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El 29 de juliol s'ha publicat al DOGC l'anunci mitjançant el qual es fa pública la nova convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions adreçades a propietaris d'habitatges d'ús residencial per actuacions a l'interior d'habitatges per incorporar a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases Reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona en data 21 de desembre de 2020, i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència no competitiva.

Així mateix, els ajuts de la present convocatòria van dirigits a la millora de l’Habitabilitat, en les quatre modalitats següents (vegeu l’Annex 3. Especificacions tècniques):

a)      Obtenció i/o millora de l’habitabilitat
b)      Adaptació de les instal·lacions interiors
c)      Adaptació de la mobilitat interior
d)      Millores energètiques i de sostenibilitat

Dotació pressupostària
Aquesta convocatòria té una dotació pressupostària total de 3.300.000 euros, 800.000 condicionats a l'existència i disponibilitat de crèdit en l'exercici pressupostari 2021 i 2.500.000 euros a la incorporació de romanents d'anys passats.

Sol·licituds i termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds acabarà el dia 30 de novembre de 2021.

Les sol·licituds s'han de formular en impresos normalitzats facilitats pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona i d'adreçar a les Oficines d'Habitatge dels districtes de la ciutat de Barcelona identificades a l'Annex 5. Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les Oficines d’Habitatge i al web www.bcn.cat/consorcihabitatge

Per a més informació, podeu consultar el text publicat al DOGC:

· Anunci CVE-DOGC-A-21204019-2021, DOGC de 29 de juliol de 2021

4/08/2021
Tornar