Ajuts rehabilitació propietaris en situació de vulnerabilitat CHB

Nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació per a persones propietàries en situació de vulnerabilitat en l’àmbit del Pla de barris

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El 29 de juliol s'ha publicat al DOGC l'anunci mitjançant el qual es fa pública la nova convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions per rehabilitar elements comuns i millores de l'habitabilitat d'edificis a Barcelona, adreçades a comunitats de propietaris amb membres en situació de vulnerabilitat, i situats en els àmbits del Pla de Barris de manteniment (Gòtic Sud; El Bon Pastor, Baró de Viver, Sant Genís dels Agudells i la Teixonera; La Verneda i La Pau; La Marina) i els nous plans de barris 21/24 (El Poblesec; Raval; el Carmel i Can Baró; Trinitat Vella; Trinitat Nova, Ciutat Meridiana, Les Roquetes, Can Peguera, El Turó de la Peira, Verdum, la Prosperitat; El Besòs i el Maresme).

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l'Habitatge de Barcelona amb data 21 de desembre de 2020 (BOPB de 23 de abril de 2021 i DOGC núm. 8404 de 7 de maig de 2021) i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència competitiva. Només es consideraran beneficiàries de les subvencions les comunitats de propietaris i de propietats que obtinguin la puntuació prevista a l'apartat 2.2 i tinguin resolució expressa de concessió de l'ajut.

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria s'estructuren en tres tipus d’actuacions (A, B i C).

A) Programa FAC (Finques d'Alta Complexitat) amb actuacions a conseqüència de deficiències que afectin:

- A la salut de les persones (humitats persistents, floridures, plagues, materials perillosos o d'altres)
- A la seguretat de les persones (risc d'incendi, despreniments, risc de caigudes)
- A millores a l'edifici per a eliminar les barreres arquitectòniques

Aquest programa preveu el suport a les persones i s’estructura en dues fases:
(i)  Fase d’assessorament i suport a la comunitat de propietaris (descrita a l'apartat 2.1.)
(ii) Fase de redacció del projecte bàsic i d'execució d'obres

B)  Actuació pilot finques verticals àmbit Raval
C) Programa Habita Carmel (àmbit el Carmel) per a actuacions en concepte d’infrahabitatge per tal que puguin obtenir la cèdula d'habitabilitat, si és el cas.

En tots els programes, es concediran els ajuts a les actuacions de rehabilitació que incloguin algun dels següents punts:
- Patologies estructurals
- Obres no estructurals en: façanes, patis, celoberts, cobertes, mitgeres, escales i vestíbuls
- Obres d'accessibilitat: instal·lació d'ascensors i supressió de barreres arquitectòniques
- Obres d'instal·lacions: comunes, unificació d'antenes de televisió, reordenació d'aparells d'aire condicionat, contra incendis
- Retirada d'elements obsolets de fibrociment
- Subministrament d’aigua directa
- Estalvi energètic i sostenibilitat, actuacions passives: patis, façanes, cobertes i mitgeres. actuacions actives, cobertes verdes
- Actuacions per obtenir la cèdula d'habitabilitat
- Programa de cohesió social
- Programa de redacció d'informes d'inspecció tècnica dels edificis (IITE), cèdula habitabilitat, projectes, direcció d'obres i llicències municipals
- Programa d'ajuts específics (com és el cas de rehabilitació amb la utilització de materials amb baixa petjada ecològica o en el cas d'actuacions en edificis catalogats, així com per a actuacions de complexitat excepcional per raons constructives, d'accessibilitat, patrimonials, emblemàtiques o de sostenibilitat degudament acreditades)

Aquesta convocatòria té una dotació pressupostària total inicial de 3.293.377,15 euros, condicionada a l'existència i disponibilitat de crèdit en l'exercici pressupostari 2021 i a la incorporació de romanents d'anys passats.

Sol·licituds i termini de presentació
El termini per signar els convenis previstos a l'apartat 2.1.(ii), i per presentar les sol·licituds d'inscripció i de subvencions acaba el dia 30 de novembre de 2021.

Per a més informació, podeu consultar el text publicat al DOGC:

· Anunci CVE-DOGC-A-21204018-2021, DOGC de 29 de juliol de 2021
4/08/2021
Tornar