Mapa de continguts del web de l'OCTTram complementari

Texts
legals
Documents
reconeguts
Documents
informatius
Manuals
i guies
Documents
de projecte
Plantilles
i fitxes
Aplicacions FAQs
Àmbit general d'Edificació
Treballs professionals de l'encàrrec d'edificació
Contingut documental del projecte
Ús: habitabilitat
Ús: altres usos
Seguretat d'utilització i accessibilitat - SUA
Seguretat d'utilització
Accessibilitat
Seguretat en cas d'incendis - SI
Condicionament acústic - HR
Protecció contra la humitat - HS 1
Protecció contra l’exposició al radó - HS 6
Estructures, fonaments i construcció sismoresistent
Estalvi i eficiència energètica
Eficiència energètica i energies renovables
Limitació del consum energètic - HE 0
Condicionament tèrmic - HE 1
Certificació Energètica
Instal·lacions
Ascensors
Recollida i evacuació d'aigua - HS 5
Subministrament d'aigua - HS 4
Calefacció, refrigeració i ACS - HE 2, RITE
Ventilació i evacuació de fums i bafs - HS 3
Combustibles
Electricitat
Il·luminació - HE 3
Renovables contribució ACS - HE 4
Renovables generació electricitat - HE 5
Vehicle elèctric - HE 6
Telecomunicacions
Protecció contra el llamp - SUA 8
Recollida i evacuació de Residus - HS 2
Salut i ambient interior
Ecoeficiència, Sostenibilitat i Economia circular
Materials i productes
Residus d'obra
Seguretat i salut
Manteniment i Llibre de l’edifici (obra nova/existent)
Intervencions en edificis existents / ITEs
ITEs
Normativa i criteris d'aplicació
Ajuts a la rehabilitació
Coordenades UTM i georeferenciació
Urbanisme
Activitats