Cuina moderna amb pati.

Ampliació del termini per demanar les subvencions 2017 per a millores d’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l'AMB

Imatge: 
Rehabilitació Casa Gurrea. Arquitectes: Anna Bonet, Berta Fusté, Guillem Bosch, Roger Sauquet i Xavier Sauquet. Obra seleccionada a la Mostra d'Arquitectura Catalana © Foto: José Hevia
S’ha publicat al BOPB de 30 d'octubre de 2018 l’ampliació del termini per sol·licitar subvencions per a l’adequació i obtenció de l’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona corresponents a la convocatòria de 2017, adreçades tant a propietaris i llogaters com a ajuntaments que disposin d’habitatges cedits a la Borsa local de lloguer.

Actuacions subvencionables

· Obtenció i/o millora de l’habitabilitat.

· Adaptació de les instal·lacions interiors de l’habitatge a la normativa vigent (aigua, electricitat, gas canalitzat, telecomunicacions, sanejament) i instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

· Millores energètiques i de sostenibilitat (millora de l’aïllament tèrmic i acústic, incorporació de proteccions solars, canvi de finestres, substitució de làmpades i lluminàries per altres més eficients).

· Adaptació de la mobilitat interior dins l’habitatge (instal·lació d’aparells elevadors dins l’habitatge, substitució de banyera per dutxa, eixamplament de passadissos, etc).

Requisits dels edificis
· Estar finalitzats abans del 1981.
· Ser de titularitat privada.
· Ser el domicili principal dels seus propietaris o arrendataris.
· Si els habitatges estan buits només es podran acollir als ajuts quan sigui per incorporar-los a la Borsa de lloguer municipal o comarcal.

Resten excloses d’aquests ajuts les actuacions que impliquin el buidat estructural o l’enderroc de façanes, l’augment de volum, les ampliacions o subdivisions d’edificis o habitatges i les definides com a gran rehabilitació a la Llei 18/2007 (excepcionalment s’admetran aquestes actuacions quan siguin necessàries per a la millora de l’accessibilitat i/o per a la millora de l’eficiència energètica).

Requisits dels sol·licitants particulars
Per a les actuacions de rehabilitació promogudes per persones físiques en habitatges d’ús propi, els ingressos de la unitat familiar no poden superar en 5 vegades l’IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya) en general, i no poden superar-lo en 6 vegades en el supòsit d’adaptacions interiors dels habitatges per facilitar la mobilitat de les persones.

5 IRSC

ingressos familiars màxims

 

6 IRSC

ingressos familiars màxims

1 membre

53.118,20 €

 

1 membre

63.741,84 €

2 membres

54.761,03 €

 

2 membres

65.713,24 €

3 membres

57.116,34 €

 

3 membres

68.539,61 €

4 membres o més

59.020,22 €

 

4 membres o més

70.824,27 €Import de la subvenció
La quantia màxima de l’ajut és del 50% del cost subvencionable, amb un topall màxim de 3.000€ (6.000€ si l’habitatge s’incorpora la Borsa local de lloguer).

Ampliació dels terminis
El nou termini de presentació de la documentació per formar part de la convocatòria finalitza el 30 de novembre de 2018.
El nou termini de presentació de les sol·licituds d’ajuts finalitza el 31 de gener de 2019.
No podran gaudir de les subvencions aquelles obres que hagin estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud d’ajuts.

Els impresos normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a les Oficines Locals d’Habitatge o Oficines d’Atenció Ciutadana que consten a l’Annex 1 de la Convocatòria i al web cmh.cat, i la documentació a presentar en cada fase es pot consultar a l’Annex 5.


Accediu al text complet de la convocatòria aquí.
30/10/2018
Tornar