Bases Ajuts Cooperació 2020

Bases Ajuts Cooperació 2020

Documentos informativos

Interposició de recurs de reposició Camí de ronda

Interposició de recurs de reposició contra els plecs regidors de la licitació relativa al contracte pel servei de redacció del projecte executiu d'obres de millora del camí de ronda entre Caleta d...

Documentos informativos

Ajuts cooperació 2021

.

Documentos informativos

Plec de condicions tècniques generals

Aquesta aplicació web et permet generar en word un plec de condicions tècniques ajustat a les partides del teu projecte

Aplicaciones

Organització del despatx. Com fer el càlcul d’honoraris

Productes

LLEI DEL DRET A L'HABITATGE: Modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC 30.1.14)

La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic de la...

Textos legales

Esquema de metadades per a la gestió de documents electrònics (e-EMGDE)

L'esquema de metadades per a la gestió de documents electrònics (e-EMGDE) va ser publicat al juliol del 2016 pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Documentos informativos

CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2017

Publicado en el BOE de 26 de septiembre de 2017 el Convenio colectivo general del sector de la construcción...

Textos legales

PRÓRROGAS DE LICENCIAS DE OBRAS AFECTADAS POR LA CRISIS: HASTA 31.12.2018

El artículo 192 de la Ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat por el 2017*, publicada en el DOGC de...

Textos legales

CONVENIO COLECTIVO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2017

Publicado en el BOE de 26 de septiembre de 2017 el Convenio colectivo general del sector de la construcción...

Textos legales

Pages