Suport econòmic puntual per ajudar a pal·liar les dificultats econòmiques dels col·legiats en situació de vulnerabilitat. Aquesta ajuda forma part de la Línia Estratègica Assistencial. 

Si tens dubtes sobre l'ajuda o necessites assessorament, pots contactar amb l'equip del SOC COAC: soccoac@coac.net

A qui va destinat

• Col·legiats que estiguin en una situació de precarietat socioeconòmica.

Aportació del SOC COAC

• Fins a 1.200 € anuals.

Requeriments

• Estar d’alta de col·legiació i al dia de pagament de quotes col·legials.
• Valoració per part de la treballadora social del SOC COAC.
• Barem econòmic: ingressos anuals de la persona sol·licitant iguals o inferiors a 13.300 € bruts*.
• Només pot fer la sol·licitud la persona col·legiada que requereix l’ajut.
• Si hi ha més d’un membre de la unitat de convivència col·legiat amb una sol·licitud del SOC COAC oberta, cal especificar-ho en el formulari d’inscripció. L’equip del SOC COAC es reserva el dret a analitzar aquests casos de forma conjunta.

*Reial Decret 231/2020, aprovat el 4 de febrer del 2020.

Documentació de la persona sol·licitant

• Formulari de sol·licitud degudament omplert.
• Última declaració de la renda.
• En el cas de no realitzar la declaració de la renda, aportar un certificat de no renda o, si no és possible, signar la declaració jurada conforme no es realitza.
• Certificat anual de pensions, si el té.
• Declaració jurada on caldrà justificar la situació i indicar quin és l’import que es necessita (fins a 1.200 €).
• Comprovant bancari que garanteixi la titularitat del compte per part de la persona beneficiària de l’ajut.
• Documentació addicional que demostri la situació de precarietat econòmica, si s’escau.
• Document fiscal que s’adjunta degudament omplert. (Model 145).

Incompatibilitats

• Només és compatible amb el servei de suport psicològic.